Ako si žili muži

Pred dvoma rokmi bola počas  letnej sezóny v areáli Budatínskeho hradu sprístupnená výstava Ako si žili ženy, zameraná  na postavenie ženy ako manželky, matky, ženy v domácnosti, v neskoršom období aj ženy pracujúcej či spoločensky aktívnej. Považské múzeum v Žiline v súčasnosti pripravilo ďalšie pokračovanie tejto úspešnej výstavy, na ktorej  sa tentoraz môžu návštevníci  zoznámiť so svetom mužov v minulosti.

Výstava je rozdelená na niekoľko častí, ktoré dokumentujú rodinný a spoločenský život šľachticov, mešťanov a vidieckych mužov v priebehu niekoľkých storočí. „Muža z radov šľachty približujú okrem olejomalieb zo 17. a 18. storočia aj vzácne odevy ako priliehavý kabát, nazývaný dolomán alebo odev poslanca uhorského snemu. Keďže šľachtic až do 18. storočia bol hlavným predstaviteľom vojenského stavu, vystavené sú aj predmety z jeho vojenského výzbroja,” uviedol Michal Jurecký, jeden z autorov výstavy.

Meštianstvo bolo veľmi významnou  zložkou sociálnej štruktúry spoločnosti. Tvorilo tzv. tretí stav stojaci medzi šľachtou a ľudom. Mešťania boli najmä remeselníci, obchodníci, úradníci a vzdelanci. Ďalšia časť výstavy je venovaná cechovým spoločenstvám, ktoré mali ochraňovať hospodársko-spoločenskú rovnosť príslušníkov určitého remesla. Ich činnosť dokumentujú cechové knižky, zvolávacie tabuľky, pečatidlá, cechové truhlice a ďalšie základné symboly,  ktorými sa cechy prezentovali pred verejnosťou.

Pôsobenie remeselníkov v meste zachytáva aj vybavenie dvoch remeselníckych dielní,  obuvníckej a klobučníckej. Práve klobúk bol v minulosti neodmysliteľnou súčasťou mužského odevu, ako prvok symbolizujúci muža a jeho spoločenské postavenie.

Z mužského odevu môžu návštevníci výstavy vidieť napríklad frak, ktorý bol najvyšším stupňom slávnostného oblečenia muža a žaket ako oblečenie muža najvyššej úrovne pre denné nosenie.

Nakoľko len muži mali do roku 1920 volebné právo, mohli byť len oni volení do mestskej samosprávy a mestských úradov. Mešťania, najmä živnostníci, aktívne vstupovali nielen do politiky, ale podporovali aj kultúru a spolkovú činnosť v meste.

Poslednou témou výstavy je postavenie vidieckeho muža. Najdominantnejším prvkom do exkurzu jeho života  sú najmä ukážky mužských dobových košieľ z Rajeckej doliny, pracovné náradia súviace s obrábaním pôdy alebo  valašníctvom.

Výstava Ako si žili muži, sprístupnená verejnosti do 17. apríla 2011, je skicou  života mužov rôzneho spoločenského postavenia v rôznych historických etapách. O tom, v čom bol odlišný, ťažší alebo ľahší od sveta žien, je len na návštevníkovi a možno na návštevníčkach tejto výstavy.

>pozvánka na výstavu<

Scroll to Top