Rekonštrukcie na hrade Strečno

Po skončení hlavnej letnej sezóny na hrade Strečno opäť zavládol pracovný ruch. Prebiehajú na ňom súčasne tri rekonštrukčné investície.

Dve z týchto stavieb sú orientované na hradné murivá, ich stabilitu a bezpečnosť. Prvé práce začali na sanácii skalného výčnelku pod východnou stenou hradného opevnenia. Pomocou mikropilotáže a sanačných kotiev sa zaisťuje skalný výčnelok, kde hrozilo nebezpečenstvo zosuvu. Ďalšie práce prebiehajú pri sanácii hradných múrov. Na základe statickej pastportizácie sa rekonštruujú tie časti, kde hrozil rozpad hradného muriva. Tieto rekonštrukčné práce investične podporil Žilinský samosprávny kraj.

Vďaka projektu II. etapa reštaurovania interiéru hradnej kaplnky prebieha na hrade Strečno aj obnova interiéru gotickej hradnej kaplnky. Dôraz sa kladie na prinavrátenie výtvarnej a estetickej hodnoty odstránením príčin degradácie pri zachovaní a maximálnom rešpektovaní originálu s obmedzením zásahov do pôvodiny na bezpodmienečné minimum. Obnova sa začala realizovať v roku 2012 v rozsahu odborného posúdenia vlhkostného stavu interiéru s návrhom sanácie a reštaurátorského výskumu. Následne boli v roku 2013 čiastočne zrealizované odstránenia sekundárnych zásahov, v ktorých sa bude v II. etape pokračovať. Cieľom samotného reštaurovania bude úsilie o záchranu originálu a zároveň o obnovenie pôvodného výrazu kultúrnej pamiatky s prezentáciou zachovaných plôch stredovekých omietok. Reštaurovanie bude vedené nielen úsilím o záchranu, ale zároveň o umožnenie verejnej prezentácie a sprístupnenie v súlade so skvalitnením celkového výrazu interiéru. Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z grantového systému Obnovme si svoj dom.

Rekonštrukčné práce, ktoré prebiehajú na hrade Strečno, sú dôležité nielen z hľadiska bezpečnosti návštevníkov, ale aj z hľadiska stále lepšieho estetického zážitku z prehliadky hradu. V tomto trende chce múzeum aj naďalej pokračovať a veríme, že prinesieme pre verejnosť ešte nejedno prekvapenie vedúce k zlepšeniu a inovácii expozície.

Scroll to Top