Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti internetového predaja publikácií, suvenírov a vstupeniek predávaných Považským múzeom (ďalej len “predávajúci”) jej obchodnému partnerovi (ďalej len “kupujúci”).

Tieto obchodné podmienky sú zverejnené na webových stránkach https://pmza.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

I. Základné ustanovenia

 1. Predávajúci: Považské múzeum, IČO: 36145173, so sídlom Topoľová 1, 010 03 Žilina, je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na https://pmza.skv sekcii “Kontakt”.
 2. Kupujúci: je spotrebiteľ (fyzická osoba) alebo podnikateľ. Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
  Kupujúci pred záväzným podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom vopred upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.
 3. Kúpna zmluva, tovar a služba. Predmetom kúpnej zmluvy je buď

tovar (spravidla publikácie ako výsledok edičnej činnosti predávajúceho alebo suveníry) alebo

služba (spravidla verejné podujatie, na ktoré si kupujúci objednáva vstupenku oprávňujúcu zúčastniť sa ho).
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bol ponúkaný tovar dostupný v množstve, ktoré má k dispozícii.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

II. Objednávanie

 1. Objednávanie. Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.pmza.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť všetky povinné údaje vyžadované v objednávkovom formulári. Objednať je možné len také množstvo a rozsah tovaru, aké predávajúci povolil v nastavení e-shopu.
 2. Ceny. Všetky ceny sú stanovené cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v e-shope sú aktuálne a platné. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane poštovného a balného. Táto cena je uvedená na stránke „pokladňa“ a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 3. Vznik kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Odoslanie objednávky sa uskutočňuje zakliknutím políčka „Objednať s povinnosťou platby“. Toto PRIJATIE dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
  Po zaškrtnutí políčka „Objednať s povinnosťou platby“ je objednávka záväzná a nie je možné ju stornovať. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

III. Platobné a dodacie podmienky

 1. Platobné podmienky. Kupujúci platí cenu za produkt, poštovné a balné. Spotrebiteľ uhrádza platbu cez platobnú bránu 24-pay (kde je na výber možnosť platby platobnou kartou alebo vkladom na účet). Platba sa uskutočňuje vopred – tovar bude balený a odoslaný až po potvrdení o prijatí platby do systému 24-pay.
 2. Overenie objednávky. Predávajúci overí prijatú objednávku a v prípade nejasností alebo nedostupnosti tovaru (výnimočný prípad) kontaktuje kupujúceho e-mailom. Overenie objednávky sa uskutoční do 9 dní od prijatia objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade bude platba vrátená na účet kupujúceho do 10 dní od overenia objednávky.
 3. Balenie tovaru. Pri kladnom vybavení objednávky sa tovar zabalí do zodpovedajúceho balíka a odošle na uvedenú dodaciu adresu kupujúceho. Doklad o zaplatení tovaru (v tomto prípade faktúra) je v tlačenej forme priložená k doručenému tovaru. Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia objednávky. Kupujúci je o VYBAVENÍ objednávky informovaný e-mailom.
 4. Dodanie tovaru. Predávajúci odosiela tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Packety. Kupujúci si v prípade možnosti zvolí sám spôsob dopravy – balíkové zásielky sú doručované buď na poštu alebo na adresu. Predávajúci odosiela tovar okrem Slovenskej republiky aj do Českej republiky a Maďarska.
 5. Dodanie vstupeniek na podujatie. Vstupenkou na podujatie je e-mail o VYBAVENÍ objednávky, prípadne jeho príloha alebo vstupenka doručená samostatným e-mailom. Kupujúci sa preukáže týmto e-mailom alebo vstupenkou pri vstupe na podujatie alebo počas podujatia (buď na vlastnom mobilnom zariadení, príp. vytlačený).
 6. V prípade zmeny rozsahu alebo zrušenia podujatia (napr. vplyvom nepriaznivého počasia, zdravotného stavu účinkujúcich a pod.) je predávajúci povinný informovať (e-mailom alebo telefonicky) kupujúceho o zmene rozsahu, zrušení alebo náhradnom termíne podujatia. Pri zmene podujatia sa časť vstupného, pri zrušení sa celé vstupné vráti na účet kupujúceho. V prípade zmeny termínu sa vracia vstupné len ak kupujúcemu nevyhovuje náhradný termín podujatia.

IV. Preberanie tovaru

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 4. V prípade neprevzatia tovaru, ktorý je vrátený doručovacou spoločnosťou, je možné kupujúcemu vrátiť zaplatenú sumu na jeho účet, avšak zaplatená suma bude ponížená o všetky náklady súvisiace s balením a doručením tovaru vrátane vrátenia zásielky.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade zakúpenia tovaru má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina, tel.: 041/5001511, e-mail: kniznica@pmza.sk. Na tento účel môže použiť FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVYalebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Ak využije elektronickú e-mailovu komunikáciu, prijatie odstúpenia od zmluvy mu bude bezodkladne potvrdené e-mailom.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
 3. Kupujúci zašle predávajúcemu tovar späť bezodkladne odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 4. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, neúplný alebo špinavý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré dostal pri jeho kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.
 5. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť kupujúcemu.
 6. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť vráti cenu zaplatenú za tovar na účet kupujúceho, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslaný zákazníkovi.
 7. V prípade zakúpenia vstupeniek, nie je možné od zmluvy s predávajúcim odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia. Vrátenie zaplatenej vstupenky na podujatie nie je možné, ak tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného kupujúcim v prípade nevyužitia vstupenky.

VI. Reklamácia

 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 2. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (došlo k zámene tovaru, nemá akosť a vlastnosti udávané predávajúcim alebo výrobcom alebo obvyklé), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. Vstupenky je možné reklamovať, len ak vykazujú chybné údaje (je rozpor v názve, dátume, čase, mieste, cene a počte miest alebo nebola vstupenka riadne dodaná). Nie je možné reklamovať obsah podujatia.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú.
 5. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby, alebo na refundáciu poskytnutej zľavy z ceny podľa bodu 2, ak je tovar chybový. Úhrada sa uskutoční prevodom na účet kupujúceho alebo inou dohodnutou formou.
 7. Ak si kupujúci neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má predávajúci právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,-€ za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, Považské múzeum si vyhradzuje právo odpredaja veci tretej osobe.

VII. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1. 4. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto OP bez predchádzajúceho upozornenia.

Schválil: Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ Považského múzea

Scroll to Top