Vlastivedný zborník Považia

Vlastivedný zborník Považia je domáci recenzovaný vedecký zborník, ktorý uverejňuje výsledky výskumov v oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia (okresy Žilina a Bytča). Je pokračovaním Vlastivedného sborníka Žilinského kraja I – III (1958 – 1959), Vlastivedného sborníka Považia IV – VIII (1961 – 1966) a Vlastivedného zborníka Považia IX – XXIX (1968 – 2019).

Vychádza 1 x za 2 roky spravidla v 4. štvrťroku.

Informácie pre autorov príspevkov

Považské múzeum uverejňuje v zborníku vedecké práce zamestnancov múzea a externých prispievateľov. Výber prác podlieha stanovisku Redakčnej rady Považského múzea. Zverejniť je možné len pôvodné vedecké práce. Redakčná rada môže odmietnuť uverejnenie príspevku, ktorý bol ponúknutý aj inému periodiku, ktorý nespĺňa formálne náležitosti a obsahové zameranie zborníka, alebo ak sa autor pri spracúvaní témy dopustil nekorektných postupov. 

Najbližšie číslo XXX vyjde v roku 2023. Redakčná uzávierka je 31. 8. 2023. Konzultácie / zasielanie príspevkov: Mgr. Peter Šimko, PhD. / 0918 737 653 / simko@pmza.sk alebo muzeum@pmza.sk

Redakčná rada Vlastivedného zborníka Považia:

Mgr. Michal Jurecký – predseda
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.
Mgr. Andrej Bendík, PhD.
Mgr. Martin Furman, PhD.
Mgr. Katarína Hallonová
Mgr. Pavol Markech
Mgr. Peter Šimko, PhD.

Scroll to Top