Reštaurovanie

Oddelenie starostlivosti o zbierky sa prednostne zaoberá konzervovaním, reštaurovaním  a preparovaním predmetov z vlastných zbierok múzea. Svoje odborné služby ponúka aj partnerským inštitúciám, reštaurátorom, ale i vlastníkom umeleckých diel či starožitností. Nové reštaurátorské pracoviská  sú vybavené modernou  technikou a profesionálny prístup pracovníkov garantuje odbornú starostlivosť o pamiatkové predmety. Do pozornosti dávame možnosť využitia  nového veľkorozmerného vákuovo vyhrievaného stola na dublovanie obrazov. Poskytujeme poradenské, konzultačné  služby v oblasti konzervovania, reštaurovania a preparovania.

Bližšie informácie: sedilek@pmza.sk