Smernica ŽSK o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica o obehu účtovných dokladov

Smernica o podmienkach využívania priestorov Sobášneho paláca v Bytči právnickými a fyzickými osobami
Dodatok č. 1 k smernici č. 1/2016
Dodatok č. 2 k smernici č. 1/2016
Príloha č. 1 k smernici č. 1/2016 – str. 1
Príloha č. 2 k smernici č. 1/2016 – str.2

Návštevný poriadok

Prevádzkový a návštevný poriadok 2016 – Múrik Budatín

Smernica o podmienkach využívania priestorov kaplnky Budatínskeho hradu právnickými a fyzickými osobami, Príloha ku Smernici o kaplnke Budatínskeho hradu