Návštevný poriadok

Podľa Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a vyhlášky č. 523/2009
Považské múzeum v Žiline
vydáva
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

platný pre návštevníkov všetkých expozícií a objektov Považského múzea v Žiline
Platnosť od 11. 4. 2014.

Článok I
Platnosť

 1. Tento návštevný poriadok platí pre návštevníkov ktorejkoľvek z expozícií a objektov Považského múzea v Žiline (ďalej len PMZA).
 2. Expozíciou alebo objektom sa rozumie priestor sprístupnený pre verejnosť v areáli hradu Budatín, expozícii Jánošík a Terchová, Radenovom dome a Dome č. 42 v Čičmanoch, na hrade Strečno, Sobášnom paláci v Bytči, Múzeu dopravy Rajecké Teplice.
 3. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu alebo expozície s týmto návštevným poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia a riadiť sa pokynmi lektora v expozícii.
 4. Za prehliadku objektu alebo expozície sa platí vopred a vstupné platí iba pre jednu prehliadku. Výška vstupného je stanovená Cenovým výmerom podpísaným riaditeľom PMZA. Cenový výmer je k dispozícií na pokladni každej z expozícií a objektov.
 5. Zaplatením vstupného prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným pracovníkom okamžite vykázaný z expozície alebo objektu bez nároku na vrátenie vstupného.

 

Článok II

Vstup a prehliadka objektu alebo expozície

 1. Vstup do expozície alebo objektu je možný len v prevádzkovej dobe zverejnenej pri vstupe do objektov a expozícií a na webovom sídle PMZA. Mimo prevádzkovej doby je vstup možný len pre skupiny nad 10 osôb po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore (volať alebo písať na sekretariát múzea, žiadosť vybavuje pracovník oddelenia práce s verejnosťou) a s príplatkom podľa Cenového výmeru PMZA.
 2. Časy vstupov do objektov a expozícií sú záväzné a sú vyznačené v otváracích hodinách zverejnených pri vstupe a na webovom sídle PMZA.
 3. Prehliadky sa konajú organizovane, so sprievodcom v slovenskom jazyku. Zahraničný výklad je možný len po dohode a na základe žiadosti adresovanej na sekretariát múzea minimálne 5 pracovných dní vopred, resp. výklad v cudzom jazyku v Objektoch ľudovej architektúry Čičmany sa realizuje prostredníctvom audioguidov.
 4. V odôvodnenom prípade si PMZA vyhradzuje právo úpravy otváracích hodín, úplného uzavretia objektu alebo obmedzenia trasy prehliadky. V prípade plánovanej úpravy (napr. inštalácia výstavy) je obmedzenie otváracích hodín alebo úplné uzavretie objektu zverejnené najneskôr 24 hodín vopred na webovom sídle PMZA a pri vstupe do objektu (expozície). V prípade neplánovanej úpravy (napr. náhle zmeny poveternostných podmienok, poruchy zariadení) sú úpravy riešené operatívne.
 5. Fotografovať a filmovať v expozíciách je umožnené len na súkromné účely. Na iné účely možno fotografovanie povoliť len po súhlase riaditeľa PMZA na základe písomnej žiadosti. Použitie akejkoľvek fotografie alebo filmového materiálu bude riešené podľa platných predpisov Slovenskej republiky.

 

Článok III

Ochrana kultúrnych pamiatok a bezpečnosť zbierok

 1. Návštevníci expozície alebo objektu sú počas celej doby pobytu v expozícii a objekte povinní správať sa v súlade s normami slušného správania a zachovávať dôstojnosť zodpovedajúcu historickému, spoločenskému a kultúrnemu významu expozície alebo objektu. Sú tiež povinní zachovávať najvyššiu ohľaduplnosť voči ostatným návštevníkom a exponátom.
 2. Návštevníci sa riadia pokynmi pracovníkov PMZA a sú povinní uposlúchnuť ich pokyny. Nie je dovolené vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej lektorom, zdržiavať a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov.
 3. Návštevníci expozície alebo objektu sa môžu pohybovať výhradne v priestoroch určených pre verejnosť.
 4. Vstup do objektu alebo expozície nie je povolený osobám, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok, osobám v znečistenom, nedostatočnom alebo nevhodnom odeve a osobám s výrazne asociálnym správaním.
 5. Do objektu alebo expozície nie je povolený vstup:
  1. s bicyklami, na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách, s nebezpečnou batožinou a pod.,
  2. s jedlom, nápojmi, zmrzlinou a pod.,
  3. so živými zvieratami (okrem exteriéru),
  4. so zbraňami a ich replikami.
 6. Návštevníkom je v objekte alebo expozícii zakázané:
  1. rušiť priebeh prehliadky (výkladu) hlukom (napr. hlasitý hovor, spev), púšťať reprodukovanú hudbu a iné zvuky (napr. mobilné telefóny),
  2. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a ohrozovať priestory a zariadenie, zbierkové predmety a iný majetok PMZA, odhadzovať odpadky mimo smetných nádob a inak znečisťovať priestory PMZA,
  3. dotýkať sa vystavených exponátov, okrem funkčných exponátov s povolením lektora,
  4. fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
 7. Od okamihu zistenia poškodenia alebo krádeže zbierkových predmetov sú všetci návštevníci, ktorí sa v tej dobe nachádzajú v objekte alebo expozícii povinní strpieť bezpečnostné opatrenia (pokyny lektora alebo SBS až do príchodu policajnej hliadky).

 

Článok IV

Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ (PMZA) je povinný zabezpečiť bezpečnosť priestorov, dodržiavanie tohto poriadku a v prípade nebezpečenstva ukončiť prehliadku a vyviesť skupinu na bezpečné miesto.
 2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť lektora – sprievodcu s odbornými znalosťami a znalosťami organizácie prehliadky, s prosociálnym správaním.
 3. Prevádzkovateľ je povinný stanoviť záväzné otváracie hodiny a časy vstupov a okrem mimoriadnych udalostí ich zverejniť na webovom sídle najneskôr 24 hodín pred zmenou.

 

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Tento návštevný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
 2. PMZA nenesie zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté v dôsledku porušenia návštevného poriadku. Každý návštevník je povinný nahradiť škody, ktoré vznikli jeho zavinením na zbierkových predmetoch, vybavení a objektoch samotných, alebo ktoré spôsobil iným návštevníkom. Za osobné veci prinesené do objektu alebo expozície zodpovedá ich majiteľ.
 3. Priania, sťažnosti, pochvaly a pripomienky môžu návštevníci prejaviť písomne do Knihy návštev, ktorá sa nachádza v každom objekte alebo expozícii alebo sa môžu písomne obrátiť na PMZA.

 

V Žiline, 11. 4. 2014

Ing. Ladislav Cimerák, PhD.
riaditeľ Považského múzea v Žiline