Nová publikácia Považského múzea v Žiline – Drotárstvo a jeho odraz v literatúre

Považské múzeum v Žiline ako múzeum s celoslovenskou špecializáciou pre oblasť drotárstva a dopravy sa počas celého roka snaží prostredníctvom výstav, podujatí, prednáškovej a publikačnej činnosti prezentovať výsledky svojej práce. Oddelenie drotárstva mapuje súčasné prejavy remesla na Slovensku i v cudzine a vyvíja aktivity smerujúce k propagácii, podpore a zachovaniu tohto vzácneho kultúrneho dedičstva. Súčasťou týchto aktivít je pravidelné vydávanie kníh s drotárskou tematikou. V edícii Malá knižnica drotára vyšlo od roku 1992 už 9 publikácii. Mgr. Jana Adamusová  prispieva do tejto kolekcie témou drotárstvo v literatúre. ,,Obraz drotárstva v literatúre bol doposiaľ spracovaný len čiastkovo, preto uvedená monografia prináša komplexnejší prehľad v tejto téme. Mojim cieľom bolo nielen na tieto výnimočné diela upozorniť, ale i vzbudiť  záujem o literatúru, ktorá zobrazuje drotárov ako najnižšiu vrstvu obyvateľstva, dennodenne zápasiacu o holú existenciu. Najmä prozaické a básnické diela by mali vyvolať v recipientovi vlnu emócií, súcitu, spolupatričnosti a empatie s touto skupinou obyvateľov,“ uviedla Jana Adamusová, autorka diela.
Publikácia sa skladá z dvoch tematických celkov. Prvý predstavuje krásnu literatúru, poéziu, dramatické a hudobné diela a literatúru pre deti českých i slovenských autorov, v ktorých hlavná či vedľajšia postava zobrazuje drotára. Druhá časť publikácie prezentuje odraz drotárstva v českej i slovenskej literatúre, určenej pre odbornú verejnosť. Text dopĺňajú citácie a zaujímavé úryvky, farebné ilustrácie, fotografie a titulné listy kníh prezentovanej literatúry. ,,Slovenská a česká literatúra prinášala správy nielen o vzhľade drotárov, spôsobe obliekania, oblastiach, z ktorých pochádzali, sociálnych a majetkových pomeroch, ale i informácie týkajúce sa ich charakterových vlastností, jazyka či viery.  Drotári neboli výplodom umelcovej fantázie, ale postavy skutočné s množstvom existenčných problémov, a takto boli väčšinou v literárnych dielach i zobrazovaní. Námety boli často získané priamo od  hrdinov literárnych príbehov, podfarbené autorovým vnútorným svetom či sociálnym cítením,“ uviedla autorka.
Publikáciu Drotárstvo a jeho odraz v literatúre je možné osobne zakúpiť v Považskom múzeu v Žiline, prezenčne vypožičať v odbornej knižnici múzea, prípadne využiť možnosť elektronického objednania prostredníctvom webovej stránky www.pmza.sk.

Scroll to Top