Návštevný poriadok

Podľa Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a vyhlášky č. 523/2009
Považské múzeum v Žiline
vydáva

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

platný pre návštevníkov všetkých expozícií a objektov Považského múzea v Žiline
Platnosť od 1. 3. 2019.

Článok I
Platnosť

 1. Tento návštevný poriadok platí pre návštevníkov ktorejkoľvek z expozícií a objektov Považského múzea v Žiline (ďalej len PMZA).
 2. Expozíciou alebo objektom sa rozumie priestor sprístupnený pre verejnosť v areáli Budatínskeho hradu, Pavilónu drotárstva, v expozícii Jánošík a Terchová, v Objektoch ľudovej architektúry v Čičmanoch, na hrade Strečno a v stredovekej dedine Paseka, v Sobášnom paláci v Bytči, v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach.
 3. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu alebo expozície s týmto návštevným poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia a riadiť sa pokynmi lektora v expozícii.
 4. Za prehliadku objektu alebo expozície sa platí vopred a vstupné platí iba pre jednu prehliadku. Výška vstupného je stanovená Cenovým výmerom podpísaným riaditeľom PMZA. Cenový výmer je k dispozícii na pokladni každej z expozícií a objektov.
 5. Vstupom do vyššie uvedených expozícií prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným pracovníkom (lektor/pokladník) okamžite vykázaný z expozície alebo objektu bez nároku na vrátenie vstupného.

Článok II
Vstup a prehliadka objektu alebo expozície

 1. Vstup do expozície alebo objektu je možný len v prevádzkovej dobe zverejnenej pri vstupe do objektov a expozícií a na webovej stránke PMZA. Mimo prevádzkovej doby je vstup možný len pre skupiny nad 10 osôb po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore (volať alebo písať na sekretariát múzea, žiadosť vybavuje pracovník oddelenia práce s verejnosťou) a s príplatkom podľa Cenového výmeru PMZA a dohodnutého podujatia.
 2. Časy vstupov do objektov a expozícií sú záväzné a sú vyznačené v otváracích hodinách zverejnených pri vstupe a na webovej stránke PMZA.
 3. Prehliadky sa konajú organizovane, so sprievodcom v slovenskom jazyku. Zahraničný výklad je možný len po dohode a na základe žiadosti adresovanej na sekretariát múzea minimálne 48 hodín vopred, resp. výklad v anglickom jazyku v Objektoch ľudovej architektúry Čičmany sa realizuje prostredníctvom audioguidov.
 4. V odôvodnenom prípade si PMZA vyhradzuje právo úpravy otváracích hodín, úplného uzavretia objektu alebo obmedzenia trasy prehliadky. V prípade plánovanej úpravy (napr. inštalácia výstavy) je obmedzenie otváracích hodín alebo úplné uzavretie objektu zverejnené najneskôr 24 hodín vopred na webovej stránke PMZA a pri vstupe do objektu (expozície). V prípade neplánovanej úpravy (napr. náhle zmeny poveternostných podmienok, poruchy zariadení) sú úpravy riešené operatívne.
 5. Fotografovať a filmovať v expozíciách je umožnené len na súkromné účely. Na iné účely možno fotografovanie povoliť len po súhlase riaditeľa PMZA na základe písomnej žiadosti. Použitie akejkoľvek fotografie alebo filmového materiálu bude riešené podľa platných predpisov Slovenskej republiky.

Článok III
Ochrana kultúrnych pamiatok a bezpečnosť zbierok

 1. Návštevníci expozície alebo objektu sú počas celej doby pobytu v expozícii a objekte povinní správať sa v súlade s normami slušného správania a zachovávať dôstojnosť zodpovedajúcu historickému, spoločenskému a kultúrnemu významu expozície alebo objektu. Sú tiež povinní zachovávať najvyššiu ohľaduplnosť voči ostatným návštevníkom a exponátom.
 2. Návštevníci sa riadia pokynmi pracovníkov PMZA a sú povinní uposlúchnuť ich pokyny. Nie je dovolené vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej lektorom, zdržiavať a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov.
 3. Návštevníci expozície alebo objektu sa môžu pohybovať výhradne v priestoroch určených pre verejnosť.
 4. Vstup do objektu alebo expozície nie je povolený osobám, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok, osobám v znečistenom, nedostatočnom alebo nevhodnom odeve a osobám s výrazne asociálnym správaním.
 5. Do objektu alebo expozície nie je povolený vstup:
  1. s bicyklami, na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách, s nebezpečnou batožinou a pod.,
  2. s jedlom, nápojmi, zmrzlinou a pod.,
  3. so živými zvieratami (okrem exteriéru),
  4. so zbraňami a ich replikami.
 6. Návštevníkom je v objekte alebo expozícii zakázané:
  1. rušiť priebeh prehliadky (výkladu) hlukom (napr. hlasitý hovor, spev), púšťať reprodukovanú hudbu a iné zvuky (napr. mobilné telefóny),
  2. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a ohrozovať priestory a zariadenie, zbierkové predmety a iný majetok PMZA, odhadzovať odpadky mimo smetných nádob a inak znečisťovať priestory PMZA,
  3. dotýkať sa vystavených exponátov, okrem funkčných exponátov s povolením lektora,
  4. fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
 7. Od okamihu zistenia poškodenia alebo krádeže zbierkových predmetov sú všetci návštevníci, ktorí sa v tej dobe nachádzajú v objekte alebo expozícii, povinní strpieť bezpečnostné opatrenia (pokyny lektora alebo SBS až do príchodu policajnej hliadky).

Článok IV
Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ (PMZA) je povinný zabezpečiť bezpečnosť priestorov, dodržiavanie tohto poriadku a v prípade nebezpečenstva ukončiť prehliadku a vyviesť skupinu na bezpečné miesto.
 2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť lektora – sprievodcu s odbornými znalosťami a znalosťami organizácie prehliadky, s prosociálnym správaním.
 3. Prevádzkovateľ je povinný stanoviť záväzné otváracie hodiny a časy vstupov a okrem mimoriadnych udalostí ich zverejniť na webovej doméne najneskôr 24 hodín pred zmenou.

Článok V
Záverečné ustanovenia

 1. Tento návštevný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
 2. PMZA nenesie zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté v dôsledku porušenia návštevného poriadku. Každý návštevník je povinný nahradiť škody, ktoré vznikli jeho zavinením na zbierkových predmetoch, vybavení a objektoch samotných, alebo ktoré spôsobil iným návštevníkom. Za osobné veci prinesené do objektu alebo expozície zodpovedá ich majiteľ.
 3. Priania, sťažnosti, pochvaly a pripomienky môžu návštevníci prejaviť písomne do Knihy návštev, ktorá sa nachádza v každom objekte alebo expozícii, prípadne sa môžu písomne obrátiť na PMZA.

 

V Žiline, 1. 3. 2019

Mgr. Michal Jurecký
riaditeľ Považského múzea v Žiline

Prevádzkový poriadok – Múrik Budatín


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKU

 Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Park v areáli Budatínskeho hradu má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia ako aj z hľadiska zachovania historických hodnôt.
 2. Prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb na území parku, pri tvorbe a ochrane parkovej zelene, pri zhromažďovaní, odvoze a likvidácii odpadov, pri držaní domácich zvierat, pri umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení a plagátov, pri používaní motorových vozidiel v parku v súlade so zákonom č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení a zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody  a krajiny v platnom znení.

Článok II
Základné údaje

Rozloha parku: 4,7 ha

Vymedzenie územia: Za park sa považuje plocha ohraničená areálom Budatínskeho hradu – oplotenie zo strany ul. Topoľová, rieka Kysuca, rieka Váh, železnica, hrad a prístupová komunikácia k hradu.

Zaradenie: Park  je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Hrad s areálom, je evidovaný pod číslom ÚZPF č. 1427/2.

Štruktúra parku: Historický park – park v anglickom, prírodno-krajinárskom slohu.

Vlastník parku:  Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Správca parku:  Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Článok III
Všeobecné povinnosti

 1. Každý návštevník parku je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom parku, ustanoveniami uvedenými na informačných tabuliach a pokynmi osôb poverenými ochranou a strážením parku.
 2. Vlastník parku, správca parku a všetci návštevníci sú povinní trvale udržiavať čistotu, nevytvárať žiadne skládky, prípadné znečistenie okamžite odstrániť na svoje náklady bez poškodenia okolitého prostredia.
 3. Organizácia (osoba), ktorá je zodpovedná za čistotu parku je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie všetkých plôch a chodníkov, odburinenie, odvoz biologického odpadu (orezané konáre, lístie), dostatočné množstvo odpadkových košov a ich pravidelné vyprázdňovanie.
 4. Správca parku je povinný zabezpečiť čistenie chodníkov v zimnom období tak, aby bol odstránený sneh a pri poľadovici boli posypané neprašným inertným materiálom. Zakazuje sa používať chemický posyp. Pri komunikáciách, ktoré sú v zimnom období bez údržby, je pohyb návštevníkov parku na vlastné riziko.
 5. Výrub stromov a kríkových porastov v parku je možný len na základe vydaného rozhodnutia Spoločného obecného úradu v Žiline, odboru stavebného a životného prostredia a Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
 6. Budovanie zelených plôch, výsadba a výrub novej zelene musia byť v súlade so zdravotným stavom drevín a po súhlase Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a Spoločného obecného úradu v Žiline, odboru stavebného a životného prostredia a musí byť realizovaná odborne.

Článok IV
Zákazové nariadenia

Na území parku je zakázané:

 • poškodzovať vegetáciu a meniť skladbu porastov,
 • ohrozovať a ničiť živočíchy, poškodzovať alebo premiestňovať ich biotopy,
 • poškodzovať zariadenie a galériu parku (osvetlenie, oplotenie, lavičky, komunikácie, brány, smetné koše a pod.),
 • vykonávať nepovolenú stavebnú činnosť,
 • zriaďovať skládky, znečisťovať územie odpadmi, odpadkami a inými látkami,
 • používať chemické prostriedky okrem aplikácie hnojív na trávnik a dreviny, čo je súčasťou údržby parku a chemických látok na ošetrenie drevín a v prípade kalamitného výskytu chorôb a škodcov,
 • zakrývať alebo ničiť závlahový systém, svetelné zdroje alebo iným spôsobom s nimi manipulovať,
 • premiestňovať stavebnú hmotu z chodníkov,
 • táboriť, zakladať a udržiavať otvorený oheň okrem organizovaných akcií,
 • používať zábavnú pyrotechniku, zápalné telesá, strelné zbrane vrátane vzduchoviek,
 • vchádzať a parkovať všetkým motorovým vozidlám. Zákaz sa vzťahuje aj na jazdu a prejazd cyklistov. Tento zákaz sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré zabezpečujú údržbu parku, zásobovacie vozidlá, firmy zabezpečujúce SeVaK z dôvodu čerpania a odvoz splaškov, záchranné vozidlá – polícia, hasiči, sanitky.
 • stanovať a nocovať,
 • voľne púšťať zvieratá, najmä psy,
 • vykonávať branný a tréningový výcvik na zelených plochách,
 • vypaľovať trávne porasty,
 • rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku, budiť verejné pohoršenie najmä používaním alkoholu a iných omamných látok, spať na lavičkách a vykonávať telesnú potrebu,
 • zbierať rastliny a živočíchy,
 • osadzovať informačné tabule, reklamné a iné tabule, zariadenia a vylepovať plagáty bez súhlasu správcu parku.

Výnimku z týchto zákazov tvoria zmeny týkajúce sa schváleného projektového zámeru parku a zásady súvisiacej s údržbou celého parku, ktoré vykonáva osoba poverená správcom parku.

Článok V
Zvláštne užívanie parku

 1. Používať park nad obvyklú mieru, alebo na iný účel, pre ktorý je určený (stavebná činnosť, krátkodobá kultúrna alebo organizačná športová činnosť, mítingy a pod.) je možné len na základe povolenia správcu parku.
 2. Každý, komu sa vydá povolenie k zvláštnemu užívaniu parku je povinný :
 • používať park len v povolenom rozsahu,
 • zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu parku a jeho zariadení,
 • zabezpečiť prístup ku kanalizačným vpustom, uzáverom vody a požiarnym zariadeniam,
 • vykonávať také opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov parku,
 • používať len vyhradené priestory parku, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení užívania uviesť na svoje náklady park do pôvodného stavu, zachovávať protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty pre prípadný protipožiarny a bezpečnostný zásah.

Článok VI
Spôsobenie škody

 1. Spôsobenú škodu na zeleni, mobiliárnom vybavení parku a komunikáciách je povinná nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju zavinila. Škoda sa  nahrádza uvedením poškodenej veci  do pôvodného stavu. Ak spôsobenú škodu povinná osoba alebo organizácia dobrovoľne neuvedie v stanovenom termíne do pôvodného stavu, vykoná to za ňu správca parku Považské múzeum v Žiline (ďalej len správca parku). Náklady s tým spojené sa vyúčtujú osobe alebo organizácii, ktorá škodu spôsobila. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne za škodu zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami, zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.

Článok VI
Prevádzková doba v parku

 1. Otváracie hodiny parku sú nasledovné: v letnej sezóne (máj – september) denne od 6.00 hod. do 22.00 hod., v zimnej sezóne (október – apríl) denne od 7.00 hod. do 18.00 hod. Mimo otváracích hodín je hlavný vstup do parku uzavretý.
 2. Uzatvorenie hlavného vstupu zabezpečuje správca parku v spolupráci s SBS službou.
 3. Park je monitorovaný hliadkami Mestskej polície v Žiline a strážený SBS službou.
 4. Vstup do parku je voľný, návštevníci neplatia vstupné.

 Článok VII
Záverečné ustanovenia 

 1. Akúkoľvek nepovolenú činnosť inými návštevníkmi je možné nahlásiť správcovi parku alebo Mestskej polícii.
 2. Dodržiavanie prevádzkového poriadku sú oprávnení kontrolovať a pri ich porušení v zmysle naplnenia skutkovej podstaty priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní príslušníci Mestskej polície v Žiline.
 3. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva Mestská polícia v Žiline, správca parku, pracovníci SBS služby a Spoločný obecný úradu v Žiline, odbor stavebný a životného prostredia.
 4. Prevádzkový poriadok parku je vydaný a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2013.

Mgr. Michal Jurecký
riaditeľ Považského múzea v Žiline

Scroll to Top