Otvorili sme výstavu Slovanské hradisko na Veľkom vrchu

„Kedysi tam bol aj hrad, postavený na najvyššom bode, nad Divinkou, z ktorého sa však dodnes nezachovalo nič okrem hŕby kamenia.“ Matthias Bel, Comitas Arvensis et Trentsiniensis

Malá výstava veľkého významu – taký podtitul by sme mohli dať výstave Slovanské hradisko na Veľkom vrchu, ktorú sme v piatok 11. septembra popoludní otvorili v Drotárskom pavilóne. Výstava približuje výsledky archeologických výskumov uskutočnených na hradisku Veľký vrch pri obci Divinka a jej autormi sú archeológovia Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline a Gabriel Fusek z Archeologického ústavu SAV Nitra. Obe inštitúcie spolupracovali na výskumoch na známom hradisku v minulom storočí aj v novodobej histórii. Po prácach realizovaných v 70. rokoch minulého storočia sa uskutočnil v rokoch 2013 – 2019 systematický archeologický výskum, na základe ktorého sa získali poznatky o stavebnom vývoji opevnenia a o osídlení hradiska. V záverečnej etape doby bronzovej ho vybudoval ľud lužickej kultúry. Neskôr, v mladšej dobe železnej, ho osídlili nositelia púchovskej kultúry a napokon ho obnovili Slovania na sklonku veľkomoravského obdobia. Cieľom výstavy je prezentácia výsledkov výskumov týkajúcich sa najmä jeho najmladšej fázy, pretože Slovania pri jeho budovaní využili zvyšky starších pevnostných stavieb. Predstavené je však aj predchádzajúce osídlenie,“ vysvetlila autorka výstavy Andrea Slaná. 

Slávnostné otvorenie výstavy začalo odbornou prednáškou Gabriela Fuseka, ktorý prítomným okrem iného objasnil význam centrálneho hradiska s rozlohou viac ako 12 ha. „Ľudia hrad postavili takpovediac na zelenej lúke v pomerne krátkom čase. Vykopávky doložili, že vybudovali mocenské centrum, v ktorom, okrem toho, že tu sídlila vojenská posádka, zriadili aj útočište pre jemu podliehajúce vidiecke obyvateľstvo. Vzniklo tu aj teritoriálne hospodárske stredisko, na čo poukazuje množstvo a spektrum nachádzaných artefaktov.“ Po prednáške nasledovala vernisáž, na ktorej riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký vyzdvihol význam spolupráce medzi múzeom a Archeologickým ústavom, o čom svedčí aj fakt, že súčasťou takmer 7-ročného výskumu boli aj archeológovia Zuzana Staneková a Michal Holeščák. Okrem nich autorka výstavy Andrea Slaná vyjadrila vďaku všetkým kolegom, ktorí pomohli pri realizácii výstavy. „Veľmi by som sa chcela poďakovať pani Ľudmile Hruškovej, ktorá kvalitne konzervovala kovové nálezy po každej výskumnej sezóne a rovnako ich pripravila na prezentáciu na výstave. Ďakujem tiež kolegovi Michaelovi Daskalakisovi za ošetrovanie a ukážkové reštaurovanie keramiky a pani fotografke Anne Kucharčíkovej za profesionálne fotografie exponátov. Poďakovanie patrí tiež našim brigádnikom, z ktorých viacerí prišli na vernisáž výstavy. Počas archeologického výskumu pracovali naozaj svedomito a zodpovedne. A veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporovali a prišli na vernisáž výstavy.“ Na vernisáži bol uvedený do života aj dvojjazyčný katalóg s rovnomenným názvom Slovanské hradisko na Veľkom vrchu. Obsahuje informácie o histórii hradiska, jeho stavebnom vývoji i jeho obyvateľoch. Súčasťou katalógu sú fotografie vystavených exponátov s popisom, plány hradiska a trojdimenzionálne rekonštrukcie.

Výstava Slovanské hradisko na Veľkom vrchu v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu bude pre verejnosť prístupná do konca júna 2021. Návštevníci si môžu pozrieť unikátne kovové a keramické nálezy z viacerých fáz osídlenia, ale aj fotografie, mapy a plány hradiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top