Prenájom a požičiavanie zbierok sa riadi Zákonom o múzeách a galériách v aktuálnom znení a príslušnou vyhláškou.  Bezplatný prenájom, čiže výpožička, sa umožňuje spravidla registrovaným múzeám a múzejným zariadeniam a príbuzným organizáciám. Pre záujemcov o prenájom alebo zapožičanie zbierkových predmetov alebo výstav platia nasledovné pravidlá:

  • Požiadať o prenájom/zapožičanie zbierok je nutné minimálne 30 dní pred začatím nájmu/výpožičky. V tomto čase je nutné záväzne si vybrať po dohode s kurátorom zbierkové predmety, ktoré budú predmetom nájmu/výpožičky. Následne sa pripraví Zmluva o prenájme/výpožičke, ktorú vypracuje vypožičiavateľ (Považské múzeum v Žiline, ďalej len PMZA).
  • Prenajaté/zapožičané predmety musia byť poistené. Náklady na poistenie hradí požičiavateľ (záujemca o výpožičku). Poistenie sa musí vzťahovať na všetky živelné pohromy a všetky druhy poškodenia a odcudzenia predmetov. Poistená musí byť aj preprava zbierkových predmetov z depozitára na miesto vystavenia. Pri zapožičaní predmetov do múzeí zapísaných v Registri múzeí na Slovensku je poistka vecou dohody, nakoľko zapožičané predmety sa môžu stať súčasťou poistenia majetku a priestorov príslušného múzea. Návrh poistnej zmluvy je potrebné zaslať v digitálnej alebo papierovej kópii ešte pred termínom začatia výpožičky (poistenie začína dňom začatia výpožičky), inak si PMZA vyhradzuje právo odstúpiť od nájmu/výpožičky.
  • Pri vývoze predmetov do zahraničia musí predchádzať Zmluvu o nájme/výpožičke Povolenie na vývoz zbierkových predmetov. K obom dokumentom musí vopred vydať súhlas zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj.  Klauzula o poistení sa vzťahuje aj na zahraničné výpožičky.
  • Po príprave zmluvy, vydaní súhlasu zriaďovateľa a podpise štatutárneho orgánu Považského múzea Vám bude zmluva zaslaná na podpis.
  • Zmluva sa stáva účinnou jeden deň po zverejnení na webovom sídle múzea http://www.pmza.sk, čo musí byť najneskôr v deň začatia výpožičky.
  • V deň začatia nájmu/výpožičky si požičiavateľ na vlastné náklady zabezpečí prepravu zbierkových predmetov, pričom prenajímateľ/vypožičiavateľ si môže nárokovať na dohľad nad prepravou a inštaláciou zbierkových predmetov. Na prepravu je možné využiť automobil PMZA, ktorého použitie bude faktúrované v zmysle Cenníka Považského múzea.