Archeologický výskum kaštieľa v Bytči ukončil druhú sezónu

V polovici septembra úspešne skončila druhá etapa archeologického výskum kaštieľa v Bytči. Tá sa po výsledkoch z minulého roku preniesla na nádvorie. Nádvorie kaštieľa bolo skúmané od druhej polovice mája až do polovice septembra. Cieľom druhej sezóny archeologického výskumu bolo objasniť situáciu, ktorá sa v prvých zisťovacích sondách na nádvorí objavila už vlani. Dnes už možno konštatovať, že súčasný kaštieľ je minimálne treťou podobou honosného sídla, ktoré na tomto mieste stálo. Z o niečo staršieho objektu pochádza rozsiahla pivnica, ktorá mala vstup i okienko zo severnej strany nádvoria. V úplnom závere výskumu, doslova počas posledného dňa sa podarilo zdokumentovať všetky štyri steny pivnice a určiť tak jej rozmery, ktoré dosahujú 7 x 8 m. Zdá sa, že južná stena pivnice bola opravovaná, o čom svedčí dvojfázové murivo zachytené v jednej zo sond. Ešte staršiu fázu (avšak nie je isté, či aj najstaršiu) reprezentuje rozsiahly objekt, ktorý pozostával z do ílu kladeného muriva slúžiaceho ako podmurovka inak zrejme drevozemnej stavby s mazanicou omietanými stenami. Mohlo ísť o akúsi hrazdenú vežu, ktorá evidentne zanikla v mohutnom požiari a jej pozostatky boli následne rozplanírované na zhorenisku. Podľa keramiky, ktorá z tohto objektu pochádza k zániku hrazdenej veže došlo v priebehu 15. stor., najpravdepodobnejšie v jeho polovici. Že objekt v čase, keď náhle zanikol bol využívaný svedčia viaceré nádoby nájdené v pôvodnej polohe (in situ), ale i nezanedbateľné množstvo zuhoľnatených zvyškov potravinových zásob v podobe rôznych obilnín. Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré z nádvoria kaštieľa pochádzajú boli prevezené do priestorov Považského múzea, kde budú podrobené ošetreniu. Keramika bude rekonštruovaná, kovové predmety očistené a zakonzervované. Zvyšky obilnín budú roztriedené podľa druhu.

Archeologický výskum realizovalo Považské múzeum, Kysucké múzeum a Slovenské národné múzeum v Martine. Tretia sezóna by mala pokračovať i v nasledujúcom roku a mala by sa sústrediť na skúmanie parkánového priestoru a mostov.

Výskumný tím:

PhDr. Zuzana Staneková (vedúca arch. výskumu)

Mgr. Danka Majerčíková, Mgr. Marek Both (odborní technici)

Dve stavebné fázy pivnice z predthurzovskej etapy
Dve stavebné fázy pivnice z predthurzovskej etapy
Do ílu kladená kamenná podmurovka hrazdenej veže so zachyteným nárožím
Fragmenty gotických kachlíc s Madonnou alebo sv. Katarínou
Terénna situácia s plánom sond. Žltá označuje archeologické sondy, ostatné farby označujú jednotlivé objavené architektúry.
Matej Korvín 1464 strieborný denár
Scroll to Top