Ukončenie I. etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy

 „NEDECANIA Z. AMERIKI 1912.“

Ukončenie I. etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy

V historických zbierkových fondoch Považského múzea sa nachádza množstvo zaujímavých a historicky aj umelecky cenných zbierkových predmetov. Nie sú to len predmety z oblasti voľného umenia, ale napríklad aj umeleckého remesla a bežnej dobovej remeselnej i priemyselnej výroby. V mnohých prípadoch je však ich fyzický stav nevyhovujúci až alarmujúci. K takýmto predmetom patrí aj historická cirkevná zástava s nápisom: „NEDECANIA  Z. AMERIKY 1912.“. Od jesene 2021 do júna tohto roku sa s finančnou podporou Fondu na podporu umenia úspešne zrealizovala I. etapa jej reštaurovania, ktorá sa týkala obnovy značne poškodenej textilnej časti. Odborným garantom a realizátorkou celého projektu bola reštaurátorka historických textílií Mgr. art. Anna Blonska.

Hoci spomenutý nápis odkazuje k daru svojim rodákom od vysťahovalcov z obce Nededza, bližšie informácie o okolnostiach jej vzniku zatiaľ  nemáme. Tak napríklad zatiaľ nevieme či bola zástava vyrobená priamo v USA alebo odtiaľ prišli len finančné prostriedky na jej výrobu. Zvolené motívy svätcov na obojstranne maľovanom plátne oválneho tvaru, ktoré je všité do stredu zástavového listu prirodzene odkazujú k domácemu roľníckemu prostrediu, ku ktorému patril aj chov dobytka. V pokľaku sa modliaci Sv. Izidor znázornený na averznej strane zástavy je považovaný za patróna roľníkov a výjav s ním sa viaže k legende, podľa ktorej počas jeho modlitieb na poli, pokračoval za neho v orbe anjel. Sv. Vendelín na strane druhej je podobne vnímaný ako patrón roľníkov, tiež  sedliakov, polí no predovšetkým pastierov. Krajinná scenéria s ikonograficky tradične poňatým Sv. Vendelínom ako mladým pastierom obklopeným ovcami a dobytkom, je doplnená o motív malého kostolíka so skupinou domov. Voľná pripomienka našich tradičných vidieckych reálií tak dodáva svätcovi konkrétnejší a osobnejší charakter. Nad každým výjavom sú umiestnené ručne maľované nápisy na tkanine s menom príslušného svätca a skratkou O.P. (orate pro – modli sa za), ktorej význam zvýrazňujú aj zámerne použité pózy postáv. Táto obrazová časť je však v súčasnosti vyňatá z textilného zástavového listu. Zvlnená tkanina (pôvodne zaťažovaná aj maľovaným plátnom) tak mohla byť očistená a vyrovnaná zaťažovaním sklíčkami. Spolu s ňou boli očistené aj lemujúce strapce a tzv. pozamentierske strapce pripevnené k spodnej časti každého z piatich cípov za účelom zaťaženia procesiovej zástavy nesenej v rôznych poveternostných podmienkach.

Poškodený zástavový list musel byť ďalej na jednej strane spevnený hodvábnou krepelinou, vopred zafarbenou farbou príbuznou originálu a rozsiahle trhliny scelené hodvábnym vlasom, tiež podobnej farebnosti. V rámci uskutočnenej reštaurátorskej obnovy prebehlo aj zaretušovanie menších fľakov rôzneho pôvodu a obnova jednotlivých ručne maľovaných nápisov v miere, ktorá nenarúša starobylý vzhľad tohto vzácneho zbierkového predmetu. Jeho reštaurovanie však bude ešte pokračovať v ďalších dvoch etapách. V nich pôjde o postupnú obnovu už spomínaného obojstranne maľovaného plátna a záverečnú kompletizáciu zástavy.

Text: Zdeno Hogh, Považské múzeum, Foto: Anna Blonska, Anna Kucharčíková

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zreštaurovaná textilná časť zástavy v ochrannom boxe z PH neutrálneho materiálu
Zreštaurovaná textilná časť zástavy v ochrannom boxe z PH neutrálneho materiálu
historická cikevná zástava reverz
historická cirkevná zástava reverz
historická cirkevná zástava averz
poškodená tkanina s rozsiahlymi trhlinami, stav pred reštaurovaním
zástava po demontáži oválnej maľby, stav pred čistením
čistenie suchou cestou Wishab hubkou, vpravo vyčistená strana, vľavo stav pred čistením
prekrytie originálnej tkaniny pomocnou hodvábnou krepelinou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top