Mikroprojekt

„Tradičná ľudová architektúra a spôsob bývania v pamiatkovej rezervácii Čičmany“ PL-SK/ZA/IPP/I/062

  • Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
  • Prioritná os: 3. : Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
  • Výška nenávratného finančného príspevku: 45 267,60 €
  • Celkové oprávnené náklady na projekt 53 256,00 €
  • Dátum podpísania zmluvy : 02.02.2010
1. Komplementárny projekt a cezhraničný partner projektu „Tradycyjna architektura wiejska Ziemi Pszczyńskiej przełomu XIX i XX w.-prezentacja zapomnianych rozwiązań konstrukcyjnych na przykładzie ośmiokątnej stodoły w Muzeum Regionalnym Kamojówka w Suszcu.” Fundacja Kamojowa – Muzeum Regionalne Kamojówka, Suszec, Poľsko

2. Hlavné ciele projektu

Zatraktívnenie regiónu pre turistov. Vytvorenie atraktívnej expozície, ktorá bude zachovávať tradičné prvky ľudovej architektúry a ponúkne novú voľnočasovú aktivitu pre široké spektrum návštevníkov Čičmian. Úlohou projektu je aj ochrana spoločného kultúrneho dedičstva slovensko – poľského pohraničia. Zlepšenie dokumentácie a zmapovanie jedinečnej architektúry v obci a jej využitie v praxi pre rozvoj turizmu. Akciou výstavného charakteru prezentovať architektúru v Čičmanoch a v Suszcu slovenským aj poľským návštevníkom a spropagovať turisticky atraktívny región Čičmian v Poľsku a naopak poľský región na Slovensku. Výstava by predstavila návštevníkom tradičné architektonické prvky čičmianskeho regiónu a aj regiónu Suszec. Príprava spoločnej publikácie s partnerskou kultúrnou inštitúciou v Suszcu s príspevkami oboznamujúcimi verejnosť o ľudovej kultúre, tradičnej architektúre, jej odlišnostiach a o priebehu projektu na Slovensku aj v Poľsku.

3. Implementačné aktivity projektu

. . . . . . 1. Dôkladná obnova domu č. 42 v Čičmanoch. Rekonštrukciou zrubového domu, ktorý sa nachádza v pamiatkovej rezervácii chceme prispieť  ku ochrane tradičnej ľudovej architektúry a záchrane kultúrneho dedičstva, a tým dosiahnuť jeho zachovanie pre nasledujúce generácie návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj pre častých návštevníkov z Poľskej republiky 2. Vytvorenie atraktívnej a modernej expozície. Expozícia v Dome č. 42 bola verejnosti sprístupnená v roku 1987. Potreba  novej expozície sa po 22. rokoch stala nevyhnutnosťou a vyžaduje si celkovú úpravu, predovšetkým z dôvodu prilákania väčšieho počtu návštevníkov a vytvorenia pútavej expozície ako miesta, ktoré poskytne turistom nové poznatky o ľudovej kultúre, architektúre a tradičnom spôsobe života obyvateľov Čičmian. Pri otvorení expozície využiť tradičný čičmiansky kroj pre lepšiu prezentáciu danej oblasti, kroje využívať aj pri ďalších spoločných kultúrnych podujatiach. 3. Tvorba propagačných a sprievodných materiálov k novej expozícii zameraná na poľských turistov. Vytvorenie sprievodného slova, textov, skladačky a pozvánky v dvojjazyčnej slovensko – poľskej  mutácii. Prostredníctvom propagačných materiálov a odborných textov poskytnúť návštevníkom čo možno najucelenejšie poznatky. Cezhraničnú spoluprácu rozvíjať aj prostredníctvom propagačných materiálov, ktoré budú v slovensko-poľskej mutácii. 4. Vydanie publikácie o ľudovej architektúre a jej odlišnostiach medzi Čičmanmi a okolím Suszcu; taktiež ponúkne informácie o priebehu a realizácii projektu. Dvojjazyčnou publikáciou o tradičných architektonických technikách prispieť ku zvýšenému záujmu turistov navštíviť regióny zapojené do projektu a rozvíjať tak cezhraničnú spoluprácu. 5. Zorganizovanie výstavy súvisiacej s tradičnou architektúrou oblastí zapojených do projektu a prezentovanie regiónov na slovenskej aj poľskej strane. Výstavné banery prostredníctvom textov a fotodokumentácie ponúknu návštevníkom informácie o tradičnom živote a priblížia jedinečné architektonické prvky daných oblastí.

4. Cieľová skupina projektu

Atraktívna expozícia, ktorá bude zachovávať tradičné prvky pritiahne záujem mladých ľudí, zvýši ich povedomie o  kultúrnom dedičstve regiónu. Expozícia bude lákavá z dôvodu zachovania tradičného zariadenia domácnosti a naištalovania dobového ľudového zariadenia, ktoré pochádza zo zbierok múzea. Odborná verejnosť na slovenskej aj poľskej strane získa základné odborné informácie o architektúre a ľudovej kultúre, ktoré budú dostupné priamo v expozícii, vydanie publikácie poskytne priestor pre získanie informácií o výsledkoch výskumu. Turistom expozícia ponúkne informácie o histórii, ľudovej kultúre a tradičnom bývaní, z ktorých si návštevník môže vybrať podľa svojho záujmu. Pre poľských turistov bude expozícia prístupná v poľskom jazyku. Zvýši sa informovanosť poľskej verejnosti a možnosť naďalej rozvíjať spoluprácu s poľským partnerom v Suszcu.

5. Časový harmonogram projektu

1. mesiac 1-2-3-4-5-6( september 2010-február 2011): Obnova – rekonštrukcia domu č. 42 v Čičmanoch. Príprava atraktívnej, modernej expozície, 2. mesiac 7-8 ( marec 2011-apríl 2011) :  Realizácia atraktívnej, modernej expozície, 3. mesiac 9( máj 2011): Tvorba propagačných materiálov, 4. mesiac 10 ( jún 2011) : Príprava a realizácia odbornej publikácie, 5. mesiac 11- 12 ( júl 2011 –august 2011): Príprava a realizácia výstavy venovanej tradičnej architektúre.   Poznámka: So súhlasom centrálnej koordinačnej jednotky boli aktivity 1 a 2 predĺžené do mája 2011 a aktivita 5 presunutá na jún a júl 2011.

6. Prínos projektu

Čičmany sú významným turistickým miestom v Strážovských vrchoch, ktoré je vo veľkej miere navštevované poľskými turistami. Realizácia projektu prinesie zlepšenie ponuky pre turistický ruch, osobitne pre poľských turistov. Prispeje k zmapovaniu danej problematiky na slovensko – poľskom pomedzí a k lepšiemu poznaniu kultúry tejto oblasti pre obyvateľov susedných regiónov. Tradičná čičmianska architektúra s ornamentálnou výzdobou je v obci zachovaná dodnes. Realizácia projektu výrazne pomôže k ochrane a zachovaniu spoločného kultúrneho dedičstva a k zvýšeniu spoločného kultúrneho povedomia jeho obyvateľov. Vo veľkej miere sa rozšíri ponuka voľnočasových aktivít turistického ruchu, ktoré sú veľmi obľúbené aj medzi poľskými turistami. Dlhodobým prínosom je aj možný dopad realizácie projektu v oblasti zamestnanosti v cestovnom ruchu aj na poľskej strane. Realizáciou projektu sa zároveň rozvinie cezhraničná spolupráca partnerských inštitúcií v oblasti výmeny odborných informácií. Spoločnou výstavou prezentujúcou kultúru Čičmian v Suszcu a naopak kultúru Suszca v Čičmanoch sa zvýši informovanosť obyvateľov a návštevníkov daných partnerských obcí o tradičnej kultúre a zvýši sa počet zahraničných návštevníkov, ktorí môžu využiť aj  bohatý prírodný potenciál partnerských obcí. Fotogaléria k projektu: Obnova domu č. 42 Vernisáž slovenskej výstavy Ľudová architektúra Čičmian v Suszci a v Čičmanoch Vernisáž poľskej výstavy Zabudnuté stavebné konštrukcie v Čičmanoch a podujatie pre deti