Názov projektu: „Jánošíkovská tradícia ako jedinečný fenomén spoločného kultúrneho dedičstva na slovensko – poľskom pohraničí

.

Krátky popis projektu

Projekt si kladie za cieľ na poli ochrany spoločného kultúrneho dedičstva slovensko – poľského pohraničia zmapovať jedinečný kultúrny fenomén zbojníctva s dôrazom na jánošíkovskú tradíciu s možnosťou pre jeho využitie pri rozvoji turizmu v danej oblasti. Projekt je financovaný z európskych štrukturálnych fondov z programu INTERREG IIIA SR – PL (programovacie obdobie 2004 – 2006, priorita: 2 Socio-ekonomický rozvoj, opatrenie: 2.3 Podpora miestnych iniciatív – fond mikroprojektov).

Ďalším cieľom je nadviazanie spolupráce a vytvorenie priestoru na jej rozvoj s partnerskou kultúrnou inštitúciou v poľskom pohraničíí a podpora miestnej aktivity v Terchovej inovačným podujatím. Pre dosiahnutie uvedených cieľov slúžia nasledujúce aktivity: Vytvorenie spoločného slovensko – poľského centra informácií o sledovanom jave na web stránke a jeho propagácia na DVD nosiči,

Zorganizovanie výstavy tematicky ohraničenej zbojníckymi a osobitne jánošíkovskými tradíciami na Slovensku u cezhraničného partnera v Bielsko – Białej, Zorganizovanie odbornej konferencie na tému jánošíkovskej tradície v slovensko- poľskom pohraničí v Terchovej s následným vydaním zborníka prednášok z konferencie, konferencia časovo viazaná k miestnemu folklórnemu festivalu ako inovačné sprievodné podujatie.

.  Cieľové skupiny projektu

Priamy prospech sa viaže na partnerské inštitúcie – múzeá – nadviazanie spolupráce a vytvorenie priestoru na jej ďalší rozvoj a propagáciu. Odborná verejnosť na oboch stranách cezhraničného regiónu – nové kontakty, priestor na prezentáciu nových poznatkov a ich propagáciu. Laická verejnosť na oboch stranách cezhraničného regiónu so záujmom o danú problematiku, vrátane študujúcej mládeže – získajú rýchly prístup k informáciám o danej problematike zo slovenskej aj poľskej oblasti. Turisti, ktorí navštevujú Terchovú (osobitne poľskí turisti) – rozšírením služieb v muzeálnej expozícii Jánošík a Terchová. Miestna komunita v Terchovej – zatraktívnením programu miestneho festivalu inovačným podujatím.

Internetová stránka projektu