Od Alexandra k Džingischánovi

Jedinečná výstava

Minulý rok sa v priestoroch Považského múzea v Žiline konala jedinečná výstava vzácnych exponátov spojených s vojenskými výpravami na Hodvábnej ceste od 5. storočia pred naším letopočtom až do 19. storočia. Vernisáž výstavy zvanej Od Alexandra k Džingischánovi s podtitulom Vojenské ťaženia na Hodvábnej ceste bola otvorená  5. 2. 2019 vo výstavnej miestnosti pod terasou Budatínskeho hradu. Neskôr sa výstava presťahovala do Drotárskeho pavilónu. Návštevníkom bola prístupná do 26. apríla. Jej autorom bol PhDr. David Majer – historik umenia z Muzea Hedvábné cesty a Jantarové stezky v Ostravě.

Hodvábna cesta ako spojenie medzi Západom a Východom v staroveku, stredoveku aj ranom novoveku slúžila predovšetkým na obchodné účely. Avšak obchod nebol zďaleka jedinou príčinou jej existencie. Týmto komunikačným kanálom sa šírili rôzne myšlienky, ideológie a náboženské smery. Priebeh Hodvábnej cesty bol často ovplyvňovaný vojenskými ťaženiami, z ktorých mnohé sa stali trvalou súčasťou svetových dejín. „Vojenské udalosti na Hodvábnej ceste mali vždy priamy dopad na dejiny Európy. Ovplyvnili etnické, geografické a politické usporiadanie krajín. Na našom území to boli napríklad boje zodpovedné za pád Veľkomoravskej ríše.“ priblížil D. Majer.

Výstava mapuje obdobie od grécko – perzských vojen cez slávne časy Rímskej ríše na jednej strane a čínskej dynastie Chan na strane druhej až po existenciu Osmanskej ríše a čínskej dynastie Ming. „Kočovníci z východnej Ázie, pre ktorých bol charakteristický nomádsky spôsob života, priniesli mnoho noviniek aj do výzbroje a výstroje vojsk. Okrem lukov to boli predovšetkým šable, jazdecké strmene a rôzne typy ázijských prílb. Boli totiž vynikajúcimi jazdcami, čo im spolu so silnou lukostreľbou a účinnou taktikou zabezpečilo mnoho víťazstiev.“ vysvetlil PhDr. David Majer.

Sprievodné aktivity

Súčasťou výstavy boli komentované prehliadky pre školy aj širokú verejnosť v podaní kurátorky výstavy a archeologičky Považského múzea v Žiline Mgr. Andrei Slanej, PhD. „Návštevníci na vlastné oči videli skýtske či arabské pamiatky, zbrane a výstroj rímskych bojovníkov i seldžuckých Turkov. Medzi inými aj najstaršiu zbraň – hrot kopije pochádzajúci z územia dnešného severného Iránu.  Obdivovali kópiu  rímskej legionárskej prilby i ceremoniálny meč Tuarégov Ich pozornosti neunikla ani votívna sekera z Baktrie z 2. storočia pred n.l., vyhotovená ako obetný dar a slúžiaca pri obradoch uctievačov ohňa či ceremoniálne sekery a glazovaná keramika z ríše Veľkých Seldžukov.  Zaujali ich tiež pamiatky dynastie Tchang, najmä pozlátená amfora s dračími uchami či bronzový hrot kopije s vyobrazením jedného z jedovatých jašterov gekona.“

Prednášku s názvom Džingischán a jeho bojovníci si v rámci tejto témy pripravil aj Mgr. Michal Holeščák, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorý žiakom porozprával ako sa z obyčajného chlapca menom Temüdžin stal najväčší mongolský dobyvateľ Džingischán. Zistili zaujímavé fakty o jeho živote, verných bojovníkoch, taktike boja a spôsobe komunikácie. Na mape videli, aké veľké územie v 13. storočí osídlil a v ktorých mestách dnešného Slovenska bojovali v minulosti jeho potomkovia. Fotografie im priblížili zbrane, oblečenie a celkový výzor mongolských bojovníkov, medzi ktorými bola aj žena. Okrem toho sa mohli dotknúť rôznych predmetov, ktoré sa kedysi používali v najväčšej historickej ríši. V ruke držali meč, prilbu i hroty šípov.

Viac o výstave si môžete vypočuť v rozhovore rádia Rebeca s Andreou Slanou TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prechádzka dejinami Starého sveta od 14. storočia pred n. l. do 14. storočia n. l.“

Téma Hodvábnej cesty a Jantárovej cesty je veľmi zaujímavá. Dňa 27.6.2019 bola slávnostne otvorená nová expozícia inštalovaná vo veži Ostravskoslezského hradu a jej autormi sú PhDr. David Majer a tím jeho spolupracovníkov. Garantom expozície je Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty v Ostravě. Je to prvé a jediné múzeum v Európe zamerané na prezentáciu legendárnych diaľkových a obchodných ciest  – Hodvábnej cesty a Jantárovej cesty (ktorú chápeme ako neoddeliteľnú súčasť Hodvábnej cesty). Nová expozícia ponúka prechádzku dejinami Starého sveta. Vedie pozdĺž diaľkových obchodných ciest od Stredomoria po Čínu a od Škandinávie po Indický oceán a trvá takmer 3000 rokov.

V expozícii je vystavených množstvo výnimočných a významných artefaktov z českej súkromnej zbierky, ktorá vzniká dlhodobo. Jej cieľom je zrekonštruovať podobu hmotnej kultúry na diaľkových cestách v staroveku a stredoveku. Viaceré z originálnych a exkluzívnych predmetov boli vystavené aj v Považskom múzeu v Žiline v rámci výstavy Od Alexandra k Džingischánovi. Vojenské ťaženia na Hodvábnej ceste. Pre novú expozíciu vytvoril tím Davida Majera aj pôvodné, originálne rekonštrukčné kresby, mapy a mapové podklady, animácie a dokumentárne filmy.

Prvá stála expozícia je rozdelená do niekoľkých tematických okruhov:

Jantárová cesta v dobe rímskej a staroveku.

Križovatka diaľkových ciest I – Aquileia.

Počiatky Hodvábnej cesty (Klasické Grécko, Skýti, Staroveká Čína).

Križovatka diaľkových ciest II – Pontská Olbia.

Hodvábná cesta (Rímska ríša a jej provincie, bojovní Sarmati, Gandhárské kráľovstvo, Vikingovia, kočovníci Eurázijských stepí, Veľký čínsky múr a pod.).

Križovatka diaľkových ciest III – Konštantinopol.

V budúcich rokoch plánuje tím PhDr. Davida Majera prezentovať zbierky v podobe piatich tematicky uzavretých stálych expozícií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top