Požičiavanie zbierok

Požičiavanie zbierok sa riadi Zákonom o múzeách a galériách č. 206/2009 a vyhláškou č. 523/2009. Pre záujemcov o zapožičanie zbierkových predmetov alebo výstav platia nasledovné pravidlá:
  • Požiadať o zapožičanie zbierok je nutné minimálne 30 dní pred začatím výpožičky. V tomto čase je nutné záväzne si vybrať po dohode s kurátorom zbierkové predmety, ktoré budú predmetom výpožičky. Následne sa pripraví Zmluva o výpožičke, ktorú vypracuje vypožičiavateľ (Považské múzeum v Žiline, ďlaej len PMZA).
  • Zapožičané predmety musia byť poistené. Náklady na poistenie hradí požičiavateľ (záujemca o výpožičku). Poistenie sa musí vzťahovať na všetky živelné pohromy a všetky druhy poškodenia a odcudzenia predmetov. Poistená musí byť aj preprava zbierkových predmetov z depozitára na miesto vystavenia. Pri zapožičaní predmetov do múzeí zapísaných v Registri múzeí na Slovensku je poistka vecou dohody, nakoľko zapožičané predmety sa môžu stať súčasťou poistenia majetku a priestorov príslušného múzea. Návrh poistnej zmluvy je potrebné zaslať v digitálnej alebo papierovej kópii ešte pred termínom začatia výpožičky (poistenie začína dňom začatia výpožičky), inak si PMZA vyhradzuje právo odstúpiť od výpožičky.
  • Pri zapožičaní predmetov do zahraničia musí predchádzať Zmluvu o výpožičke Povolenie na vývoz zbierkových predmetov. K obom dokumentom musí vopred vydať súhlas zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj.  Klauzula o poistení sa vzťahuje aj na zahraničné výpožičky.
  • Po príprave zmluvy, vydaní súhlasu zriaďovateľa a podpise štatutárneho orgánu Považského múzea Vám bude zmluva zaslaná na podpis.
  • Zmluva sa stáva účinnou jeden deň po zverejnení na webovom sídle múzea http://www.pmza.sk, čo musí byť najneskôr v deň začatia výpožičky.
  • V deň začatia výpožičky si požičiavateľ na vlastné náklady zabezpečí prepravu zbierkových predmetov, pričom vypožičiavateľ si môže nárokovať na dohľad nad prepravou a inštaláciou zbierkových predmetov. Na prepravu je možné využiť automobil PMZA, ktorého použitie bude faktúrované v zmysle Cenníka Považského múzea.