• Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
  • Prioritná os: 3. : Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
  • Výška nenávratného finančného príspevku: 49 997 eur

.

1. Hlavné ciele projektu

Projekt slúži na cezhraničnú spoluprácu medzi Považským múzeom v Žiline a partnerom Nadáciou Kamojówka, stretávanie sa dvoch slovanských národov. Spolupráca je o to zaujímavejšia, že sa jedná o spoluprácu múzea a nadácie. Hlavným cieľom je zvýšenie a rozšírenie atraktívnosti  obidvoch kultúrnych inštitúcií a celkovo regiónu a vytvoriť stabilný základ na dôvernú dlhoročnú spoluprácu v cezhraničnom regióne. Obidvaja partneri majú vytvorený v projekte priestor na spoločné stretnutia, výmenu svojich osobitných kultúrnych vlastností a zaujímavostí v praktickej forme. Prezentáciou tradičných stredovekých  remesiel a ukážky stredovekej bitky je návštevník účastníkom  živej formy histórie.

2. Implementačné aktivity projektu

Vzájomná výmena účinkujúcich a remeselníkov rieši vytváranie nových kontaktov, verejnosť bude mať možnosť lepšie spoznať naturel partnera prostredníctvom spoločných aktivít. Ukážkou remesiel cezhraničného partnera budú návštevníci konfrontovaní s tým, čo poznajú so svojho bezprostredného okolia s tým, čo im cez prezentovanie remesiel ponúkneme. Návštevou partnera účastníci môžu spoznať prostredie partnera, iné múzeá a ich možnosti fungovania a prezentovania smerom k návštevníkom v cezhraničnej oblasti. Organizovaním spoločných výstav a kultúrno-spoločenských aktivít, historickej bitky a spoločnými návštevami sa odbúra jazyková bariéra a tým sa upevní spoločná komunikácia a vzájomné porozumenie. Nemenej zaujímavým prvkom v pripravovaných aktivitách je prezentácia slovenských špecialít u partnera, spoločné posedenie s kultúrnym programom pri vernisáži výstavy. Pri organizovaní dní remesiel na hrade Strečno budú spoločne poľskí a slovenskí remeselníci predvádzať ukážky postupov stredovekých remesiel  a výstupom projektu bude vydanie publikácie o stredovekých remeslách a ich vplyve na súčasné remeslá. V rámci investičných nákladov budú vybudované drevené prístrešky potrebné na prezentáciu remesiel a jeden mobilný prístrešok.

3. Cieľová skupina projektu

Cieľovou skupinou cezhraničnej spolupráce sú účastníci plánovaných aktivít zo Slovenska a Poľska. Snahou projektu je čo najširšej komunite ponúknuť možnosť stretnutia sa oboch národov či je to cez dospelých, alebo mladú generáciu. Cieľovou skupinou sú samozrejme aj návštevníci hradu Strečno.

4. Časový harmonogram projektu

november – máj 2013 Vybudovanie drevených prístreškov na hrade Strečno jún 2013 Stredoveký deň v Suszci, výstava a prezentácia slovenských špecialít jún 2013 Dvojdňový poznávací výlet k partnerovi júl 2013 Vydanie publikácie o stredovekých remeslách september 2013 Dni remesiel na hrade Strečno

5. Prínos projektu/cezhraničný dopad

Slovenskí účastníci poznávacieho výletu budú mať možnosť spoznať lokalitu partnera. Spoločným organizovaním aktivít uvedených v projekte je vytvorený vzájomný komunikačný kanál. Riešia sa organizačné záležitosti naplnenia projektu, problémy vzniknuté počas realizácie. Nadviazané vzájomné vzťahy medzi Považským múzeom v Žiline a Nadáciou Kamojówka  sú  dôležitým prvkom pri výmene skúseností ale aj realizácii ďalších spoločných projektov – výmena výstav, odborné konzultácie, atď.