Prvenstvo Považského múzea v Žiline

Považské múzeum v Žiline, najmä jeho dokumentačné a odborné oddelenia sa môžu pochváliť zaujímavým údajom v rámci múzeí celého Slovenska. Nedávno bola zverejnená štatistika Slovenského národného múzea týkajúca sa centrálnej digitálnej evidencie múzejných zbierok (CEMUZ) za rok 2009, ktorá konštatovala najmä rekordný nárast dátových položiek. Najväčší podiel na náraste záznamov za rok 2009 má Považské múzeum v Žiline s počtom 50 774 záznamov v prvostupňovej aj v druhostupňovej evidencii. „Evidencia zbierkových predmetov patrí medzi základné úlohy každého múzea. Jej cieľom je dokumentovať zbierky a tieto dokumenty uchovávať pre ďalšie generácie. Rok 2009 bol z hľadiska evidencie náročný, pretože sme nabiehali na nový digitálny systém. Prvenstvo v tejto oblasti nás preto o to viac teší, a je to zásluha všetkých odborných zamestnancov a dokumentaristov múzea,“ povedala Margita Lehotská, dokumentaristka Považského múzea v Žiline. Len pre zaujímavosť – evidencia sa delí na dve časti. V prvostupňovej evidencii získaného zbierkového predmetu dokumentarista zaeviduje do knihy prírastkov údaje ako názov predmetu, jeho opis, miesto nálezu, spôsob získania, hodnotu a pod. Druhostupňová evidencia je už v rukách odborných pracovníkov múzea, ktorí značia hlavne odborný popis zbierkového predmetu – materiál, technika, rozmery, fyzický stav a iné. „Vznikom projektu CEMUZ sa začal riešiť informačný systém múzeí týkajúci sa elektronického spracovania zbierkových fondov múzeí v SR a budovaním centrálneho registra múzejných zbierok v SR. Taktiež sa vytvorili podmienky pre výmenu múzejných informácií prostredníctvom internetu,“ uviedla na záver Margita Lehotská.

Scroll to Top