Považské múzeum získalo v tomto roku dotácie v celkovej sume 37 800 eur

V roku 2018 bolo Považské múzeum v Žiline úspešné vo viacerých výzvach grantového systému Fondu na podporu umenia. FPU je verejnoprávnou právnickou osobou zriadenou zákonom a poskytuje dotácie organizáciám v sfére pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Považské múzeum získalo v tomto roku dotácie v celkovej sume 37 800 eur. Aktivity múzea boli podporené v podprogramoch: 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá, 5.2.2 Akvizícia múzeí, 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov a 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

V septembri 2018 sa vďaka schválenému projektu uskutoční XXVII. ročník Stretnutia drotárskych majstrov, celoslovenského workshopu s medzinárodnou účasťou, venovaného rekonštrukcii starých drotárskych pracovných postupov a možnostiam ich využitia vo výtvarnej tvorbe. Podujatie je jediné svojho druhu na Slovensku a nadväzuje na dlhodobý výskum múzea zacielený na dokumentáciu pôvodnej drotárskej technológie. Primárne je určené umeleckým remeselníkom a výtvarníkom využívajúcim ručnú prácu s drôtom a odbornej verejnosti, no väčšia časť jeho programu je prístupná aj všetkým návštevníkom múzea.

Projekt Zvýšenie ochrany zbierkových fondov v depozitároch a expozíciách Považského múzea je zameraný na nákup nového variabilného úložného systému do dvoch depozitárov, ktorý zabezpečí efektívnejšie uloženie zbierkových predmetov. Nákup prepravných a manipulačných zariadení zas umožní bezpečnú manipuláciu pri transporte zbierok v rámci múzea i mimo neho. Rovnako vďaka tomuto projektu sa naskytla príležitosť optimalizovať podmienky uloženia zbierkových predmetov v rámci expozícií a depozitárov, a to inštaláciou ochranných UV fólií na okná.

Obsahom projektu Reštaurovanie súboru cirkevných textílií zo zbierok Považského múzea v Žiline je obnova poškodených cirkevných textílií a ich inštalovanie do priestorov kaplnky Budatínskeho hradu. Reštaurované budú tri unikátne ornáty, štyri štóly, tri prikrývadlá, štít na pluviál a prikrývka na cibórium.

Nákup nových zbierok finančne zabezpečili dva projekty: Akvizícia súboru nábytku – jedáleň a Akvizícia kompletného zariadenia kancelárie. Jedná sa o nákup súboru jedálenského nábytku z polovice 30. rokov 20. storočia a kompletného zariadenia kancelárie po prokuristovi Mestskej sporiteľne v Žiline z roku 1944. Obidva súbory nábytku sú určené na doplnenie historickej expozície.

Jednou z hlavných priorít Považského múzea v Žiline je systematicky budovať, chrániť a prezentovať zbierkové fondy múzea a vďaka podpore FPU tak mohlo zas o kúsok pokročiť v praktickej ochrane kultúrneho dedičstva.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Scroll to Top