Vlastivedný zborník Považia

Vlastivedný zborník Považia je domáci recenzovaný vedecký zborník, ktorý uverejňuje výsledky výskumov v oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia (okresy Žilina a Bytča). Je pokračovaním Vlastivedného sborníka Žilinského kraja I – III (1958 – 1959), Vlastivedného sborníka Považia IV – VIII (1961 – 1966) a Vlastivedného zborníka Považia IX – XXIX (1968 – 2019).

Vychádza 1 x za 2 roky spravidla v 4. štvrťroku.

Obsah jednotlivých zborníkov

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK ŽILINSKÉHO KRAJA I - 1958

Huska, Miroslav A. : Úvodom
Petrovský-Šichman, A. : Žilinský kraj v praveku

KRISTENOVÁ, V.: Počiatky mesta Žiliny a jeho vývin v dobe feudalizmu (do 16. storočia). In: Vlastivedný sborník Žilinského kraja I. Martin: Osveta, 1957, s. 33 – 46. (PDF)

ŽABKAY, Arnošt: Dejiny Žiliny v dobe rozkladu feudalizmu. In: Vlastivedný sborník Žilinského kraja I. Martin: Osveta, 1957, str. 47 – 63. (PDF)
Huska, Miroslav A.: Príspevok k dejinám farbiarstva v Liptove

S p r á v y
Z histórie a činnosti Krajského múzea v Žiline
Slovenské národné múzeum v Martine
Z činnosti Liptovského múzea v Ružomberku
Vznik a činnosť múzea v Ružomberku
Vznik a činnosť Múzea P.O.Hviezdoslava
Z histórie Oravského múzea
Obrazáreň Petra Michala Bohúňa
Adaptácia Budatínskeho zámku pre Krajské múzeum v Žiline
Niektoré vzácnejšie prírastky Krajského múzea
Vlastivedný krúžok pri Krajskom múzeu v Žiline
In memoriam Etely Hegyovej, rodenej Mrázovej

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK ŽILINSKÉHO KRAJA II - 1959

Kavková, Anna: Z novších dejín mesta Žilina
Mlynárik, Ján: Robotnícke hnutie Žilinského kraja v rokoch 1929-1934
Huska, Miroslav A.: Ordálie a čarodejnícke procesy v našom kraji za feudalizmu
Čaplovič, Pavol: Z praveku Oravy
Huska, Miroslav A.: Staré formy ľudového liečenia v Liptove
Hégrová, Elena: 90 rokov Hviezdoslavových básnických Prvosienok
Rafaj, Emil: Starostlivosť o kultúrne pamiatky v Žilinskom kraji


S p r á v y
Výskum hradištného sídliska Dedovec v Považskej Bystrici
Stránske pleso
Správa o činnosti Múzea revolučnej tlače Klementa Gottwalda vo Vrútkach za r. l957
Práca Krajského múzea v Žiline roku 1957
Z činnosti Oravského múzea roku 1957
Činnosť Múzea P.O.Hviezdoslavav Dolnom Kubíne roku 1957
Z činnosti Liptovského múzea v Ružomberku
Obrazáreň P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Z činnosti Múzea Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK ŽILINSKÉHO KRAJA III – 1959

Csizmadia, Dezider: Štrajk žilinských textilných robotníkov roku 1924
Štibraný, Vojtech: Prvý generálny štrajk slovenských železničiarov
Štibraný, Vojtech: Kortešačky v okolí Trenčína a Žiliny v rokoch 1828-1845
Huska, Miroslav A.: Vzbura štyroch ulíc proti Ružomberku roku 1771
Kovačevičová, Soň : Príspevok dejinám garbiarskeho remesla v Liptove
Revaj,Štefan: Čo nám hovoria matriky Žilinského kraja
Petrovský Šichman, Anton: Zo starších dejín Kysúc
Štollman, Andrej: Rozšírenie bocianov bielych v Žilinskom kraji
Dyk, Václav: Čerebľa potočná v prameňoch vápencových polôh Žilinského kraja
Lutonský, Zdeno: Storočnica Andreja Stodolu


S p r á v y
O činnosti Múzea revolučnej tlače Klementa Gottwalda na Vrútkach v roku l958
O Činnosti Krajského múzea v Žiline v roku 1958
O Činnosti Liptovského múzea v Ružomberku v roku l958
O Činnosti Oravského múzea v Oravskom Podzámku
Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne
Päť rokov Štátneho archívu v Bytči
Obrazáreň Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK POVAŽIA IV – 1961

Pod novým názvom
Mlynárik, Ján: Podiel revolučného hnutia severozápadného Slovenska
na vzniku a založení Komunistickej strany Československa
Mlynárik, Ján: Štrajkové boje na severozápadnom Slovensku v rokoch 1921-1924
Brtáň, Rudo: Sté výročie martinského memoranda. Jeho ohlas v slovenskej literatúre
Húska, Miroslav A.: Príspevok k otázkam viery nášho ľudu
Štibraný, Peter: Trenčín za šľachticko-stavovského odboja v roku 1703 – 1711 (hospodársky a sociálny úpadok mesta)
Trnka, Jozef: Lednický hrad
Révay, Štefan: Život poddaných na lednickom panstve
Houdek, Ivan: Historické pamiatky mesta Ružomberka


S p r á v y
Petrovský Šichman , A.: Archeologický výskum Považia 1959-1960
Hégrová-Nováková , Elena: Literárne besedy v Múzeu Pavla Orzságha Hviezdoslava
Čaplovič, Pavol: O činnosti Oravského múzea
Pavlík, Ján: Z činnosti Liptovského múzea v Ružomberku
Sirek, Štefan: Správa o činnosti múzea revolučnej tlače Klementa Gottwalda na Vrútkach za rok 1959 – 1960
Hégrová-Nováková, Elena: Činnosť literárneho múzea Pavla Orzságha-Hviezdoslava v roku 1959-1960
A. Š.: Anton Kocian šesťdesiatnikom
Dyk, Václav: Diviaky a medvede v oravskej oblasti
Štollmann, Andrej: O skalnom hniezde bociana čierneho
Štollmann, Andrej : Zamyslenie nad osudom orlov skalných

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK POVAŽIA V – 1962

V. K.: Päť rokov Vlastivedného sborníka Považia
Pavlík, Ján: K politickým a hospodárskym bojom robotníkov ružomberských papierní v rokoch 1921-1923
Halaj, Dušan: Oslavy sviatku práce v Žiline v rokoch 1921-1945
Jančo, Štefan: Z dejín Rajca do roku 1848
Jančová, Katarína: Rajec a jeho stavebný vývoj
Štilla, Miloš: Z kultúrnej histórie Znieva
Petrovský-Šichman, Anton: Predhistorické vzťahy Čiech k severozápadnému Slovensku
Petrovský-Šichman, Anton: Výšinné sídliská a opevnenia v oblasti Vlárskeho priesmyku
Hutyrová , Ľudmila: Poklad ihlíc z Ovčiarska
Povala, Gabriel: Nález železnej radlice z Púchova (okres Dolný Kubín)
Sladký, Ján: Baníctvo a rudy v okolí Ružomberka
Lobotka, Vojtech: Erózia pôd a protierózne zábrany používané roľníkmi v povodí Bystrice na Kysuciach
Pikna, Valerián : Narušenie stability svahov pri dopravných stavbách na území
vnútorného bradlového pásma medzi Žilinou a Púchovom
Tkáčik, P. – Jakab, A. : Minerálne vody okolia Považskej Bystrice a Púchova
Paclt, Juraj: Ďalší nález fichtelitu na Slovensku
Štollmann, Andrej: Príspevok k poznaniu vyšších vertebrát (vtákov a cicavcov)
Kriváňskej Malej Fatry
Kocyan, Anton: Orly skalné (Auila chrysaetoa) na Orave


S p r á v y
Kristenová, Vlasta: Považské múzeum a galéria v Žiline v roku 1961
Halaj, Dušan: Pamätná izba dejín KSČ v žilinskej oblasti
Čaplovič, Pavol: O činnosti Oravského múzea v Oravskom Podzámku za rok 1961
Hégrová-Nováková, Elena: Múzeum Pavla Orzságha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Pavlík, Ján: Liptovské múzeum v Ružomberku
Šipoš, Pavol: O činnosti múzea revolučnej tlače K.Gottwalda na Vrútkach

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK POVAŽIA VI – 1964

Mlynárik, Ján: O situácii komunistického hnutia na SZ Slovensku v období dočasnej stabilizácie kapitalizmu
Halaj, Dušan: Hnutie pokrokovej mládeže v žilinskej oblasti v rokoch 1921 – 1938
Petrovský-Šichman, Anton: Slovenské osídlenie severného Slovenska
Brtáň, Rudo: Storočná Matica slovenská
Prikryl, Ľubomír V.: Staré baníctvo a hutníctvo na Orave
Mazúr, Emil: Vznik a vývoj Žilinskej kotliny
Drdoš, Ján: Ochrana prírody a rajónovanie Krivánskej Malej Fatry z hľadiska geomorfologickej hodnoty území
Štollmann, Andrej: Príspevok k šíreniu sa niektorých vtákov na severnom Slovensku
Raučina, Štefan: Rašelinisko Suchá Hora
Hutyrová, Ľudmila: Výskum lužického pohrebiska v Sedmerovci, okr. Považská Bystrica
Povala, Gabriel: Výskum výšinného sídliska v Mestečku pri Púchove za spolupráce
Balaša, Gejza: Hrad Zniev vo svetle najnovších archeologických výskumov
Prikryl , Ľubomír V.: Zpráva o predbežnom prieskume a zameraní kryštáľovej jaskyne pod Malým Rosutcom
Prikryl, Ľubomír V.: Ťažba železnej rudy v Malej Fatre pred vybudovaním Košicko-bohumínskej železnice
Hegerová, Elena: Hviezdoslavov rodný dom

Zprávy o činnosti múzeí

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK POVAŽIA VII – 1965

Kamenec, Ivan: Boj na ochranu republiky na sev. Slovensku v rokoch 1934 – 1938
Halaj, Dušan: Hnutie nezamestnaných v oblasti Žiliny vo svetle archívnych dokumentov
Petrovský-Šichman , A.: Severozápadné Slovensko v dobe laténskej a rímskej
Huska, Miroslav: Tradície ľudového lapania vlkov v Liptove
Kalesný, František: Z histórie ľudového a remeselného rezbárstva v Rajci
Gindl, Jozef: Obyvateľstvo Turca vo svetle úradnej štatistiky z roku 1785
Rafaj, Emil: Kultúrne pamiatky Žilinského okresu
Mazurek, Jaroslav: Umelé pirátstvo na rozvodí Váhu a Hrona
Štollman, A. – Kocyan, A.: Avifauna čs. úseku Babej Hory
Suchánek, Oldřich: Rozšírenie bocianov bielych na Orave
Prikryl, Ľ. V. – Schmidt, Z.: Jaskyňa Šarkania diera v Súľovských skalách
Prikryl , Ľubomír.: Rajecké skaly
Prikryl, Ľubomír: Prúdový zosun v Stráňavách
Petrovský-Šichman, A.- Prikryl , Ľ: Vzácny archeologický nález pri Stráňavách
S p r á v y

VLASTIVEDNÝ SBORNÍK POVAŽIA VIII – 1966

Petrovský Šichman, A.: Výskum sídliska z doby rímskej Ohrádza v Divinke pri Žiline
Churý, Slavko: Zbojníctvo v Liptove v prvých troch decéniách 19. stor.
Huska, Miroslav A.: Podmienky vzniku pltníctva na Slovensku
Pavlík, Alojz: Prvé slovenské družstvo umeleckého drôteného a plechárskeho priemyslu v Žiline
Špiesz, Anton: Remeslá a cechy na Považí v 17. – 18. storočí
Horváth, Pavel: Obchod so železom a železnými výrobkami v Trenčíne v rokoch 1681 – 1684
Čaplovičová , Zdena: Ľudová modrotlač na Orave
Rafaj, Emil: Kultúrnohistorické pamiatky okresu Považská Bystrica
Svatoň, Jaroslav F.: Hlavátka obyčajná
Prikryl, Ľubomír V.: Na čom stojí Budatínsky zámok ?
Janáčik, P. – Šrol, S.: Zpráva o výskume Liskovskej jaskyne
Janáčik, Pavol: Šľapajovité škrapy vo Veľkej Fatre pri obci Konské v okrese Martin
Štollmann, A. – Darola, J.: Náčrt ďalšieho rozšírenia krkavca čierneho (Corvus corax) na Slovensku
Kazimír, Štefan: Zprávy o náleziskách soli na Orave a v Liptove z prvej polovice 17. storočia
Cvacho, Ivan – Prikryl, Ľ. V.: Železorudné baníctvo v okolí Žiliny
Prikryl, Ľubomír V.: K otázke vzniku jaskyne Šarkania diera  (Súľov)
Prikryl, Ľubomír V. : Krasový kaňon v Stráňavách
Slimák, Ľubomír: Zaujímavý nález pávieho oka hruškového v Gaderskej doline

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA IX – 1968

Petrovský – Šichman, Anton : Výskum slovenských mohýl v Sverepci
Kočiš, Jozef : Akcia hajdúskych vojsk proti bytčianskemu panstvu r. 1605
Jančo, Štefan : Názvy honov v chotári mesta Žilina
Krcho, Mikuláš : Účasť komunistov na protifašistickom odboji v žilinskej oblasti v rokoch 1938-1941
Halaj, Dušan : Prípravy a prvé dni SNP v oblasti Žiliny
Geryk, Ján : Žatva v púchovskej doline
Klapita, M. – Prikryl, Ľ. V. : Rozbor katastrálnych náčrtov Malé Borové, Veľké Borové a Huty
Rafaj, Emil: Kultúrne pamiatky okresu Čadca
Štollmann, Andrej : Stavovce Nízkych Tatier
Prikryl, Ľ. V. : Železorudné bane
Bukovinský, Vojtech: Ešte o Mojtínskom krase
Bukovinský, Vojtech: Najväčšia brána v Súľovských skalách
Filo, Eduard A.: Výskyt všivca chocholnatého v Bielych Karpatoch
Mulík, Ján: Neznámy latinský epigram

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA X - 1970

Úvodom
Moravčík, Jozef: Najnovšie archeologické nálezy v okrese Žilina
Pastorek, Ivan: Erb mesta Žiliny
Kristenová, Vlasta: Budatínsky zámok
Klapita, Marián: Pečate niektorých obcí Žilinského okresu
Jeršová, Mária: Z dejín hrnčiarstva v Žiline
Jančo, Štefan: Snahy o založenie slovenského gymnázia v Rajci  roku 1868
Halaj, D. – Krcho, M.: Vzbura náhradného práporu 71. pešieho pluku v júni 1918 v Kragujevci
Pastorek, Ivan: Pôsobenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline
Mlacek, Jozef: Náčrt hláskoslovia a tvaroslovia v nárečí Tepličky nad Váhom
Prikryl , Ľubomír V.: Krasové formy v okrese Žilina
Štollmann, Andrej: Faunistický prehľad vtáctva (Aves) okresu Žilina
Štollmann, Andrej: Ďalšie údaje k expanzii drozda čvíkotavého (Turdus pilaris) v Západných Karpatoch
Prikryl, Ľubomír V.: Bibliografia Vlastivedného zborníka Považia
Kristenová, Vlasta: Pätnásť rokov Považského múzea a galérie v Žiline
Klapita, Marián: Nález stredovekých listín
Prikryl, Ľubomír V.: Mapa Žiliny z 18. storočia
Janáčik, Pavol: Chránená krajinná oblasť Malá Fatra
Kristenová, Vlasta: Nedožité päťdesiatiny dr. Antona Petrovského-Šichmana (1919-1967)

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XI – 1972

Marsina, Richard: Právne postavenie slovenských mešťanov v Žiline koncom 14. a začiatkom 15. storočia
Moravčík, Jozef: Najnovšie prírastky v archeologických zbierkach Považského múzea a galérie v Žiline
Vallašek, Adrián: Niekoľko poznámok k tzv. Sobášnemu palácu v Bytči
Kalesný, František: Remeselnícka výroba a vznik cechov v Rajci
Kalesný, František: Regrutácie a verbovanie v Rajci koncom 18. a začiatkom 19. stor.
Munková, Eva: Ľudový interiér a bývanie v Oščadnici, Terchovej a v Dlhom Poli
Geryk, Ján: Ľudový odev v Záriečí a okolí
Gašinec, Eduard st.: O remeslách a cechoch v Kysuckom Novom Meste
Klapita, Marián: Palárikove životné osudy a náhľady na vzdelávanie a výchovu dospelých
Halaj, Dušan: Slovenský tolstojovec MUDr. Dušan Makovický
Kristenová, Vlasta: Národopisná expozícia Považského múzea a galérie v Čičmanoch
Štollmann, Andrej: Transmigrácia kršiaka rybára Slovenskom
Urbanová, Viktória: Floristické poznámky z Ladonhory (Kysucká vrchovina)
Bosáčková, E.- Turčanová, A.: Borkova mláka – ochranársky významná lokalita slatinno-rašelinnej vegetácie
Štollmann, Andrej: Ako ďalej s kameňolomom Jablonové
Droppa, A. – Bukovinský, V.: Jaskyniarsky týždeň v Malej Fatre
Štollmann, Andrej: Desať rokov činnosti Zboru ochrancov prírody pri Považskom múzeu a galérii

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XII – 1977

Moravčík, J.: Ojedinelé archeologické nálezy v oblasti SZ Slovenska
Moravčík, J.: Nové archeologické nálezy z Púchova a okolia
Prikryl, Ľ. V.: Trenčianska stolica na starých mapách
Ratkoš, P.: Najstaršia písomná zmienka o Rajeckých Tepliciach z r. 1376
Kristenová, V.:  Hospodársky význam budatínskeho hradného panstva do konca 17. storočia
Fojtík, V.: Príspevok k dejinám Ilavy v rokoch 1526 – 1848
Halaj, D.: Príspevok k dejinám robotníckeho hnutia v Žilinskom okrese do založenia KSČ
Krcho, M.: Boľševizácia KSČ v žilinskej oblasti (1924-1930)
Kristenová, V.: Z historiografie miest a obcí severozápadného Slovenska
Munková, E.: Stoly a zvyky pri stolovaní v Oščadnici, Terchovej a Dlhom Poli
Mládek, J.: Podmienky lokalizácie a rozvoja textilného a konfekčného priemyslu v strednom Považí
Michalová, J.: Vegetačné pomery povodia Oravy od štátnych hraníc po Tvrdošín
Urbanová, V.: Bibliografia k flóre zbernej oblasti Považského múzea
Štollmann, A. – Darola, J.: Súčasné rozšírenie ryšavky tmavopásej na sz Slovensku
Štollmann, A.: Údaje k biometrike orla skalného na Slovensku
Štollmann, A.: Významné dokladové exempláre mačky divej v zbierkach Považského múzea v Žiline
Štollmann, A.: Okolie Žiliny v zoologickej literatúre
Moravčík, J.: K lokalizácii troch bronzových predmetov
Papánek, F.: Spomienka na Súľov (Archeologická črta)
Jurkovič, M.: Ján Frivaldszký (1822-1895)
Štollmann, A.: K šesťdesiatinám preparátora Karola Cengela

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XIII – 1978

Bárta, Juraj: Prvé sídlisko zo staršej doby kamennej v Žilinskej kotline
Klein, Bohuš: Zásady určovania stredovekých ciest v geografickom prostredí
Kuchár, Rudolf: Osobné mená v okolí Žiliny zo 16. storočia
Prikryl, Ľudovít V.: Vývoj mapového zobrazovania Oravy
Sloboda, Elo: Dokumenty k dejinám dopravy v štátnych archívoch SSR
Fojtík, Juraj: Protifeudálna vzbura v Kolároviciach na  bytčianskom panstve
Nečas, Ctibor: Pracovní útvař v Ilavě roku 1943
Sládek, Milan: Boj za upevnenie výsledkov Februára do májových volieb 1948
Dujčík, J. – Galvánek, J.: Ciele ochrany geologických a hydrogeologických objektov na Kysuciach
Štollmann, Andrej: Vtáctvo severozápadného Slovenska
Obuch, Ján: Príspevok k výskytu netopierov v potrave výra skalného

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XIV – 1980

Badík, Milan: Dvadsaťpäť rokov Považského múzea v Žiline
Moravčík, Jozef: Archeologické nálezy v Považskom múzeu v rokoch 1971 – 1975
Branický, Milan: Dopravná štruktúra Žilinského okresu
Badík, M. – Brunovský, F.: Vývoj poľnohospodárstva a priemyslu v Bytči
Gašinec, Eduard: Klobúčnictvo v Kysuckom Novom Meste
Munková, Eva: Fašiangové, jarné a letné zvyky v Terchovskej doline
Ondrus, Pavel: Tajný jazyk vandrovných remeselníkov z bývalej Trenčianskej stolice
Habovštiak, Anton: Lexikálne zvláštnosti západoslovenských nárečí
Štrba, Milan: Príspevok k poznaniu fauny Malej Fatry
Dudich, A. – Štollmann, A.: Drobné zemné cicavce západnej časti Slovenských Beskýd
Obuch, Ján: Náčrt potravnej ekológie výra skalného
Cvachová, A. – Urbanová, V.: Fytocenózy vlhkých stanovíšť Št. prírodnej rezervácie Rozsutec
Štollmann, A.: Za Štefanom Paulínym

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XV – 1986

Moravčík, Jozef: Archeologické nálezy v Považskom múzeu v rokoch 1976-1980
Hajnalová, Eva: Zvyšky pestovaných rastlín a uhlíky z lokality Divinka – Veľký vrch
Halaga, O. R.: K historiografii stredokarpatského pohraničia v 9. – 11. storočí
Klein, Bohuš: Príspevok k historickogeografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu
Hrtánková, Valéria: Mestská správa v Žiline v 17. – 18. storočí
Klapita, Marián: Príspevok k stavbe Považskej železnice
Smoleňáková, Beata: Ivan Hálek – šíriteľ osvety na Slovensku
Švecová, Soňa: Kooperačné skupiny v obci Čičmany
Pražák, Vilém: Úvod ke studiu čičmanského domu
Šachl, Jozef: Nové a vzácne druhy flóry Krivánské Malé Fatry
Urbanová, Viktória: Rašelinisko Šuja
Obuch, Ján: Príspevok k výskytu netopierov v Západných Karpatoch
Štollmann, Andrej: Prehľad cicavcov severozápadného Slovenska

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XVI – 1991

Moravčík, Jozef: Archeologické nálezy v Považskom múzeu v rokoch 1981 – 1985
Maťovčík, Augustín: Národný a literárny profil žilinského rodáka Jána Krstiteľa Tombora
Šulavík , Ján: Marikovská dolina do začiatku 18. storočia
Hallon, Ľudovít: K začiatkom výstavby vážskej kaskády
Gašinec, Eduard: Kožušníctvo v Kysuckom Novom Meste
Pančuhová, Eva: Príspevok o lesnom hospodárstve v Čičmanoch
Mintalová-Zubercová, Zora: Ľudová strava v Čičmanoch
Horváthová-Jesenská, G.: Z výskumu ľudového liečenia v Čičmanoch
Sýkorová, Ľuba: Viera a vedomosti ľudu v Čičmanoch v minulosti a dnes
Urbanová, Viktória: Trávnatobylinné spoločenstvá Štátnej prírodnej rezervácie Suchý v Malej Fatre
Badík, Miloslav: Príspevok k poznaniu fauny motýľov Bytče a okolia (motýle denné – Rhopalocera)
Dudich, Alexander: Ektoparazity drobných cicavcov Kysuckých Beskýd
Šteffek, Jozef: Príspevok k poznaniu malakofauny ŠPR Rochovica (Kysucká vrchovina)
Badík, Miloslav: Významnejšie druhy motýľov lokality Malá Lučivná v Národnom parku Malá Fatra
Karaska, D. – Kocian, Ľ.: Vtáctvo slovenskej časti Babej hory
Suchánek, Oldřich: Zimní výskyt ptactva v Rajeckých Teplicích v létech 1984 – 1985

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XVII – 1994

Mrva, Marián: Príhovor
Moravčík, Jozef: Najstaršie osídlenie Rajca a okolia
Ďurišová, Marcela: Kostolný cintorín na Koscelisku v Radoli
Dudáš, Miloš: Okná hradu Strečno
Okániková, Mária: Z dejín školstva v Žiline. (Mestská škola do 17. storočia)
Štollmann, Andrej: Vývoj poznávania fauny Národného parku Malá Fatra
Urbanová, Viktória: Príspevok k botanickej charakteristike slatinných spoločenstiev v Bystrickej doline na Kysuciach
Urbanová, V. – Zaliberová, M.: Inventarizácia flóry v záujmovom území pripravovaného Vodného diela Žilina
Karaska, Dušan: Labuť spevavá na severozápadnom Slovensku
Badík, Miloslav: Vážky (Odonata) CHN Šujské rašelinisko
Badík, Miloslav: Vážky (Odonata) okresu Žilina
Badík, Miloslav: Príspevok k poznaniu motýľov mesta Bytče
Mrvová, Jaroslava: Z činnosti Považského múzea v Žiline po roku 1989

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XVIII – 1996

Mrva, Marián: Príhovor
Škvarna, Dušan: Hrad Strečno a okolie na starých pohľadniciach
Moravec, Ján: Staré cesty v Brodne
Škvarnová, Monika: Pútnický kostol vo Višňovom
Okániková, Mária: Z dejín školstva v Žiline (Učňovská škola)
Žilinčík, Ivan: Zabratie časti Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939
Praženicová, Viera: Dom a hospodárska usadlosť Štefana Hunčíka, drotára a podnikateľa
Praženicová, Viera: Z výročného zvykoslovia v Predmieri
Dudáš, Miloš: Okenný a dverný otvor v ľudovej zrubovej architektúre Kysúc
Bellanová, Soňa: Paleontologické lokality v Rajeckej doline
Duda, Josef – Pilous, Zdeněk: Mechorosty Žilinskej kotliny
Urbanová, Viktória: Hýrov – lokalita so zvyškami slatinných spoločenstiev v Žilinskej kotline
Urbanová , V. – Zaliberová, M. : Rastlinné spoločenstvá v zátopovom území Vodného diela Žilina

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XIX – 1998

Mrva, Marián: Príhovor
Škvarnová, Monika: Sakrálna tvorba Jozefa Hanulu v okolí Žiliny a na Kysuciach
Okániková, Mária: Z histórie školstva v Žiline (Reálne gymnázium 1918 – 1945)
Hallonová, Katarína: Drotárske zbierky v slovenských a českých múzeách
Mrvová, Jaroslava: Reštaurovanie rozmernej kompozície z umeleckých zbierok Považského múzea v Žiline
Urbanová, Viktória: Nelesné rastlinné spoločenstvá NPR Kľak
Hlôška, Ladislav: Poznatky o sezónnom výskyte a hniezdnej biológii orla skalného v Krivánskej Malej Fatre
Astaloš, Boris: Kosce NPR Kľak v Malej Fatre
Astaloš, Boris – Mihál, I. -Mašán, P. – Staňková, E. : Kosce chránenej krajinnej oblasti Kysuce
Svatoň, J. – Franc, V. – Krajča, A. – Krumpálová, Z. : K poznaniu pavúkov CHKO Kysuce
Muzeum v Sosnowcu: Kronika dzialalności za lata 1995 – czerwiec 1998
Praženicová, Viera: Projekt a realizácia atnologického výskumu v oblasti Vodného diela Žilina
Škvarnová, Monika: Premeny drôtu

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XX – 2000

Marsina, Richard: Rezidencia Spoločnosti Ježišovej v Žiline 1674 – 1773
Janáčik, Pavol: K výročiu (150.) katastrofy – mury v Terchovej-Štefanovej
Thurzo, Igor: Fedor Ruppeldt a jeho koncepcia hlavného mesta (Príspevok k dejinám slovenského regionálneho myslenia)
Žilinčík, Ivan: Lesná železnica Podbiel – Habovka – Brestová
Urbanová, Viktória: Nelesné rastlinné spoločenstvá skalných biotopov NPR Manínska úžina
Hlôška, Ladislav: Synúzie mikromammálií NPR Rozsutec I. časť
Hlôška, Ladislav: Synúzie mikromammálií NPR Rozsutec II. Časť
Hlôška, Ladislav: Analýza synúzie mikromammálií brehových porastov vodného toku Varínky pri obci Belá
Moravec, Ján: Žilinský senátor Juraj Brodňanský
Moravčík, Jozef: Najstaršie osídlenie obcí v okolí Vodného diela Žilina od staršej doby kamennej po stredovek
Kurucárová, Jana: Vodné dielo Žilina – historický vývoj, osídlenie a vývoj za feudalizmu
Okániková, Mária: Historický vývoj obcí zátopovej oblasti Vodného diela Žilina v rokoch 1918-1945
Pančuhová, Eva: Výročné zvyky v zátopovej oblasti Vodného diela Žilina
Praženicová, Eva: Ľudový odev v Mojšovej Lúčke a okolí
Mintalová, Zora: Ľudová strava obyvateľov zátopovej oblasti Vodného diela Žilina

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXI – 2002

Mrva, Marián: Úvod
Moravčík, Jozef: Opevnenie severozápadného Slovenska
Okániková, Mária: Z histórie školstva v Žiline – Dievčenské gymnázium v Žiline
Mrvová, Jaroslava: Porcelán v zbierkach Považského múzea v Žiline
Škvarnová, Monika: Výtvarné diela s drotárskou tematikou v slovenských múzeách a galériách
Bellanová, Soňa: Geologický invetarizačný výskum v NPR Strážov
Urbanová, Viktória: Príspevok k výskytu inváznych druhov flóry v žilinskom regióne
Urbanová, Viktória: Rastlinstvo na brehoch Váhu v úseku Domašínskeho meandra
Urbanová, Viktória: Zaujímavejšie floristické nálezy v Žilinskej kotline a v blízkom okolí
Hlôška, Ladislav: Terestrické stavovce (Vertebrata) Domašínskeho meandra
Zatloukalová, Andrea: Poddanské dediny mesta Žiliny (Závodie, Krásno nad Kysucou, Horelica, Oščadnica, Zborov)
Hunka, Ján: Výnimočný nález mincí zo začiatku storočia z Tuchyne pri Ilave
Hunka, Ján – Žilinčík, Ivan: Nález pokladu mincí v Čadci v roku 2000
Deák, Ladislav: Poľské územné požiadavky na okolie Čadce v roku 1938
Turzo, Igor: Mojmír Vlkolaček. Maliar a výskumník starej Žiliny
Rábik, Vladimír: Výsadná listina Domaniže z roku 1559. (Diplomaticko-paleografická a obsahová analýza)
Duda, Josef – Duda, Jiří: Mechorosty Kysucké vrchoviny
Sabol, Martin: Morfometrická analýza osteologických zvyškov medveďov jaskynných (Ursus spelaeus ROSENMULLER et
HEINROTH, 1794)
Paška, Štefan: Žilinský farský kostol kedysi a dnes
Mrva, Marián: Informácie o činnosti Považského múzea v Žiline za roky 2000 – 2001

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXII - 2004

Martinický, Miroslav: K dejinám obcí pripojených k mestu Žilina
Moravčík, Jozef: Vývoj názorov na vznik mesta Žilina a výpoveď archeologických nálezov
Marsina, Richard: Privilégium kráľa Žigmunda pre žilinských mešťanov z roku 1414
Rábik, Vladimír: Neznáme listiny mesta Žiliny z rokov 1385 a 1503. Sonda do diplomatiky žilinských stredovekých listín
Okániková, Mária: Obchodná škola v Žiline
Janas, Karol: Slovensko-poľské územné spory a spôsoby ich riešenia na severozápadnom Slovensku v rokoch 1938 – 1939
Mičurová, Miroslava – Lichner, Dušan: Vznik a vývoj železnice Žilina – Rajec. Z histórie železnice Žilina – Rajec
Moravec, Ján: Nálezy kamenných nástrojov v Brodne
Hlôška, Ladislav: Vplyv antropického narušenia na štruktúru spoločenstiev mikromamálií
Urbanová, Viktória: Niekoľko zaujímavých floristických nálezov v oblasti severozápadného Slovenska
Duda, Josef – Duda, Jiří: Príspevok k poznaniu machorostov východnej časti Javorníky
Stollmann, Andrej: Storočnice ornitológov, na ktorých sa nezabúda
Mrva, Marián: Informácie o činnosti Považského múzea v Žiline

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXIII – 2006

Moravčík, Jozef: Najstaršie osídlenie Považskej Bystrice
Šimková, Zuzana: Ján Volko – Starohorský a jeho činnosť v oblasti
archeológie
Mrvová, Jaroslava: Barokový maliar Anton Konikovič
Dudáš, Miloš: Budovanie evanjelického a v. kostola v Žiline
Okániková, Mária: MUDr. Dušan Makovický (1866 – 1921)
Janas, Karol: Reforma verejnej správy na Slovensku v roku 1940
Mičurová, Miroslava: Z histórie Považskej železnice
Žilinčík, Ivan: Lesná úvraťová železnica Lednické Rovne – Zubák
Žilinčík, Ivan: Lesná železnica (Polomka-) Závadka nad Hronom – Fabová
Wetter, Richard: Geomorfologický výskum povodia toku Struháreň v Kysuckej vrchovine
Urbanová, Viktória: Trávnato-bylinné porasty v okolí Korne a Klokočova na Kysuciach
Hlôška, Ladislav: Mäkkýše (Mollusca: Gastropoda) alúvia Krivánskej rizne
Hlôška, Ladislav: Distribúcia drobných cicavcov a variabilita mikrohabitatov v údolí Krivánskej rizne
Mellner, Dušan: Zamyslenie sa nad vývojom námestia mesta Žiliny
Kozáková, Katarína: Seminár Mlyny a mlynárske remeslo
Mrvová, Jaroslava: Medzinárodná konferencia o magdeburskom práve
Kendrová, Katarína: Medzinárodná vedecká konferencia „ Mýtus a realita zbojníctva v poľsko-slovenskom pohraničí v histórii, literatúre i kultúre
Stollmann, Andrej: Vyznanie Jána Volku-Starohorského k Andrejovi Kmeťovi, zakladateľovi slovenského múzejníctva
Mrva, Marián: Informácia o činnosti Považského múzea v Žiline

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXIV – 2009

ĎURČO, Marek : Kostoly ako sakrálne objekty vo farnostiach na strednom a hornom Považí na prelome 17. a 18. storočia
JURECKÝ, Michal : Duchovné služby žilinských františkánov v 18. storočí
OKÁNIKOVÁ, Mária : Z histórie školstva v Žiline – Židovská ľudová škola
ŠIMKO, Peter : Cestná doprava v okrese Žilina v období 1848 – 1918
WETTER, Richard: Geologické a geomorfologické pomery bradlového pásma
WETTER, Richard: Geomorfologické pomery NPR Súľovské skaly – charakter súčasných geomorfologických (reliéfotvorných) procesov
URBANOVÁ, Viktória: Súčasný stav nelesnej flóry a vegetácie na vybraných lokalitách v Kysuckých Beskydách a v Kysuckej vrchovine
HLOŠKA, Ladislav: Vplyv habitatových gradientov na štruktúru spoločenstiev drobných zemných cicavcov (eulipothypla, rodentia)


SPOMIENKY
Stollmann, Andrej : Zoológ v službách Považského múzea

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXV – 2011

SPOLOČENSKOVEDNÁ ČASŤ
ZACHAR, J. – HORŇÁK, M: Archeologický výskum na Kalinčiakovej ulici v Žiline
JURECKÝ, M.: Kostol sv. Barbory v Žiline
ŠIMKO, P.: Cestná doprava v okresoch Žilina a Bytča v 2. polovici 18. a v 1. polovici 19. storočia na základe historických máp
a opisov
PARÁČOVÁ, A.: Revolučné roky 1848 – 1849 v Žiline a na Kysuciach
OKÁNIKOVÁ, M.: Živnostníci v Žiline v rokoch 1918 – 1948
VÁLEKOVÁ, M.: Žilina vo výtvarnom umení
VÁLEKOVÁ, M.: Drotári a severné Slovensko v tvorbe Jaroslava Vodrážku
KENDROVÁ, K.: Ľudové liečenie vo Veľkom Rovnom
MARCINOVÁ, J.: Ľudový odev v Čičmanoch. Porovnanie stavu v minulosti a súčasnosti a transformácia odevnej motiviky na
Ľudovo-umeleckých výrobkoch


PRÍRODOVEDNÁ ČASŤ
WETTER, R.: Hrad Lietava. Vybrané charakteristiky fyzicko-geografických pomerov najbližšieho okolia hradu a ich vplyv na fyzický stav hradnej ruiny
URBANOVÁ, V.: Príspevok k poznaniu mokraďných spoločenstiev v dolinách západnej časti Lúčanskej Fatry
HLOŠKA, L.: Časopriestorové zmeny taxocenózy mikromamálií
horského údolia Krivánskej rizne v Národnom parku Malá Fatra
HLOŠKA, L.: Monitoring potenciálneho vplyvu prevádzky veterných elektrární na distribúciu drobných zemných cicavcov –
Rodentia, Soricimorpha
KALAŠ, M.: Doprava a jej vplyv na populáciu medveďa hnedého
v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra


NÁLEZY – AKVIZÍCIE
KRIŠKOVÁ, L.: Bronzová sekerka z Terchovej
STANEKOVÁ, Z.: Nález bronzových predmetov z Lietavskej Svinnej 
KRIŠKOVÁ, L.: Minca z Turskej skaly
KRIŠKOVÁ, L.: Uhorský denár Rudolfa II.


OCHRANA ZBIEROK
DASKALAKIS, M.: Praveká krásavica
ŠPANOVÁ, A.: Madona s dieťaťom – reštaurovanie obrazu
ŠPANOVÁ, A.: Ladislav Medňanský: Drotár – reštaurovanie
lavírovanej kresby
LACHOVÁ, A.: Podvika z regiónu Čičmian
LACHOVÁ, A.: Textilný unikát – čičmianske zástery
SEDILEK, F.: Zhotovenie kostrového preparátu orla skalného


SPOMIENKY
ŽĎÁREK, P.: Vzpomínky ornitologa na žilinská léta

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXVI – 2013

SPOLOČENSKOVEDNÁ ČASŤ
STANEKOVÁ, Z.: Sídlisková aglomerácia v Divinke so zreteľom na sídlisko Ohrádza
MAJERČÍKOVÁ, D.: Hromadný nález poľnohospodárskych nástrojov z hradiska na Veľkom vrchu pri Divinke
SLANÁ, A.: Úprava priestoru pod mohylami vo včasnom stredoveku na severozápadnom Slovensku
MORAVČÍK, J.: Žilinský hrad v historických prameňoch a archeologických výskumoch
PARÁČOVÁ, A.: Žilinské právo na Kysuciach
ŠIMKO, P.: Cestná doprava v okrese Žilina v období 1918 – 1945
BIELIK, J.: Kaviarne v Žiline v rokoch 1918 – 1945
SOBOLA, M.: Ľudová architektúra a staviteľstvo v doline Divinského potoka a jeho prítokov


PRÍRODOVEDNÁ ČASŤ
URBANOVÁ, V.: Teplomilné porasty s mrvicou perovitou Scabioso-Ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933 v Rajeckej kotline
SKUKÁLEK, J.: Rozšírenie vstavačovitých v katastrálnom území obce Kolárovice (Javorníky)
HLOŠKA, L.: Štrukturálne a priestorové zmeny lokálnych populácií drobných zemných cicavcov (Rodentia,Soricimorpha)
v lokalite Tížinka (NP Malá Fatra)
PEPICH, P. – PEPICH, K.: Stanovenie približnej vekovej a sociálnej štruktúry druhu medveď hnedý (ursus arctos) v CHKO Strážovské vrchy na základe metódy celoročného monitoringu stopových dráh a stopových odtlačkov
PEPICH, P.: – PEPICH, K.: Aktivita medveďa hnedého Ursus arctos v Strážovských vrchoch


SPOMIENKY
KENDROVÁ, K.: Spomienky Imricha Tararíka na časy drotárske

 

RECENZIE
MORAVČÍK, J.: Michal Bada: Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy. Každodennosť Žilinčanov na základe analýzy zápisov
Žilinskej mestskej knihy na prelome stredoveku a raného novoveku. Veda, Bratislava 2011, 138 s.


ROZHĽADY
SAKALOVÁ, J.: Knižnica Považského múzea v Žiline
STARINSKÁ, M.: Depozitáre a uloženie zbierok v Považskom múzeu v Žiline


INOVÁCIE A KREATIVITA MÚZEÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ZUSKINOVÁ, I.: Inovačné procesy v práci Liptovského múzea v
Ružomberku
ILENINOVÁ, K.: Kreativita a inovácia v prezentačnej činnosti
Oravského múzea
BRZIAKOVÁ, A. – MARŠALOVÁ, A.: Kedy sme a kedy nie sme trendy múzeum?
HLOŠKA, L.: Moderné ekologické metódy v múzejnej zoológii
ŠIMKO, P.: Múzeum s pridruženou výrobou

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXVII – 2015

SPOLOČENSKOVEDNÁ ČASŤ
FUSEK, G. – SLANÁ, A.: Nové poznatky z prieskumu hradiska Veľký vrch pri Divinke
STANEKOVÁ, Z.: Nepublikované nálezy z hradiska Straník v Žiline – Zástraní
BIELICH, M.: Správa o archeologickom výskume na Hričovskom hrade v roku 2012
ŠPANIHEL, S.: Benátske berretino z hradu Strečno
RÁBIK, V.: Rosina v stredoveku
ŠIMKO, P.: Cestná doprava na Hornom Považí v stredoveku
BERNÁTOVÁ, M.: Peter a Mikuláš Kostkovci zo Sedlíc, ich pôvod a erb
VELIČKA, D.: Poznámky k vývoju pečatí obcí severozápadného Slovenska
KENDROVÁ, K.: Jánošíkovská tradícia vo výtvarnom prejave slovenského ľudu a neprofesionálnych umelcov
ADAMUSOVÁ, J.: Tragická smrť drotára Jána Gallika a jej odraz v umení

 

PRÍRODOVEDNÁ ČASŤ
URBANOVÁ, V.: Rastlinstvo v okolí Vodnej nádrže Hričov

 

ŠIMKO, P.: Správa o činnosti Považského múzea v Žiline za roky 2014 a 2015.

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXVIII – 2017

SPOLOČENSKOVEDNÁ ČASŤ
MORAVČÍK, J.: Pravek obce Rosina
STANEKOVÁ, Z.: Archeologický výskum pastierskeho prístrešku na Veľkom vrchu v Divinke
SLANÁ, A.: Stredoveké žacie a zberové náradie v zbierkach Považského múzea v Žiline
BIELICH, M.: Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2014 – 2016
BERNÁTOVÁ, M.: Rod Košela v Žiline v 16. – 17. Storočí
KENDROVÁ, K.: Tradičná strava drotárskej obce Veľké Rovné


PRÍRODOVEDNÁ ČASŤ
KICKOVÁ, K.: Botanická bibliografia zbernej oblasti Považského múzea v Žiline od roku 1993
HLOŠKA, L.: Morfometrická analýza lebiek kuny skalnej (Martes foina) zo zbierok Považského múzea v Žiline


MISCELLANEA
STANEKOVÁ, Z.: Archeológia v Považskom múzeu v Žiline a jej jubilanti
ŠIMKO, P.: Správa o činnosti Považského múzea v Žiline za roky 2016 – 2017

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXIX – 2019

SPOLOČENSKOVEDNÁ ČASŤ
BERNÁTOVÁ, M.: Súkennícky rod Rekovcov zo Žiliny
HLOBÍKOVÁ, D.: Žilinské výrobno-hospodárske družstvo Interhelpo (1923 – 1943)
ŠIMKO, P.: Vývoj verejnej cestnej dopravy v rokoch 1945 – 1962
v regiónoch Horné Považie, Kysuce a Turiec


PRÍRODOVEDNÁ ČASŤ
KICKOVÁ, K.: Aktuálny stav vegetačných pomerov Hýrovskej slatiny
KICKO, J.: Aktuálny stav populácie orla krikľavého (Clanga pomarina) v Turci – hniezdna úspešnosť, produktivita a zanikanie
teritórií


MISCELLANEA
ŠIMKO, P. – HALLONOVÁ, K.: Činnosť Považského múzea v Žiline v rokoch 2018 – 2019
STANEKOVÁ, Z.: Aktivity Považského múzea v oblasti archeológie v rokoch 2017 – 2019
KICKOVÁ, K.: Prezentácia odborných a vzdelávacích aktivít v Považskom múzeu v rokoch 2018 – 2019
STANEKOVÁ, Z.: Tretí ročník konferencie stredoslovenských archeológov

 

FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ
(príspevky z konferencie)
PEŠKA, J. – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, J. – ŠPANIHEL, S.: Fortifikace eneolitu a doby bronzové na širším moravsko-slovenském pomezí
ČIŽMÁR, I. a kol.: Detekorová prospekce na výšinné lokalitě Rysov u Provodova (okr. Zlín) v roce 2017
FUSEK, G.: Pevnostný systém hradiska v Divinke
HOLEŠČÁK, M. – SLANÁ, A.: Archeologický výskum stredovekého hrádku v Divinke, poloha Hradisko
BEDNÁR, P.: Drevozemné opevnenia v Kysuckej vrchovine
FOJTÍK, A. – VRLA, R.: Poznámky k pruzkumu a opravě severního čela hradu Brumov v letech 2018 a 2019
MIHÁLIK, J. – TAKÁČOVÁ, M.: Stavebný vývoj hradu Hričov
VOJTEČEK, M.: Relikty novovekého fortifikačného systému v Čiernom na Kysuciach

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXX – 2021

HISTÓRIA ŽILINY 1321 – 2021

 

ŠTÚDIE
RÁBIK, V.: Okolnosti vydania privilégia kráľa Karola Róberta pre Žilinu v roku 1321
VELIČKA, D.: Neznáma stredoveká listina pre dedičného richtára v Zádubní
ŠPANIHEL, S. – ZAJACOVÁ, B.: Nové poznatky k problematike opevnenia Žiliny – výskum na ulici Romualda Zaymusa v roku 2019
LOPATKOVÁ, Z. – HARVÁNKOVÁ, R.: Žilina vo svetle daňových súpisov obyvateľstva z rokov 1715 a 1720
DUDÁŠ, M.: Žilinská fara a okolnosti jej zániku
ZVEDELOVÁ, K. – MAJTAN, V.: Architektonicko-historický výskum žilinskej katedrály s dôrazom na najnovšie nálezy z roku 2020
SLANÁ, A. – BODORIKOVÁ, S. – DÖRNHÖFEROVÁ, M. – KRUŠINSKÝ, P. – GAJANOVÁ, D. – PAVLÍKOVÁ, Š.: Objav krypty v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline (prvá etapa výskumu)
JANURA, T. – ZVEDELOVÁ, K.: Kaplnka Panny Márie Loretánskej na Starom cintoríne v Žiline
BERNÁTOVÁ, M.: Majitelia domov na rínku v 17. storočí; príspevok k metóde výskumu v historickej časti Žiliny
MACHÝL, M.: Jezuitské školské hry v Žiline v 18. Storočí
ADAMČÍK, T.: Žilinská rodina Geromettovcov
BUDAJ, M.: Tvorba židovských architektov v Žiline
STRÁSKA, J.: Úloha Vojtecha Tvrdého v riešení tzv. židovskej otázky v rokoch 1938 – 1945 s akcentom na jeho postoje k židovskému obyvateľstvu v prostredí Žiliny
HLOBÍKOVÁ, D.: Návštevy prezidenta Jozefa Tisa v Žiline


POLEMIKY
BUCHTA, A.: Prvý žilinský dedičný richtár Petzold


MISCELLANEA
MORAVČÍK, J.: Význam prof. Richarda Marsinu, DrSc. pre históriu Žiliny
ŠIMKO, P.: Vlastivedný zborník Považia jubiluje svojim tridsiatym pokračovaním

VLASTIVEDNÝ ZBORNÍK POVAŽIA XXXI - 2023

OPOROSKOVÁ, S.: Poznámky k stavebnému vývoju Súľovského hradu
STANEKOVÁ, Z. – MAJERČÍKOVÁ, D. – BOTH, M.: Predbežné výsledky archeologického výskumu kaštieľa v Bytči v rokoch 2021 – 2022
CHLEPKO, P.: Iure Theutonicali, eo iure, quolocata est civitas Silniensis… Niekoľko poznámok k povahe a významu žilinského práva v stredoveku
VELIČKA, D.: Brodišova Lopata alebo Brodi sew Lopata? (pokus o interpretáciu spornej lokality z donácie zeme Kysuca z roku 1244)
BERNÁTOVÁ, M.: Vlastníctvo domov na Mariánskom námestí v Žiline v 17. – 18. storočí (domy č. 2, 3, 4)
ZVEDELOVÁ, K. –ŠIMKO, P.: Vývoj a stavebno-historická analýza výpravnej budovy železničnej stanice Žilina
STRÁSKA, J.: Spoločensko-politická situácia v okrese Žilina v období autonómie Slovenska (október 1938 – marec 1939)
KICKOVÁ, K.: Floristická charakteristika mokrade Pod Vraninami v Rajeckej kotline
HLOŠKA, L.: Ornitocenózy Vodného diela Žilina a súvisiacich biotopov a ich zmeny v rokoch 1992 – 2023

MISCELLANEA
MIHÁLIK, J.: Záchrana mýtnice v obci Dolný Hričov
SLANÁ, A.: Životné jubileum Jozefa Moravčíka
ŠIMKO, P. – KICKOVÁ, K.: Činnosť Považského múzea v rokoch 2022 – 2023

Informácie pre autorov príspevkov

Považské múzeum uverejňuje v zborníku vedecké práce zamestnancov múzea a externých prispievateľov. Zverejniť je možné len pôvodné vedecké práce. Redakcia môže odmietnuť uverejnenie príspevku, ktorý bol ponúknutý aj inému periodiku, ktorý nespĺňa formálne náležitosti a obsahové zameranie zborníka, alebo ak sa autor pri spracúvaní témy dopustil nekorektných postupov. 

Najbližšie číslo XXXII vyjde v roku 2025. Redakčná uzávierka je 31. 5. 2025. V priebehu júna 2025 posúdi formálnu stránku príspevkov redakcia a zašle príspevky recenzentom. V septembri 2025 schváli obsah zborníka Redakčná rada. Konzultácie / zasielanie príspevkov: Mgr. Peter Šimko, PhD. / 0918 737 653 / simko@pmza.sk alebo muzeum@pmza.sk. Prosíme autorov, aby si preštudovali a dodržali nižšie uvedené pokyny. 

Redakčná rada Vlastivedného zborníka Považia:

Predseda:
Mgr. Michal Jurecký

Externí členovia:
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.
Mgr. Andrej Bendík, PhD.
Mgr. Martin Furman, PhD.
Mgr. Pavol Markech

Redakcia:
Šéfredaktor:
Mgr. Peter Šimko, PhD.

Redaktori:
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
Mgr. Katarína Hallonová
Mgr. Zuzana Kudzbelová
PhDr. Zuzana Staneková                                                                                                                                                                                                                                                            Ing. Květa Kicková

Jazyková redaktorka:
PhDr. Magdaléna Lacková

Tajomníčka:
Alena Mikulcová

Scroll to Top