Prístup k zbierkovým predmetom za účelom bádania

Prístup k zbierkovým predmetom, pomocnému a dokumentačnému materiálu sa vykoná na základe (e-mailovej alebo písomnej) žiadosti bádateľa doručenej na sekretariát múzea po súhlase kurátora a riaditeľa múzea. Do žiadosti je potrebné uviesť vedecký odbor (drotárstvo, etnológia, archeológia, história, história dopravy, botanika, zoológia, geológia), tému štúdia a účel prístupu. Termín prístupu dohodne bádateľ s príslušným kurátorom fondu.

Pri štúdiu zbierkových predmetov, pomocného a dokumentačného materiálu nie je prípustné používať reprodukčné prostriedky, vyhotovovať kópie a fotografie zbierkových predmetov, ak to nie je povolené Zmluvou o prístupe k zbierkovým predmetom, pomocnému a dokumentačnému materiálu za účelom reprodukovania, kde sú určené podmienky použitia fotografií a poplatky za fotografovanie.

Bádateľ sa zaväzuje pri publikovaní informácií získaných štúdiom zbierkových predmetov alebo pomocného a dokumentačného materiálu múzea uviesť múzeum ako správcu zbierkového fondu, pomocného a dokumentačného materiálu, pričom uvedie príslušné evidenčné číslo zbierkového predmetu, autora evidenčného záznamu a evidenčné číslo študijného alebo dokumentačného materiálu.

.

Prístup k zbierkovým predmetom, pomocnému a dokumentačnému materiálu za účelom reprodukovania a poskytnutie reprodukcií (digitálnych obrazov) zbierkových predmetov

Zhotovovanie reprodukcií (digitálnych obrazov) realizuje fotograf múzea, vo výnimočných prípadoch (špeciálne technické požiadavky) môže riaditeľ múzea povoliť prístup za účelom fotografovania aj iným osobám.

Prístup k zbierkovým predmetom, pomocnému a dokumentačnému materiálu alebo žiadosť o poskytnutie ich reprodukcií (digitálnych obrazov) sa vykoná na základe (e-mailovej alebo písomnej) žiadosti doručenej na sekretariát múzea a po súhlase kurátora a riaditeľa múzea. Do žiadosti je potrebné uviesť o aké predmety má vyhotoviteľ záujem a účel ich použitia. Termín prístupu sa určuje dohodou s príslušným kurátorom fondu.

Poplatky za použitie a verejné šírenie  sa určujú individuálne, pričom sa prihliada na:

  • nadobúdaciu hodnotu predmetu
  • súčasnú hodnotu predmetu
  • čiastkovosť záberu predmetu
  • originalitu predmetu
  • komerčné/nekomerčné použitie
  • fyzický stav predmetu

Konkrétne podmienky pre reprodukovanie a pre použitie reprodukcií (digitálnych obrazov) sa stanovia v Zmluve o prístupe k zbierkovým predmetom, pomocnému a dokumentačnému materiálu za účelom reprodukovania, respektíve licenčnej zmluve.

Prístup k zbierkovým predmetom a poskytnutie ich reprodukcií (digitálnych obrazov) môže múzeum uprieť, ak:
a) predmet sa nenachádza vo fyzickom stave spôsobilom na vydanie z depozitára,
b) verejné prezentovanie vybraného predmetu môže ohroziť jeho bezpečnosť,
c) pokiaľ chce múzeum uplatniť prednostné právo prezentácie predmetu podľa článku IV. ods. 8. Poriadku pre individuálne sprístupňovanie zbierkových predmetov a dokumentačného materiálu Považského múzea v Žiline.

Múzeum si vyhradzuje prednostné právo prezentácie predmetov formou vlastných expozícií, výstav, vlastnej publikačnej a edičnej činnosti alebo prezentačných aktivít.

Bádateľ sa zaväzuje pri publikovaní informácií získaných štúdiom zbierkových predmetov alebo pomocného a dokumentačného materiálu múzea uviesť múzeum ako správcu zbierkového fondu, pomocného a dokumentačného materiálu, pričom uvedie príslušné evidenčné číslo zbierkového predmetu, autora evidenčného záznamu a evidenčné číslo študijného alebo dokumentačného materiálu.

.

Prístup k fotoarchívu

Považské múzeum v Žiline poskytuje fotodokumentačný materiál v digitálnej podobe. Je tu evidovaných takmer 55 tisíc fotonegatívov, diapozitívov a reprodukcií fotografií. Od roku 2004 sa začal realizovať digitálny transfer fotozáznamov. V súčasnosti ich máme zdigitalizovaných okolo 40 tisíc. Fotoarchív je zameraný hlavne na dokumentáciu významných udalostí v regióne a archivuje aj negatívy zbierkových predmetov múzea.

Prístup sa vykoná na základe (e-mailovej alebo písomnej) žiadosti doručenej na sekretariát múzea a po súhlase kurátora a riaditeľa múzea. Do žiadosti je potrebné uviesť o aké predmety má vyhotoviteľ záujem a účel ich použitia. Termín prístupu sa určuje dohodou s dokumentátorkou PM.

Konkrétne podmienky pre reprodukovanie sa stanovia v Zmluve o o zapožičaní dokumentačného a fotografického materiálu PMZA.

 

Fotografické a digitalizačné služby – cenník:

fotografovanie zbierkových predmetov, pomocného a dokumentačného materiálu v ateliéri: 10,50 € / kus
skenovanie a digitalizácia negatívov, diapozitívov a dokumentov (do formátu A4): 5,00 € / kus
vytvorenie dátového nosiča s digitálnymi snímkami: 3,70 €