Stužková – Po stopách Juraja Turzu

Súťaž o realizáciu stužkovej slávnosti v Sobášnom paláci v Bytči

Vyhlasovateľ – Žilinský samosprávny kraj

Organizačný garant – Považské múzeum v Žiline

1. Základná charakteristika súťaže

V súvislosti s platnými právnymi predpismi – Zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu § 27,28,29,30, Zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súčasne platná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR s referenčným číslom ÚFM:SK0034, záväzné stanovisko ŽSK Odboru kultúry č. 8011/2009/OK-002 zo dňa 04.12.2009, interná smernicou č. 1/2010 Považského múzea v Žiline o Podmienkach využívania priestorov Sobášneho paláca v Bytči právnickými a fyzickými osobami na podujatia a výsledok prieskumu o záujme verejnosti využitia Sobášneho paláca v Bytči – bola určená frekvencia typu podujatia – stužková slávnosť 1x ročne, výlučne pre študentov maturitných ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu je vyhlásený piaty ročník súťaže pod názvom „Stužková – Po stopách Juraja Turzu“ určenej záujemcom o realizáciu stužkovej slávnosti v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči v roku 2016.

2. Vyhlásenie súťaže

Súťaž sa vyhlasuje dňa 21. novembra  2015 a je zverejnená na www.pmza.sk.

3. Kritéria a podmienky účasti

Základnou podmienkou súťaže je umelecké stvárnenie významného uhorského palatína Juraja Turzu a jeho doby v žánroch (viď 3.1, 3.2, 3.3 ) a v nasledujúcich témach:

  •  Juraj Turzo- renesančný človek
  •  Juraj Turzo ako milujúci otec svojich 6 dcér
  • Povinnosti uhorského palatína
  • Juraj Turzo a Alžbeta Bátoriová
  • Juraj Turzo a Žilinská synoda
  • Predstava svadobnej hostiny v Sobášnom paláci v Bytči v roku 1612
  • Čo Juraj Turzo vo svojom živote nestihol
  • Architektonické pamiatky späté s Turzom
  • Juraj Turzo a môj región

3.1. Fotografia

Akceptované budú fotografie čiernobiele, farebné alebo multimediálne prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (max. do 3 min.) Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako i štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia Power Point alebo DVD-video; prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút.

3.2 Výtvarná tvorba

Akceptované budú výtvarné diela všetkých voľných výtvarných disciplín: plošné práce spracované výtvarnými technikami: maľba (olej, tempera, akryl, pastel,…), grafika (kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom, suchá ihla, akvatinta, linoryt, drevoryt, lept,… ), kombinované techniky (koláž, frotáž,monotypia,..) Akceptujú sa autorské aj kolektívne diela Formáty výtvarných prác: min. A3, max. A1

3.3 Literatúra

Akceptované budú všetky prozaické, poetické literárne útvary. Literárny druh sa nevymedzuje (básne, rozprávky, poviedky, reportáže, cestopisy, dramatické útvary, povesti, eseje a i.). Formát: V poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov . V próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov s medzerami). Typ písma: Times New Roman, 12, normálne Odovzdať vo formáte .doc na CD/DVD Podmienkou súťaže je zaslať ľubovoľný počet prác na uvedené témy, jedna trieda v každom žánri však minimálne po tri práce. Každá práca musí byť opatrená identifikačnými údajmi ako meno, priezvisko, adresa, trieda, názov diela. Práce sa stávajú majetkom Považského múzea v Žiline.

4. Uzávierka súťaže

Súťažiaca trieda pri splnení vyššie uvedených pravidiel musí doručiť  minimálne deväť prác  spolu so žiadosťou o využitie priestorov Sobášneho paláca v Bytči  písomne (doporučene), alebo fyzicky na adresu Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina najneskôr do 31. marca  2016. Tlačivo žiadosti je prístupné na stránke www.pmza.sk alebo na sekretariáte riaditeľa Považského múzea v Žiline.

5. Vyhodnotenie súťaže:

Práce v jednotlivých umeleckých žánroch budú hodnotené odbornými porotami, v každom žánri bude určená víťazná práca, ktorej autor alebo kolektív autorov bude odmenený vecnou cenou. Najlepšie fotografie a výtvarné práce môžu byť vystavené v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči v novembri 2016. Celkové vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v máji 2016 v Sobášnom paláci v Bytči a bude spojené so žrebovaním triedy, ktorá získa možnosť realizácie stužkovej slávnosti v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči v roku 2016.

6. Kontakt

Považské múzeum v Žiline Topoľová 1 010 03 Žilina

Tel: + 421 41 500 15 11

muzeum@pmza.skwww.pmza.sk

Scroll to Top