Pestrosť vodného vtáctva v paláci

Po úspešnej výstave dravých vtákov, ktorá bola návštevníkom sprístupnená na hrade Strečno, tentoraz pracovníci zoologickej sekcie Považského múzea zaostrili svoju pozornosť na vodné vtáky. Výstava dermoplastických preparátov vodných vtákov pod názvom Vodný svet je pokusom o zachytenie časti nesmiernej rozmanitosti života v našich sladkovodných ekosystémoch. Zameriava sa na vodné vtáctvo, pre ktoré je rieka Váh biotopom, zimoviskom, migračnou trasou či miestom odpočinku pri dlhom jarnom a jesennom ťahu. „V okolí Žiliny sa viac-menej pravidelne vyskytuje až 29 druhov vodných vtákov. Ich počet a druhová rozmanitosť nápadne narastá počas ťahu a v zimnom období, kedy sa tu objavujú i vzácni hostia z vyšších zemepisných šírok, ako napríklad potáplica severská či kačica ľadová,“ uviedol Ladislav Hlôška, autor výstavy a zoológ Považského múzea v Žiline. Hoci stojatá voda umelej zátoky nepredstavuje pre niektoré druhy typický biotop, občas sa tu v malom počte vyskytujú aj druhy, ktoré za normálnych okolností preferujú skôr úseky Váhu s tečúcou vodou. K takým patrí potápač veľký, ktorý sem prilieta zimovať zo Švédska a Fínska a vzácne tiež jeho príbuzný – potápač malý. „Regulovaný úsek Váhu pod priehradným múrom Vodného Diela Žilina, s priľahlou umelou vodnou zátokou v lokalite Na Sihoti bol v sledovanom časovom období zimoviskom pre 21 druhov vodných vtákov. Najpočetnejšie zastúpeným druhom bola kačica divá, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou prispôsobivosti. Tá sa prejavuje synantropizáciou (rôzne prejavy spolunažívania s človekom) podstatnej časti populácie, čo spôsobuje zmeny v jej správaní a životných stratégiách. Rastúce percento predtým prísne sťahovavých kačíc v jeseni neodlieta, ale zimuje často i v blízkosti väčších mestských aglomerácií.,“ dodal na záver autor výstavy.

Výstava dermoplastických preparátov vodných vtákov s názvom Vodný svet bude sprístupnená všetkým návštevníkom až do 31. augusta 2013 v Sobášnom paláci v Bytči. Organizátorom je Považské  múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Scroll to Top