Zbierkový fond sekcie botanika

Jednou zo sekcií, zastúpených v Považskom múzeu v Žiline je sekcia botaniky. Jej činnosť sa datuje od roku 1969. Od tohto obdobia sa akvizičnou činnosťou systematicky buduje zbierkový fond, čo je jednou z hlavných priorít pracovnej náplne múzejného pracovníka. Zbernou oblasťou múzea je predovšetkým severozápadné Slovensko, konkrétne orografické celky Malá Fatra, Krivánska i Lúčanská, Kysucká vrchovina, severná časť Strážovských vrchov, Javorníky a Žilinská kotlina. Botanický zbierkový fond tvoria herbárové položky vyšších rastlín a položky machorastov. Fond vyšších rastlín-herbár je vybudovaný vlastným zberom, či už cielenou zbierkotvornou činnosťou alebo ako súčasť výskumných úloh. Boli to zbery najmä v zbernej oblasti múzea, ale aj v iných regiónoch na Slovensku i v Čechách (z kolektívnych komplexných prírodovedno-ochranárskych výskumov, zo spoločných exkurzií botanikov múzeí Čiech a Slovenska).

Dvohrot, Dicranum acutifolium

Dvohrot, Dicranum acutifolium

Obálka s etiketou

Obálka s etiketou

Fond machorastov sa získaval v prevažnej miere kúpou od popredných odborníkov v tejto problematike. Botanický fond dokladuje výskyt konkrétnych rastlinných taxónov na daných lokalitách v určitom čase. Fond charakterizujú druhy s rôznou výpovednou hodnotou (zriedkavé i chránené, s jedinou alebo s málo lokalitami, s hranicami svojho výskytu, endemitmi, inváznymi druhmi a pod). Zastúpené sú i druhy z lokalít, ktoré dnes už neexistujú a sú tak jediným dokladom o ich výskyte na danej lokalite v regióne. Pre bližšiu informáciu o zložení zbierkového fondu uvádzame niekoľko čísiel. Celý fond botanických zbierok obsahoval k 31.12.2008 15.643 ks, z toho 8 822 ks vyšších rastlín a 6 821 ks nižších rastlín. Zo systematického hľadiska z nižších rastlín je zastúpených 128 rodov a 771 druhov (89 druhov pečeňoviek z 8 rodov, 403 druhov machov z 31 rodov a 279 druhov lišajníkov z 89 rodov). Vyššie druhy rastlín reprezentuje 1306 druhov z 526 rodov, najpočetnejšie je zastúpený rod ostríc (Carex), 52 druhov.

Ostrica jačmeňovitá, Carex hordeistichos

Ostrica jačmeňovitá, Carex hordeistichos

Šachor hnedý, Cyperus fuscus

Šachor hnedý, Cyperus fuscus

RNDr.Viktória Urbanová, CSc. Botanička Považského múzea v Žiline Fotografie: archív Považského múzea v Žiline Facebooktwittergoogle_plusmail