Vlastivedný zborník Považia je zborník, v ktorom sú uverejňované príspevky ako výsledky výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia (okresy Žilina a Bytča). Vychádza 1 x za 2 roky spravidla v 3. – 4. štvrťroku.

 

Predajné vydania Vlastivedného zborníka Považia (e-shop)
Súpis článkov VZP: >Indexy člankov Vlastivedný zborník Považia<
Najbližšie číslo XXIX vyjde v roku 2019.

 

Pokyny pre autorov príspevkov

Považské múzeum v Žiline uverejňuje v zborníku vedecké práce zamestnancov múzea a externých prispievateľov. Výber prác podlieha stanovisku Redakčnej rady Považského múzea v Žiline. Zverejniť je možné len pôvodné vedecké práce. Redakčná rada môže odmietnuť uverejnenie príspevku, ktorý bol ponúknutý aj inému periodiku, ktorý nespĺňa formálne náležitosti a obsahové zameranie zborníka, alebo ak sa autor pri spracúvaní témy dopustil nekorektných postupov.

 

 Všeobecné pokyny

Práce sú uverejňované v slovenskom jazyku. Rukopis má byť napísaný v textovom editore MS Word, písmom Times New Roman, veľkosť písma 12 a delený na odstavce. Maximálny rozsah príspevku je 1 autorský hárok (20 normalizovaných strán po 1800 znakov vrátane medzier) a maximálny počet obrázkov 20.

Obrázky, grafy a tabuľky žiadame dodávať zvlášť (nevkladať do textu), v bežnom formáte (obrázky – jpg, grafy a tabuľky – MS Excel /zdrojový dokument/). V grafoch musí byť možnosť úpravy veľkosti a typu písma textu. Výnimkou sú tabuľky vyhotovené v programe MS Word, ktoré možno dodať priamo v dokumente s textom. Čierno-biele obrázky, tabuľky a grafy môžu byť vkladané priamo do textu, v texte možno len uviesť miesto, kam má byť obrázok (graf, tabuľka) umiestnený. Farebné a celostranové obrázky, tabuľky a grafy budú uverejnené v prílohách. Grafické súbory a tabuľky musia byť v názve súboru očíslované a uvedený ich názov (popis). Odkazy na ne prosíme uvádzať v texte rukopisu (napr. Obr. 1, Obr. 1-2, Tab. 1). Popisy k obrázkom a tabuľkám môžu byť uvedené aj na konci súboru s hlavným textom. 

Členenie rukopisu:
–    Názov práce: stručný a výstižný, pod slovenským názvom uviesť jeho anglický preklad.
–    Meno a priezvisko autora (autorov): uvádza sa bez titulov.
–    Abstrakt: konkrétny a výstižný obsah práce v anglickom jazyku, mal by obsahovať maximálne 150 slov.
–    Kľúčové slová: v slovenskom a anglickom jazyku, v rozsahu 3 – 5 slov.
–    Hlavný text práce
–    Resumé v slovenskom alebo anglickom jazyku, maximálne ½ strany. Nie je povinné.
–    Adresa autora (autorov): krstné meno a priezvisko aj s titulmi, adresa vrátane elektronickej.
–    Recenzent: meno a priezvisko aj s titulmi.

 

Špecifiká pre prírodné vedy

–    Názvy taxónov (do úrovne rodu) a syntaxónov píšte kurzívou.
–    Hlavný text práce rozdelený na časti: úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra.
–    Resumé nie je povinné.

 
Citácie:
Práce v časopisoch:

Kacerová, V. 2004. Medveďa zabil igelit. Chránené územia Slovenska, 49: 18 − 20.

Práce v zborníkoch:

Stanko, M. & Mošanský, L. 1995. Významnosť agátových porastov nížinnej krajiny na príklade osídlenia drobnými cicavcami Východoslovenskej nížiny. Pp. 93 – 98. In: Urban P. (ed.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku. Banská Bystrica, 112 pp.

Samostatné knižné publikácie:

Feriancová – Masárová, Z. & Hanák, V. 1965. Stavovce Slovenska IV. Cicavce. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 331 pp.

Nepublikované práce:

Stanová, V. 1991. Lesné spoločenstvá alúvia rieky Rudavy. Diplomová práca, msc., depon. In Prír. Prif  UK, Bratislava.

Práce z internetu:

Stloukal, E. 2001. Databanka fauny Slovenska. http://www.uniba.sk/ (15. december 2001). .

 

Špecifiká pre spoločenské vedy

Citácie:

Citácie sa uvádzajú sa ako poznámky pod čiarou. Je potrebné vkladať ich cez funkciu Vložiť – Odkaz – Poznámka pod čiarou.

Práce v časopisoch:

HATALOVÁ, M.: Pohľadnice vo fonde knižnice. In: Knižnica, 2001, č. 5, s. 236.

MORAVČÍK, J.: Nové archeologické objavy v Žiline (II.). In: Žilinský večerník, 24. 9. 2007, č. 39, s. 10.

Práce v zborníkoch:

ILEČKOVÁ, S.: Z histórie umeleckých pohľadníc na Slovensku. Tlačené pohľadnice. In: Galéria 2003. Ročenka Slovenskej národnej galérie. Bratislava: Slovenská národná galéria 2003, s. 144 – 158.
MORAVČÍK, J.: Opevnenia severozápadného Slovenska. In: Vlastivedný zborník Považia XXI. Žilina: Považské múzeum 2002, s. 7.

Práce v knižných publikáciách:

BURAN, D.: Franz Storno a reštaurovanie stredovekých nástenných malieb. In: Buran, D. (ed.): Reštaurátor Franz Storno. Bratislava: SNG 2008.

Samostatné knižné publikácie:

ABELOVSKÝ, J. – BAJCUROVÁ, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava: Vydavateľstvo Peter Popelka a Vydavateľstvo Slovart 1997, s. 378.

Nepublikované práce:

KRAUSOVÁ, P.: Drotárstvo a motív drotára v krásnej literatúre a v ilustráciách. Bakalárska diplomová práca. Ústav hudobnej vedy. Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne 2009.

Práce z internetu:

SOBOLOVÁ, B.: Fenomén drotárstva v dielach slovenských a českých autorov. [Online]. [Cit. 19. apríla 2009]. Dostupné na: <www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BZ_2006_2007/Kolokvium_2007_Straznica/Sobolova_Bozena_S.doc>.

Pramene – archívne dokumenty, prvé citovanie:

Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina (ďalej ŠAP Žilina), fond (ďalej f.) Magistrát mesta Žilina (ďalej MMŽ), inventárne číslo (ďalej inv. č.) 1250/1609, škatuľa (ďalej šk.) 15. Záznam o požiari Žiliny v roku 1848.

Pramene – archívne dokumenty, opakované citovanie:

ŠAP Žilina, f. MMŽ, inv. č. 1250/1610, šk. 15.

Citovanie ústnych prameňov

KLEIN, H.: Spomienky. 24. 10. 2009.

– poznámky nasledujúce priamo po sebe, ktoré sa odvolávajú na tú istú prácu:

Tamže.

– opätovné citovanie rovnakej práce v jednej štúdii (skrátený záznam):

ILEČKOVÁ: c. d., s. 15.
MORAVČÍK: Nové archeologické objavy v Žiline (II.), tamže.
MORAVČÍK: Opevnenia severozápadného Slovenska, s. 8.

 

Žiadame autorov, aby dbali na dôsledné dodržiavanie formálnych pravidiel písomného prejavu a vyhli sa nasledovným často sa opakujúcim nedostatkom, najmä:
– Na konci každej poznámky pod čiarou sa píše bodka.
– Dôsledné rozlišovanie spojovníka (-) a pomlčky ( − ). (Správne: orechovo-makový, Žilina-Závodie, 1 − 5 metrov, v smere východ − západ, ochrana objektu − projekt úpravy atď.) Pred aj za pomlčkou sa píše medzera.
– Skontrolovať si a odstrániť použitie zdvojenej medzery (dva údery medzerníkom za sebou).
– Merné jednotky písať oddelene od číslic (správne: 5 m, 140 km/h, dom č. 3, 80 %, 20 °C, 2 x 4 cm, obr. 1, 15. storočie, 2 − 4 kg).
– miesto jedná sa o… je správne používať ide o…., miesto vzhľadom k… je správne používať vzhľadom na…
vyhýbať sa používaniu skratiek (15. stor., t.j., resp. – správne 15. storočie, to je, prípadne)
za začiatkom zátvorky a pred koncom zátvorky sa nepíše medzera. Zátvorky sa používajú okrúhle, nie lomené.
– rozlišovenie základných a radových čísloviek (do 3. rokov – správne do 3 rokov).
päťkrát sa píše spolu, päť ráz oddelene. Možno zapísať aj číslicou 5-krát, ale 5 ráz.