Vyšla dlho očakávaná vedecká monografia o cicavcoch Slovenska

Sekcia prírodných vied Považského múzea v Žiline zastáva popredné miesto medzi regionálnymi múzeami na Slovensku nielen počtom zbierkových predmetov (takmer 86 000), ale aj kvalitou odborných výstupov. Pracovníci sekcie mapujú nielen región Horného Považia, ale sú zapojení aj do celoslovenských projektov. Výsledkom jedného z nich je nová publikácia Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana, ktorá vyšla koncom roka 2012 vo vydavateľstve VEDA. Editormi tohto, na slovenské pomery monumentálneho diela, sú renomovaní zoológovia Ján Krištofík a Štefan Danko, ktorí majú za sebou bohatú publikačnú a vedeckú prácu. Vedecká publikácia tohto rozsahu by však nikdy nemohla vyjsť bez úsilia širokého autorského kolektívu, ktorý sa pri spracovaní jednotlivých kapitol opieral o publikované i nepublikované údaje z výskumu rôznych systematických skupín cicavcov na Slovensku. Svoje pevné miesto majú v nej aj údaje, ktoré Považské múzeum získalo pri svojich teriologických výskumoch, ktoré tu viac-menej kontinuálne prebiehajú už viac ako polstoročie. S nimi je úzko spojená systematická vedecká práca renomovaných mammaliológov, ktorí pracovali alebo v súčasnosti pracujú v zoologickej sekcii Považského múzea – Andrej Stollmann, Ján Obuch a Ladislav Hlôška. ,,Na taxonometrickom spracovaní biologického materiálu, ako aj na samotných terénnych výskumoch fauny cicavcov participovali aj tri generácie muzeálnych preparátov, reprezentované Karlom Cengelom, Štefanom Porubčanským a Fedorom Sedilkom. Vďaka ich entuziazmu a odbornej erudovanosti disponuje dnes Považské múzeum v Žiline jednou z najväčších kolekcií cicavcov v rámci slovenských múzeí a vedeckých ustanovizní, ktoré sa zaoberajú alebo sa v minulosti zaoberali teriologickým výskumom, ,“ uviedol Ladislav Hlôška, zoológ Považského múzea v Žiline.

Tento fakt len podčiarkuje skutočnosť, že prírodovedné disciplíny, a to nielen v Považskom múzeu v Žiline, boli a sú integrálnou súčasťou zoologických a ekologických vied a zaujímajú pevné miesto v systéme vedeckých zoologických disciplín. Držia krok s modernou vedou, aktívne sa zapájajú do teriologických výskumov, skúmajú cicavce priamo v teréne či v laboratóriu. Zhmotnením tohto tvrdenia je aj rozsiahla vedecká monografia, ktorá sa práve v týchto dňoch dostáva na pulty kníhkupectiev.

Scroll to Top