Pozvánka do muzeálnej knižnice

Knižnica Považského múzea v Žiline pri príležitosti marca ako mesiaca knihy  opätovne organizuje, v poradí už štvrtý,  Deň otvorených dverí (DOD). ,,Naša knižnica, ktorú donedávna navštevovala prevažne odborná čitateľská verejnosť,  sa aj vďaka DOD dostáva do povedomia ostatnej verejnosti. Jej služby využívajú študenti stredných a vysokých škôl, pretože je bohatá na knižný fond regionálnych reálií, ktorý je zdrojom informácií pre ich ďalšie štúdium,“ povedala Jana Sakalová, knihovníčka Považského múzea v Žiline.
V stredu 28. marca 2012 od 8,00 hod. až do 17,00 hod. budú mať záujemcovia možnosť bezplatnej registrácie v knižnici a odnesú si darček z edičnej činnosti múzea podľa vlastného výberu. Zároveň im bude predstavený fond knižnice s množstvom zaujímavej spoločenskovednej, prírodovednej, archeologickej a muzeologickej literatúry z domácej a zahraničnej produkcie, získanej výmenou zo zahraničných múzeí a inštitúcií.Návštevníci knižnice sa môžu podrobnejšie zoznámiť sa s publikáciami z oblasti drotárstva, dejín mesta Žiliny a okolia. Knižnica ponúka aj odbornú periodickú tlač. ,,Do pozornosti dávame nové číslo plne recenzovaného Vlastivedného zborníka Považia, jedného z najstarších slovenských muzeálnych zborníkov, ktorý múzeum nedávno vydalo už po dvadsiaty piaty krát. Odporúčam prečítať si ho, pretože nie je len odborným periodikom, ale pozornému čitateľovi ponúka sumár nových a podnetných poznatkov  so záberom na spoločenskovednú a prírodovednú oblasť, “dodal Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Organizátorom DOD muzeálnej knižnice v stredu 28. marca 2012 je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top