• Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
  • Prioritná os: 3. : Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
  • Výška nenávratného finančného príspevku: 58 820 €
  • Dátum schválenia žiadosti : 24.septembra 2009
.

1. Hlavné ciele projektu

Projekt slúži na podporu cezhraničnej spolupráce medzi Považským múzeom v Žiline a jeho partnerom – obec  Ślemień (Sliezske vojvodstvo), na spoločné stretávanie sa dvoch slovanských národov, nakoľko doterajšia spolupráca v rámci výmenných kultúrno-výchovných aktivít nebola dostačujúca. Na tento projekt nadväzuje ďalší pripravovaný veľký projekt s obcou Ślemień v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika (Stredoveká dedina), čím je zaistená ďalšia udržateľnosť vzájomného stretávania sa a nadväzovania kontaktov. Medzinárodné kultúrne a umelecké podujatia tvoria podstatný rozmer cezhraničnej spolupráce. Festivaly,súťaže,výstavy a folklórne podujatia prispievajú k nadväzovaniu priamych kontaktov medzi miestnymi komunitami a samosprávami Poľskej a Slovenskej republiky. .

2. Implementačné aktivity projektu

Kultúrno-výchovnými aktivitami sa rozumie výmena účinkujúcich, organizovanie poľsko-slovenských dní (hudobné a folklórne skupiny, zvykoslovie, predstavenie šermiarskych a sokoliarskych skupín, výmena výstav, zapojenie sa mladej generácie do spoznávania histórie). Aktivity, ako Hradná škola pre základné školy z Poľska a Slovenska dáva možnosť spoznať život na stredovekom hrade cez vystúpenia sokoliarov a šermiarov, nadviazať medzi mladou generáciou nové priateľstvá, spoznávať mentality a podobnú lingvistiku našich jazykov. V rámci slovensko-poľského víkendu na hrade Strečno je plánovaná nočná prehliadka hradu. Z tohto dôvodu je nutná rekonštrukcia  osvetlenia, čím bude vytvorené ešte atraktívnejšie a bezpečnejšie  prostredie pre účastníkov projektu a ostatných návštevníkov hradu. Vydaním spoločného informačného materiálu o hrade Strečno a obci Ślemień v poľsko-slovenskom jazyku sa sleduje nový rozmer budúceho  partnerstva. Návštevou slovenských detí a ďalších účastníkov projektu v Sliezskom kraji (múzeá, historické pamiatky) sa rozšíri obzor o živote poľského partnera s cieľom stotožnenia sa s kultúrou a  a jeho prostredím. .

3. Cieľová skupina projektu

Projekt má pozitívny dopad na cieľové skupiny, ktorými sú účastníci plánovaných aktivít, deti základných škôl zo Slovenska a Poľska. Snahou projektu je čo najširšej komunite ponúknuť možnosti stretávani sa oboch národov či je to cez dospelých alebo mladú generáciu.

4. Časový harmonogram projektu

4. -5. jún 2010 Slovensko-poľský víkend Nočná prehliadka hradu Strečno spojená s kultúrnym programom a stredovekou večerou. Návšteva Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch. . . . . . . . . . . 23. jún 2010 Hradná škola na hrade Strečno Považské múzeum každoročne organizuje pre základné školy na hrade Strečno edukačný program pod názvom Hradná škola. Pre účastníkov poznávacieho zájazdu detí základnej školy z obce Ślemień a obce Strečno bude zrealizovaná medzinárodná hradná škola. Náplňou Hradnej školy je aktívne vstupovať do edukačného programu. Sprístupnenie malej archeologickej lokality, kde deti budú mať možnosť hľadať archeologické nálezy, spoznať históriu hrnčiarskeho a drotárskeho  remesla.. Odborní pracovníci pripravia zaujímavé témy zo života v časoch dávno minulých. Stredovekú atmosféru hradu priblížia šermiari, sokoliari.  Na záver dňa  je pripravené prekvapenie – vypustenie balónikov s kartičkou s uvedením spätnej adresy. Týmto tiež sledujeme nadviazanie nových kontaktov, nakoľko u nás nie je more, aby sme cez odkaz vo fľaši poslali správu, my to urobíme cez oblaky. október 2010 Poľsko-slovenský víkend Slovenské deti budú spoznávať prostredie svojich kamarátov cez poznávací výlet do Ślemienu a blízkeho okolia. Tak isto účastníci 2-dňového poznávacieho zájazdu V Sliezskom vojvodstve spoznajú Ślemien a okolie, stretnú sa z jeho obyvateľmi, spoznajú folklór, národnú kuchyňu. . . december 2010 Vianočné zvykoslovie Sliezskeho vojvodstva. Počas vianočného obdobia budú účinkovať pre návštevníkov hradu folklórne skupiny zo Strečna a zo Ślemieńu so svojimi zvykmi, gastronómiou, ktoré sú typické  pre toto obdobie.

.  . . . . . . . . . 5. Prínos projektu

Napriek tomu, že sa jedná o jednoduchý projekt , cezhraničná spolupráca je prospešná a podnetná pre obe strany. Poľskí partneri spoznajú expozície Považského múzea v Žiline a obce v intraviláne, v ktorých sú expozície. Účastníci poznávacieho zájazdu  budú mať možnosť spoznať lokalitu Sliezskeho kraja a obec Ślemień.  Nezanedbateľným aspektom je zapojenie detí základných škôl oboch strán do projektu cez históriu hradu Strečno – Hradná škola. Do tohto projektu je zapojená aj obec Strečno, ktorá zabezpečí kultúrne zložky,v nej existujúce. A to detský folklórny súbor Hájovček a dychovú hudbu. Hudobné zoskupenie – Flatus Vocis taktiež pochádza z obce Strečno.  Spolupráca bude pokračovať aj po ukončení projektu organizovaním výstav – partner prejavil záujem o výstavu s drotárskou tématikou.