Ukončenie tretej etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy

V týchto dňoch bola ukončená reštaurátorská obnova historickej cirkevnej zástavy nesúcej nápis: „NEDECANIA Z. AMERIKY 1912.“, ktorej vznik sa spája s obdobím vysťahovalectva. S odchodom z domova za prácou alebo s definitívnym presídlením,  v tomto prípade konkrétne do USA. Nepretrhnutý vzťah vysťahovalcov s domovom však, okrem iného, dokladá ich finančná podpora rodiny v domovskej krajine, ale aj rôznych aktivít v ich rodisku, či napr. aj  výroby cirkevnej procesiovej zástavy. Tá zároveň dokumentuje dôležitosť religióznej stránky tohto vzťahu.

Zástava bola reštaurovaná v troch etapách, ktoré prebiehali s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. V prvej etape išlo o záchranu jej textilnej časti tvorenej damaškovou tkaninou žltej farby,  z ktorej bol vyňatý obojstranne maľovaný obraz na plátne. Textília sa nachádzala v havarijnom stave, konkrétne vykazovala značné množstvo rozsiahlych trhlín a po očistení bolo jej opätovné scelenie najdôležitejšou úlohou. Obnova sa týkala aj opráv drevených jadier doplnkových dekoratívnych pozamentierskych strapcov a zároveň aj samotných strapcov. Cieľom obnovy vykonávanej reštaurátorkou historických textílií Mgr. art. Annou Blonskou bola stabilizácia a spevnenie textilného materiálu, ale aj priblíženie sa k pôvodnému vizuálnemu charakteru zástavového listu a jeho dekoratívnych doplnkov.

Následnou druhou etapou sa začalo reštaurovanie obrazovej časti, ktoré realizovala Akad. mal. Ľuba Wehlend, špecializujúca sa na reštaurovanie závesného obrazu na plátne a iných nosičoch. Na averznej strane zobrazuje maľba v pokľaku sa modliaceho Sv. Izidora – patróna roľníkov. Na reverze je vyobrazený patrón polí, pastierov, roľníkov a všeobecnejšie sedliakov –  Sv. Vendelín. Podobne ako Sv. Izidor, aj on je zasadený do prírodnej scenérie, v ktorej však figuruje aj niekoľko domov a kostol a príznačne je predstavený ako mladý pastier. Výber patrónov poukazuje na vtedajší prevládajúci spôsob obživy obyvateľov Nededze. Plátno vyňaté zo zástavového listu bolo prirodzene, vekom aj používaním zástavy, zvlnené, na niektorých miestach sa nachádzali trhliny aj úbytky maľby. V prvom rade išlo teda o upevnenie uvoľnenej maľby k podkladu prelepom japonským papierom a vyrovnávanie zvlneného plátna napínaním na pomocný podrám, zaťažovaním a zažehľovaním. Nasledovalo odstránenie starších záplat, sceľovanie a lepenie trhlín, čistenie maľby a odstránenie starších premalieb, ako aj vytmelenie chýbajúcich miest na maľbe.

Záverečná tretia etapa reštaurátorskej obnovy predstavovala dokončenie reštaurovania obrazovej časti. Vyretušovali sa chýbajúce časti, maľba sa celkovo farebne scelila a napokon bola povrchovo upravená lakom. Zahŕňala však aj očistenie a konzervovanie mosadzných nákončí priečnej žrde zástavy a záverečné všitie obrazovej časti do zástavového listu a prišitie dekoratívnej lemovky. Treťou etapou sa napokon ukončila celková reštaurátorská obnova umelecky aj historicky vzácneho zbierkového predmetu zo zbierkového fondu Považského múzea.

Cirkevnú procesiovú zástavu s nápisom „NEDECANIA Z. AMERIKY 1912.“ si návštevníci môžu prezrieť v kaplnke Budatínskeho hradu.

Autor článku: Mgr. Zdeno Hogh

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Textilná a obrazová časť zástavy po kompletnej reštaurátorskej obnove
Zreštaurovaná zástava prezentovaná v kaplnke Budatínskeho hradu
Zreštaurovaná zástava prezentovaná v kaplnke Budatínskeho hradu spolu so sprievodným textom a obrazovým záznamom s procesu reštaurovania

 

Scroll to Top