Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 – poďakovanie za spoluprácu

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa každoročne konajú v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Ide o podujatie, ktorého cieľom je prehĺbiť záujem ľudí o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, semináre, prednášky, výstavy, turistické aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Ročník 2018 sa niesol v duchu témy Zdieľané dedičstvo. Záujemci mali možnosť navštíviť v rámci Slovenska 403 aktivít, ktoré pre nich pripravili inštitúcie štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, kultúrno-osvetové inštitúcie, občianske združenia, majitelia a správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, ale aj aktívni občania. Ich katalóg je prístupný na stránke www.dekd.sk.

Hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu bolo mesto Nitra, ktoré v tomto roku oslávilo 770. výročie udelenia mestských výsad kráľom Belom IV. Otvárací ceremoniál sa uskutočnil 2. septembra na Svätoplukovom námestí v rámci benefičného koncertu a slávnostného galaprogramu Hoj, vlasť moja     a pokračoval tradičným odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá 7. septembra v sále Župného domu. V tom čase sa v meste konalo viacero podujatí: historický sprievod s ukážkami dobového života, jarmok ľudových remesiel, tvorivé dielne, divadelnú inscenáciu Kráľ Belo IV. a jeho rodina, bola uvedená publikácia Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693, konala sa výstava dokumentov Štátneho archívu v Nitre, vernisáž filatelistickej výstavy 100 rokov československej poštovej známky a medzinárodná  konferencia  30  rokov  výskumu  Nitrianskeho  hradu.  V rámci  celého  mesiaca  sa      v Nitrianskom samosprávnom kraji konalo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva spolu 63 aktivít.

Víťazný návrh zo súťaže grafickej prezentácie podujatia bol použitý ako hlavný plagát podujatia   a neskôr aj pri tvorbe krajských plagátov a pozvánok. Okrem toho bola pre tento ročník vyrobená aj séria reklamných a spomienkových predmetov: perá, odznaky, tričká, balóny, pohľadnice a vlajky s logom Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorého prítomnosť na mieste konania aktivity bola podmienkou jej zaradenia do podujatia.

V rámci koordinácie Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorú na Slovensku zastrešovalo ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska, mali všetky samosprávne kraje Slovenska krajských koordinátorov, ktorí poskytovali potrebné informácie pri tvorbe aktivít a ich zaradení do vznikajúceho systému tak, aby spolu súviseli, nadväzovali na seba, prípadne sa navzájom neblokovali. Pomáhali s medializáciou a propagáciou aktivít, distribuovali reklamné predmety, navštevovali vybrané aktivity.  V Bratislavskom   samosprávnom   kraji   sa   konalo   16   aktivít,   v Trnavskom   92   aktivít,   v Trenčianskom 39 aktivít, v Žilinskom 38 aktivít, v Banskobystrickom 73 aktivít, v Prešovskom 46 aktivít a v Košickom samosprávnom kraji 36 aktivít.

Spätnú väzbu sa nám podarilo získať z konania 194 aktivít (48%), ktoré organizačne zabezpečilo 987 ľudí, náklady na ich konanie boli takmer 54 000 eur a navštívilo ich 45 670 návštevníkov.

V Prievidzi 22. 10. 2018                                                  

spracovala: Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. hlavná koordinátorka DEKD na Slovensku

Scroll to Top