Zbierkový predmet mesiaca júl

Zbierkovým predmetom mesiaca júl je zaujímavý hrob psa z doby rímskej. Pri hĺbení silážnej jamy JRD v Ilave si v roku 1954 archeológ Anton Petrovský-Šichman všimol kruhový objekt. Objavil v ňom kompletnú kostru psa, vedľa ktorej ležala druhá bez hlavy. Tá bola položená vedľa kostry.

V zásype hrobovej jamy bolo ohnisko. Nachádzala sa tu veľká hlinená misa, menšia nádoba s výzdobou, železný oštep a železný krúžok, pravdepodobne ohnivko reťaze. Z oštepu sa zachoval železný hrot a železná pätka vo vzdialenosti 1,45 m. To naznačuje, že išlo o krátky oštep. Objavený bol aj väčší, viacnásobnými vlnovkami zdobený črep a zopár menších fragmentov hlinených nádob. Na základe zdobenej nádoby a hrotu oštepu možno hrob datovať do obdobia mladšej doby rímskej (2. storočie n. l.).

Podľa techniky výroby a výzdoby inventára hrobu je zrejmé, že nesúvisí s domácim prostredím a možno ho spájať s kultúrnym vplyvom Kvádov.

Anton Petrovský-Šichman predpokladal, že hrob vznikol v súvislosti s nejakou kultovou predstavou.

Na fotografiách je zdokumentovaný archeologický výskum v roku 1954. Brigádnici pri výskume a kruhový objekt, kde sa nachádzal hrob psa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A. Petrovský-Šichman 1954. Archív Považského múzea v Žiline

 

Scroll to Top