Popis projektu

Sample Image
evid.č.: SK/FMP/03/012 Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR), Považské múzeum v Žiline (SR) Začiatok projektu: 7/2011 Ukončenie projektu: 6/2012 Celkové náklady projektu: 22.593,95 € Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja: 19.204,85 € (85 %) Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2.259,39 € (10 %) Vlastné zdroje: 1.129,71 € (5 %)
Popis projektu: Hlavný cieľ: Cezhraničná integrácia a zintenzívnenie dlhodobých foriem spolupráce v oblasti historického výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva.   Špecifické ciele: Zachovávanie a aktívna prezentácia dejín regiónov, približovanie historického a kultúrneho dedičstva prostredníctvom realizácie odborných výskumov a jeho vedeckých výstupov – konferencií, prednášok, seminárov či výstav. Vzájomná výmena odborných poznatkov vo viacerých oblastiach spoločenských vied – Komparácia dôsledkov pôsobenia šľachty aj vo vzájomne geograficky susediacich oblastiach Kysúc, Tešínska a Moravy. Upevňovanie partnerstva medzi partnerskými inštitúciami aktívnou spoluprácou na realizácii rôznych projektov.   Cieľové skupiny:
• záujmové skupiny, žiaci a študenti, pedagógovia všetkých stupňov výuky
• odborná a široká laická verejnosť
• návštevníci expozícií múzeí
• právnické osoby – regionálne, krajské a štátne knižnice, historické ústavy a univerzíty
Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít: 1. Výskum 2. Stretnutia pracovnej skupiny 3. Konferencia 4. Vydanie zborníka príspevkov z konferencie 5. Výstava k spracovanému výskumu Kontaktná osoba pre projekt: Ing. Michaela Perďochová koordinátor projektu Kysucké múzeum v Čadci Moyzesova 50 022 01 tel. 041/4327109 e-mail: perdochova@kysuckemuzeum.sk „Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“   ————————————————————————————————-

Hlavný výstup projektu – publikácia Šľachta na Kysuciach a jej susedia

  Publikace Šľachta na Kysuciach a jej susedia – Šlechta na Kysucích a její sousedé OBSAH ÚVOD Quid tibi nibilitas Budatínsky hrad vo svetle archeologických nálezov PETER BEDNÁR – ZUZANA STANEKOVÁ Budatínsky hrad – komunikačný uzol v minulosti PETER ŠIMKO Kto vlastne bol župan Bohumír, šľachtic z prvej písomnej zmienky (1244) o Kysuciach?ADAM BUCHTA Suňogovci z Jasenice a Budatína ANDREA PARÁČOVÁ Alexander Pongrác − zemianstvo a šľachta na Kysuciach a blízkom okolí BLANKA KRÁLIKOVÁ Rozvoj železničnej dopravy na Kysuciach a jej vplyv na podnikateľské aktivity šľachty v oblasti drevárskeho priemyslu VERONIKA PAUKOVÁ Gejza Čáki – šľachtic v povojnovom Česko-Slovensku MARTIN TURÓCI . Rodokmeň grófa Gejzu Čákiho v zbierkach Považského múzea v Žiline MICHAL JURECKÝ Priznajme sa k slovenskej šľachte DRAHOSLAV MACHALA Uherská šlechta a slezští Piastovci na počátku raného novověku (rodové aliance ve víru politiky a osobní prestiže) RADIM JEŽ Posádka na Jablunkovských na šancích Příspěvek k poznání života v raně novověkém opevnění MARTIN KRŮL Pražmové z Bílkova a barokní náboženské festivity ve Frýdku DAVID PINDUR Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou Osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského JAN AL SAHEB Šlechtici v roli hukvaldských hejtmanůa zástupců vrchnosti a jejich kontakty s městy ve druhé polovině 17. a v 18. století LENKA VAŠUTOVÁ Zoznam prameňov, literatúry a elektronických zdrojov Zoznam použitých skratiek Miestny register Menný register Autori príspevkov Gentry in Kysuce region and its neighbours (Summaries)