Akvizičná činnosť

Výzva

Považské múzeum v Žiline prijme do daru predmety, ktoré sa svojím charakterom radia medzi muzeálne zbierky, podľa nasledovných kritérií: – oblasť história, etnológia, zoológia, geológia, botanika, drotárstvo, doprava – súvislosť s regiónom Žilina a Bytča (Horné Považie) alebo s oblasťou drotárstva a dopravy (ktorýkoľvek región Slovenska) – vek najmenej 50 rokov (historické zbierky) – zachovalý stav. Predmety občanmi prinesené do múzea do daru, budú v danom kalendárnom roku posúdené odbornou Komisiou pre tvorbu zbierok, ktorá určí ich zaradenie. Zasadá spravidla jedenkrát do roka (november). Múzeum vopred ďakuje darcom za prínos v snahe zachovať kultúrne hodnoty...

 

Upozornenie

Nie je možné nadobúdať ako zbierkové predmety tie predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú hnuteľnými archeologickými nálezmi pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo pochádzajú z inej trestnej činnosti. Ak sa predmet nájde mimo povoleného výskumu, musí to nálezca ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcom archeologického nálezu je pamiatkový úrad. .

 

Zloženie Komisie pre tvorbu zbierok, edičnú a vedecko-výskumnú činnosť Považského múzea v Žiline

Mgr. Monika Váleková, PhD., predsedkyňa komisie, historička umenia, SNM Martin,
Mgr. Michal Čajka, člen, historik umenia a archeológ, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Mgr. Pavol Markech, člen, etnológ, Kysucké múzeum v Čadci,
RNDr. Ladislav Hlôška, PhD., člen, zoológ, Považské múzeum  v Žiline,
Mgr. Katarína Hallonová, členka, historička drotárstva, Považské múzeum v Žiline,
Mgr. Peter Šimko, člen, historik dopravy, Považské múzeum v Žiline,
Mgr. Michal Jurecký, člen, historik, Považské múzeum v Žiline,
Ľudmila Hrušková, členka, konzervátorka, Považské múzeum v Žiline
Mgr. Emília Andelová Cigániková, zapisovateľka, dokumentaristka, Považské múzeum v Žiline.

 

Strednodobé ciele akvizičnej činnosti Považského múzea:

  1. vyhľadávať staré a historicky cenné zbierky – záchrana najhodnotnejších zbierok regiónu,
  2. sústrediť sa na systematické budovanie zbierok fondu dopravy – v súvislosti s budovaním expozície dejín dopravy – prioritou je cestná doprava,
  3. vyhľadávať a prijímať zbierky súvisiace s objektami Považského múzea, ich pôvodné zariadenie (mobiliár) alebo im podobné zbierky,
  4. vykonávať záchranný akvizičný výskum v oblasti drotárstva v drotárskych obciach na Slovensku,
  5. Usilovať sa o získavanie zbierok darom, zapájať sa do grantových výziev, hľadať zvýšené zdroje na nákup zbierok (digitalizácia),
  6. propagovať výzvu na darovanie zbierok na webstránke múzea.