Múzeum v číslach

Tohtoročná sezóna Považského múzea v Žiline sa ešte ani poriadne nerozbehla a už sme museli naše expozície zatvoriť. Poďme si teda pripomenúť, ako vyzerala tá minuloročná. V mnohých ohľadoch bola totiž pestrá i úspešná. Okrem rôznych výstav, podujatí a iných aktivít, ktoré sú lákadlom pre verejnosť a sú aj najviac viditeľné, múzeum plní veľa odborných úloh. Jeho hlavným poslaním je zhromažďovať, uchovávať a odborne spracovávať predmety kultúrnej hodnoty ako doklady o vývoji spoločnosti a prírody. Ošetruje ich, chráni pre budúce generácie a prostredníctvom rôznych vzdelávacích a prezentačných aktivít sprístupňuje návštevníkom. Jednou z najdôležitejších činností je tzv. akvizičná alebo zbierkotvorná činnosť. „V roku 2019 sme fondy v múzeu obohatili o 1 761 nových kusov zbierkových predmetov. V súčasnosti ich teda máme 154 440,“ približuje dokumentátorka Margita Lehotská. Bezprostredne na to nadväzuje evidencia zbierkových predmetov. Podstatou práce dokumentátorov je, že spracovávajú základnú alebo prvostupňovú evidenciu do knihy prírastkov ručne dokumentačným atramentom. Kurátori spravujú zbierkové fondy a získané artefakty musia odborne určiť a elektronicky zaevidovať. V minulom roku takýmto spôsobom spracovali 993 kusov zbierkových predmetov, čo spolu predstavuje 153 158 skatalogizovaných exponátov,“ pokračuje Lehotská. Všetky nadobudnuté zbierkové predmety sú uložené v depozitároch – v špecifických priestoroch, ktoré musia spĺňať osobitné podmienky. Spravujú ich kurátori alebo kustódi v spolupráci s odbornými pracovníkmi z oddelenia starostlivosti o zbierky. Konzervátori a preparátor posudzujú stav jednotlivých predmetov a starajú sa o ich údržbu. Čistením, konzervovaním, preparovaním a reštaurovaním sa tak v roku 2019 ošetrilo 675 kusov exponátov. K dôležitým odborným činnostiam patrí aj fotodokumentácia. V minulosti sa snímky realizovali na klasické filmy alebo diapozitívy. Dnes ide len o digitálne záznamy, ktorých za minulý rok pribudlo 9 560. V prvom rade sú to fotografie zbierkových predmetov, ale taktiež fotografie kultúrnych podujatí, osobností zo zbernej oblasti múzea či premeny samotného regiónu v čase.“ doplnila Lehotská.

Odborní vedeckí pracovníci sa v rámci svojej špecializácie intenzívne venujú aj vedecko-výskumnej činnosti. Dokazuje to aj fakt, že za posledný rok riešili 44 úloh. Výsledky výskumov zverejňujú v článkoch, štúdiách, publikáciách a monografiách, ktorých bolo v minulom roku 54. Spomeňme napríklad Monografiu Budatínsky hrad – druhé vydanie, publikáciu Čarovné Čičmany či ďalšie číslo Vlastivedného zborníka Považia. Okrem veľkých publikácií v spolupráci s oddelením práce s verejnosťou pravidelne realizujú aj menšie tlačoviny ako pozvánky, plagáty, skladačky k výstavám, expozíciám i samotným objektom v správe múzea. V minulom roku ich bolo 101,“ pripomína dokumentátorka. Najprístupnejšou formou, ktorou odborní pracovníci približujú nové poznatky širokej verejnosti sú expozície a krátke tematické výstavy. Považské múzeum v Žiline má vo svojej správe 6 expozícií (Budatínsky hrad, hrad Strečno, Sobášny palác v Bytči, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch, Expozíciu Jánošík a Terchová a Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach). V roku 2019 bola na Budatínskom hrade vďaka cezhraničnej spolupráci s Českou republikou otvorená  nová archeologická expozícia s názvom „Pred hradbami, za hradbami.“ V priestoroch múzea i iných kultúrnych inštitúcií na Slovensku aj v zahraničí sa realizovalo 33 autorských alebo spoluautorských výstav. Okrem toho odborní pracovníci s podporou oddelenia práce s verejnosťou múzea popularizujú získané poznatky o prírode a dejinách regiónu aj formou kultúrno-vzdelávacej činnosti. Tu môžeme zahrnúť prednášky, besedy, tvorivé dielne a workshopy  najrôznejšieho charakteru. V minulom roku sa v múzeu uskutočnilo 247 takýchto akcií s účasťou 28 803 návštevníkov. Úspešní sme boli aj v projektoch. Schválených a realizovaných bolo spolu 14 žiadostí na rôzne činnosti spojené s hlavným poslaním múzea.“ vysvetlila M. Lehotská. Do knižnice pribudlo 78 nových titulov a celkovo navštívilo expozície Považského múzea v Žiline 316 935 ľudí.  Dnešná situácia nám síce nedovoľuje pokračovať v práci obvyklým spôsobom a sprístupniť výsledky nášho úsilia formou návštevy expozícií, ale v pohodlí svojho domova môžete sledovať našu webovú stránku, kde nájdete veľa zaujímavých článkov zo všetkých odborov. Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Scroll to Top