Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Považského múzea

Názov pozície: riaditeľ Považského múzea

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/13/2022

Názov organizácie: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.10. 2022, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 800 € brutto/mesiac

Plat bude stanovený v zmysle ustanovení z. č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry a cestovného ruchu výhodou

Požadovaná prax:  5 ročná odborná prax v oblasti kultúry a cestovného ruchu, 3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Vodičský preukaz: skupiny B

Základné a osobnostné predpoklady:

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením o bezúhonnosti),
 • zdravotná spôsobilosť na prácu.

Ďalšie požiadavky:

 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách  a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a pod.),
 • ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 z., Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003  Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.).

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania:

 • splnenie stanovených kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek v zmysle inzerátu,
 • doručenie požadovaných dokumentov do termínu uzávierky.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,
 • projekt so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 137/2021 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2021.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 04. 07. 2022

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 15. 08. 2022

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštou na adresu (prípadne osobne do podateľne Úradu ŽSK): Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke,

alebo

formou elektronickej schránky – podľa z. č. 305//2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o e-Governmente“).

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor

Kontaktná osoba: p. Mária Pečená, t. č. 041/5032 422, e-mail: maria.pecena@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Scroll to Top