Považské múzeum v Žiline získalo dotácie na 10 projektov

Považské múzeum v Žiline bolo v roku 2019 úspešné vo všetkých výzvach grantového systému Fondu na podporu umenia. Fond v celkovej dotácii 92 070 eur podporil desať podaných projektov. Aktivity múzea boli podporené v podprogramoch: vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá, akvizícia múzeí, odborné ošetrenie zbierkových fondov a  ochrana zbierkových fondov. Celková suma, ktorou budú financované jednotlivé projekty predstavuje sumu 107 281 eur.

Akvizícia historických drotárskych artefaktov 

Predmetom projektu bolo nadobudnutie originálnych historických úžitkových a úžitkovo-dekoratívnych predmetov z drôtu a keramických nádob, dokumentujúcich spôsoby drotárskych opráv. Zbierka známeho umeleckého drotára a propagátora drotárstva Petra Musila, ktorej súčasťou sú aj vtáčie klietky či odrôtovaná keramika, je výrazným obohatením zbierkového fondu drotárstva PMZA.

Z pozostalosti železničiara

Zámerom projektu bolo nadobudnutie súboru jedinečných historických predmetov so železničnou tematikou. Ide o evidenčné tabuľky s číslami rušňov, fotografie  z 20. – 70. rokov 20. storočia zachytávajúce parné rušne a nehody, dokumenty z evidencie stavov rušňov, súčasti prvorepublikovej uniformy železničiara. Všetky získané predmety budú vystavené v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach.

Reštaurovanie secesného pohrebného koča

Hlavnou projektovou aktivitou je reštaurovanie najväčšieho zbierkového predmetu PMZA – historického pohrebného koča z 19. storočia. Tento cenný predmet vysokej remeselnej a umeleckej kvality je jediný exponát svojho druhu na severozápadnom Slovensku.

Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov

Zámerom projektu bolo vybavenie depozitára etnológie moderným úložným systémom, ktorý prihliada na špecifické potreby zbierkových predmetov. Mobilný regálový systém výrazne zlepší uloženie a možnosti bezpečnej manipulácie so zbierkovými predmetmi.

Stretnutie drotárskych majstrov, XXVIII.

Vďaka projektu sa 21. – 22. 6. 2019  v priestoroch Drotárskeho pavilónu uskutočnil workshop so zahraničnou účasťou. Bol venovaný rekonštrukcii starých drotárskych pracovných postupov a možnostiam ich využitia vo výtvarnej tvorbe. Podujatie propaguje remeselný odkaz drotárstva a rieši jeho uplatnenie v súčasnom dizajne a umení.

Vydanie Vlastivedného zborníka Považia XXIX

Cieľom projektu je vydanie regionálneho odborného zborníka, v ktorom budú zverejnené  aktuálne originálne odborné výstupy pracovníkov Považského múzea v Žiline a odbornej verejnosti, dokumentujúce spoločenský a prírodný vývoj Horného Považia.

Uveďme to v Múzeu dopravy do pohybu

Cieľom projektu je zatraktívniť doterajšiu expozíciu a tradičný spôsob prehliadky obohatiť o nové technológie. Textovo-obrazové banery nahradia interaktívne dotykové obrazovky, statickú kulisovú inštaláciu projekcie, pribudne sfunkčnenie vybraných modelov a ozvučenie expozície.

Čarovné Čičmany – Malý sprievodca nielen pre malých návštevníkov

Vďaka projektu bude vydaná publikácia, ktorá okrem textovej a obrazovej časti ponúkne detskému čitateľovi špeciálnu časť plnú zaujímavých informácií o remeslách a ľudovej kultúre v Čičmanoch.

Výroba odevov, replík exponátov a nákup figurín pre potreby realizácie novej expozície drotárstva

Hlavným cieľom projektu je výroba tradičného odevu drotárov formou rekonštrukcie a zhotovenie replík vzácnych exponátov – koženej kapsy a koženého remeňa, ktoré boli vyrobené v 2. polovici 19. storočia. Ďalším zámerom je nákup flexibilných figurín pre potreby inštalácie vyrobených replík, odevov a ďalších odevných súčastí zo zbierkového fondu drotárstva.

Muzeálne javisko evolúcie – v hlavnej úlohe: Stavovce

Považské múzeum v Žiline disponuje rôznorodou a rozsiahlou zoologickou zbierkou, ktorú by chcelo priblížiť návštevníkom formou atraktívnej výstavy Stavovce severozápadného Slovenska, ktorá bude otvorená 17. 12. 2019 v Budatínskom hrade. Moderná trojrozmerná inštalácia poskytne realistický pohľad na  tvarovú a druhovú rozmanitosť vtákov a cicavcov.

Poslaním Považského múzea v Žiline je systematicky budovať, chrániť a prezentovať zverené zbierkové fondy  a vďaka podpore FPU tak mohlo zas o krok pokročiť v praktickej ochrane kultúrneho dedičstva.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

 

 

Scroll to Top