Akvizičná činnosť

Považské múzeum neustále a systematicky dopĺňa svoje zbierky o predmety kultúrnej hodnoty podľa nasledovných kritérií:

  • oblasť história, etnológia, zoológia, geológia, botanika, drotárstvo, doprava
  • súvislosť s regiónom Žilina a Bytča (Horné Považie) alebo s oblasťou drotárstva a dopravy (ktorýkoľvek región Slovenska)
  • vek najmenej 50 rokov (historické zbierky)
  • zachovalý stav

Výzva

Považské múzeum s vďakou prijme do daru predmety, ktoré sa svojím charakterom radia medzi muzeálne zbierky, podľa vyššie uevdených kritérií. Predmety občanmi prinesené do múzea do daru, budú v danom kalendárnom roku posúdené odbornou Komisiou pre tvorbu zbierok, ktorá určí ich zaradenie. Zasadá spravidla jedenkrát do roka (november). Múzeum vopred ďakuje darcom za prínos v snahe zachovať kultúrne hodnoty.

Upozornenie

Nie je možné nadobúdať ako zbierkové predmety tie predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú hnuteľnými archeologickými nálezmi pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo pochádzajú z inej trestnej činnosti. Ak sa predmet nájde mimo povoleného výskumu, musí to nálezca ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcom archeologického nálezu je pamiatkový úrad.

Zloženie Komisie pre tvorbu zbierok, edičnú a vedecko-výskumnú činnosť Považského múzea v Žiline

Predseda:
Mgr. Peter Šimko, historik dopravy, Považské múzeum v Žiline,

Členovia:
Mgr. Monika Váleková, PhD., historička umenia, SNM Martin, 
Mgr. Michal Čajka, PhD., historik umenia a archeológ, Katolícka univerzita v Ružomberku
PhDr. Martin Chmelík, historik, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Mgr. Pavol Markech, etnológ, Kysucké múzeum v Čadci, 
Mgr. Andrea Slaná, PhD., geologička, Považské múzeum  v Žiline, 
Mgr. Katarína Hallonová, historička drotárstva, Považské múzeum v Žiline, 
Viera Súkeniková,  konzervátorka, Považské múzeum v Žiline

Tajomníčka:
Mgr. Jana Adamusová, dokumentátorka, Považské múzeum v Žiline.

Dokumenty na stiahnutie: Koncepcia akvizičnej činnosti Považského múzea v Žiline

Scroll to Top