Reštaurovanie severného paláca na hrade Strečno

V minulom roku sa na hrade Strečno začalo s reštaurovaním interiérových stien v severnom paláci. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom. Práce pozostávali z viacerých častí a prebiehali za náročných podmienok. Realizovali sa totiž v chladných mesiacoch, kedy bolo potrebné vykúriť studené hradné priestory. Napokon sa podarilo zdvihnúť rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou o 5 ℃. Postup prác priblížil reštaurátor Adrián Giač: „Najskôr išlo o celoplošné mechanické odstránenie sekundárnych cementových povrchových úprav zo stien, mált z hĺbky škár muriva a nevhodného krycieho náteru z drevených trámov. Potom bolo potrebné spevniť murivo, upraviť trasovanie elektrických rozvodov, chemicky ošetriť zavlhnuté drevené trámy a upevniť ich o betónový strop. Chýbajúce časti muriva sa doplnili kameňmi rôznej veľkosti a omietky v rozsahu druhého podlažia novou vápennou omietkou. Napokon boli farebne scelené steny a upravené drevené trámy aj ich kovové ukotvenia. Priebeh reštaurovania bol pravidelne konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline.“

Rekonštrukcia sa mala dotknúť aj sakristie gotickej kaplnky, kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom sa však urobila len časť naplánovaných prác. „V tomto roku sme opäť požiadali v rámci uvedeného dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o financie na II. etapu – teda ukončenie reštaurátorských prác. Veríme, že budeme úspešní a návštevníkom v roku 2022 budeme môcť počas prehliadky hradu prezentovať čo najautentickejší výraz ukončenej obnovy. V blízkej budúcnosti plánujeme ešte pripraviť projektovú dokumentáciu elektroinštalácie, ktorá je potrebná k projektu „Nová expozícia hradu Strečno“. Takto sa snažíme krok za krokom zlepšovať stavebné prehrešky rekonštrukcie hradu zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ale aj po rokoch zmeniť expozíciu hradu, aby sme sa priblížili expozíciám múzeí tretej generácie vo svete,“ doplnila správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.

Stav po reštaurovaní druhého podlažia a odstránení cementových mált v rozsahu prvého podlažia

Detail trámov pod stropom – stav po ich ukotvení k stropu, farebnej úprave a reštaurovaní muriva

Západná strana paláca – stav po reštaurovaní

Detail západnej steny sakristie so zachovanými fragmentami primárnej gotickej omietky

Výsledný vzhľad stien paláca a sakristie po ukončení reštaurovania

Priestory severného paláca po reštaurovaní

Scroll to Top