Rieka Váh – zimovisko vodných vtákov

Pôvodné vodné koryto Váhu, kľukatiace sa Žilinskou kotlinou, patrí k významným migračným trasám vtáctva. V zimnom období zasa hostí viacero druhov vodných vtákov.

V rokoch 1997 – 2008 bolo počas ornitologických pozorovaní, oganizovaných Zoologickou sekciou Považského múzea v Žiline, zistených celkovo 33 druhov vodných vtákov. K druhom s nepravidelným zimným výskytom patria také druhy, ako potápka chocholatá, chochlačka sivá, potápač biely, hlaholka severská či trasochvost horský.

Volavka popolavá

Potápka chocholatá

Vzácne vodné vtáky zimujúce na Váhu predstavuje napríklad hus bieločelá, kačica hvízdavá, kačica chripľavá, kačica dlhochvostá, chochlačka morská alebo orliak morský. Najvyššiu početnosť medzi pravidelne zimujúcimi druhmi vodných vtákov dosahuje kačica divá, ktorej početnosť sa v posledných deviatich rokoch pohybovala v rozmedzí 82 – 496 jedincov na 8,5 km vodného toku rieky Váh.

Vysoké početnosti dosahujú v posledných rokoch taktiež zimujúce populácie kormorána veľkého, u ktorého bol zaznamený prudký nárast početnosti najmä po roku 1997. Početnosť kormorána veľkého sa na sledovanom úseku Váhu pohybovala v rozpätí od 26 do 100 jedincov na 8,5 km vodného toku. Početnosť kromoránov zimujúcich každoročne na území celého Slovenska ornitológovia v súčasnosti odhadujú na 3 000 – 6 000 jedincov. Tento vzostup priamo súvisí nielen s nárastom populačnej hustoty hniezdnych populácii v prímorských oblastiach severozápadnej Európy, kde v rokoch 1970 – 1990 došlo k nárastu početnosti približne o 50%, ale do značnej miery aj od skutočnosti, že v európskych riekach došlo k zlepšeniu kvality vody, s čím môže korelovať biodiverzita a početnosť vodnej bioty. Početnosť zimujúcich jedincov vodných vtákov a ich druhové spektrum sa menia taktiež v tesnej závislosti od klimatických podmienok vo vyšších zemepisných šírkach, od podielu zamrznutej hladiny a trvania snehovej pokrývky, čo silne ovplyvňuje dostupnosť potravy, denný biorytmus či migračnú aktivitu vodných vtákov.

Rybárik riečny

RNDR. Ladislav Hlôška, PhD.- zoológ PM v Žiline foto: Juraj Žiak

 

Facebooktwittergoogle_plusmail