Zmluvy 2011

Zodpovedný pracovník: Marta Moravčíková, Margita Lehotská

Zmluva o poskytnutí služieb, zverejnená 3.1.2011

Zmluva o poskytnutí fotografického materiálu PMZA za účelom publikovania č. 001/2011/PMZA, zverejnená 04.02.2011

Koprodukčna zmluva č. 002/2011/PMZA, zverejnená 4.2.2011

Zmluva o spolupráci, zverejnená 04.02.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2011, zverejnená 14.02.2011

Zmluva o vytvorení a použití diela č. 003/2011/PMZA, zverejnená 14.02.2011

Zmluva o zverení majetku do správy č. 004/2011/PMZA, zverejnená 16.02.2011

Zmluva o právnej pomoci č. 005/2011/PMZA, zverejnená 23.02.2011

Zmluva o zapožičaní (poskytnutí) dokumentačného a fotografického materiálu PMZA č. 006/2011/PZA, zverejnená 03.03.2011

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 09.02.2011, č.007/2011/PMZA, zverejnený 03.03.2011

Protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2011 zo dňa 17.01.2011, zverejnený 03.03.2011

Zmluva o spolupráci č. 008/2011/PMZA, zverejnená 03.03.2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 009/2011/PMZA, zverejnená 03.03.2011

Zmluva č. 40/2011 o platbe členského príspevku, zverejnená 10.03.2011

Zmluva o poskytnutí reprodukcií zbierkových predmetov Považského múžea v Žiline za účelom publikovania č. 010/2011/PMZA, zverejnená 10.03.2011

Zmluva o dielo č. 011/2011/PMZA, zverejnená 21.03.2011

Koprodukčná zmluva č. 012/2011/PMZA, zverejnená 25.03.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2011, zverejnená 25.03.2011

Dohoda č. 013/2011/PMZA o účasti na sprievodných podujatiach práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2011 v Žiline, zverejnená 04.04.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2011/Z, zverejnená 05.04.2011

Protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2011 zo dňa 23.3.2011, zverejnený 06.04.2011

Zmluva o spolupráci pri vydaní autorského diela č. 014/2011/PMZA, uzavretá podľa zákona č. 40/1964, § 43 a nasl. (Občiansky zákonník) a podľa zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), zverejnená 08.04.2011

Poistná zmluva č. 165371, zverejnená 08.04.2011

Zmluva o výpožičke č. 7/2011/SVO, zverejnená 15.04.2011

Licenčná zmluva č. 3/2011/SVO, zverejnená 15.04.2011

Dohoda č. 015/2011/PMZA o dočasnom používaní priestorov, zverejnená 15.04.2011

Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve zo dňa 18.4.2006, zverejnený 15.04.2011

Smlouva o vypujčce č. 016/2011/PMZA uzavretá dle ust. § 659 a násl. Občanského zákona, zverejnená 18.04.2011

Čiastková zmluva 11K114062/ŽSK k Rámcovej zmluve 11K000010 o poskytovaní služieb stravovania, zverejnená 19.04.2011

Dodatok ku zmluve č. P4956, zverejnený 27.04.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.3.2011, zverejnený 30.04.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2011, zverejnená 04.05.2011

Dodatok č. 4/2011, Zmluva č. 01-01/2009 o poskytovaní bezpečnostnej služby, zverejnený 05.05.2011

Poistná zmluva č. 165372, zverejnená 10.05.2011

Zmluva č. 017/2011/PMZA o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov, zvrerejnená 10.05.2011

Zmluva o spolupráci č. 018/2011/PMZA, zverejnená 10.05.2011

Zmluva o spolupráci č. 019/2011/PMZA, zverejnená 10.05.2011

Zmluva o spolupráci č. 020/2011/PMZA, zverejnená 12.05.2011

Komisionárska zmluva č. 021/2011/PMZA, zverejnená 16.05.2011

Zmluva o bežnom účte, zverejnená 18.05.2011

Zmluva o spolupráci č. 023/2011/PMZA, zverejnená 23.05.2011

Komisionárska zmluva č. 024/2011/PMZA, zverejnená 24.05.2011

Komisionárska zmluva č. 025/2011/PMZA, zverejnená 24.05.2011

Komisionárska zmluva č. 026/2011/PMZA, zverejnená 25.05.2011

Komisionárska zmluva č. 027/2011/PMZA, zverejnená 25.05.2011

Komisionárska zmluva č. 028/2011/PMZA, zverejnená 30.05.2011

Komisionárska zmluva č. 029/2011/PMZA, zverejnená 30.05.2011

Komisionárska zmluva č. 030/2011/PMZA, zverejnená 30.05.2011

Komisionárska zmluva č. 031/2011/PMZA, zverejnená 30.05.2011

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku č. 032/2011/PMZA, zverejnená 31. 5. 2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke ZP č. 5/2011/Z, zverejnený 01.06.2011

Komisionárska zmluva č. 033/2011/PMZA, zverejnená 01.06.2011

Komisionárska zmluva č. 034/2011/PMZA, zverejnená 01.06.2011

Komisionárska zmluva č. 035/2011/PMZA, zverejnená 01.06.2011

Zmluva o spolupráci č. 036/2011/PMZA, zverejnená 01.06.2011

Zmluva o spolupráci č. 037/2011/PMZA, zverejnená 01.06.2011

Zmluva o spolupráci č. 038/2011/PMZA, zverejnená 03.06.2011

Koprodukčná zmluva č. 039/2011/PMZA, zverejnená 03.06.2011

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, č. 040/2011/PMZA, zverejnená 03.06.2011

Komisionárska zmluva č. 041/2011/PMZA, zverejnená 08.06.2011

Komisionárska zmluva č. 042/2011/PMZA, zverejnená 08.06.2011

Komisionárska zmluva č. 043/2011/PMZA, zverejnená 08.06.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov, č. 044/2011/PMZA, zverejnená 08.06.2011

Zmluva o spolupráci č. 045/2011/PMZA, zverejnená 09.06.2011

Zmluva č. 046/2011/PMZA o zapožičaní dokumentačného a fotografického materiálu PMZA, zverejnená 23.06.2011

Poistná zmluva č. 165374, zverejnená 09.06.2011

Kúpna zmluva č. 047/2011/PMZA, zverejnená 09.06.2011

Komisionárska zmluva č. 048/2011/PMZA, zverejnená 10.06.2011

Zmluva o spolupráci, č. 049/2011/PMZA, zverejnená 10.06.2011

Komisionárska zmluva č. 050/2011/PMZA, zverejnená 14.06.2011

Aneks nr 1 do porozumienia w sravie relizacji projektu …, zverejnená 14.06.2011

Komisionárska zmluva č. 051/2011/PMZA, zverejnená 15.06.2011

Zmluva o spolupráci, č. 052/2011/PMZA, zverejnená 15.06.2011

Komisionárska zmluva č. 053/2011/PMZA, zverejnená 15.06.2011

Komisionárska zmluva č. 054/2011/PMZA, zverejnená 16.06.2011

Zmluva o spolupráci č. 055/2011/PMZA, zverejnená 17.06.2011

Zmluva SEVAK č. 201101572, zverejnená 20.06.2011

Zmluva o spolupráci, č. 056/2011/PMZA, zverejnená 21.06.2011

Dohoda o spolupráci, č. 057/2011/PMZA, zverejnená 23.06.2011

Hromadná licenčná zmluva, VP/11/16138/001, zverejnená 23.06.2011

Hromadná licenčná zmluva, VP/11/16138/002, zverejnená 23.06.2011

Komisionárska zmluva č. 058/2011/PMZA, zverejnená 24.06.2011

Zmluva o spolupráci, č. 059/2011/PMZA, zverejnená 29.06.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2011, zverejnená 29.06.2011

Poistná zmluva č. 165375, zverejnená 29.06.2011

Zmluva o spolupráci č. 060/2011/PMZA, zverejnená 30.06. 2011, časť 1

Zmluva o spolupráci č. 060/2011/PMZA, zverejnená 30.06. 2011, časť 2

Zmluva o spolupráci, č. 061/2011/PMZA, zverejnená 07.07.2011

Komisionárska zmluva, č. 062/2011/PMZA, zverejnená 12.07.2011

Komisionárska zmluva č. 063/2011/PMZA, zverejnená 13.07.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 064/2011/PMZA, zverejnená 13.07.2011

Dohoda o vzájomnej spolupráci, č. 065/2011/PMZA, zverejnená 19.07.2011

Autorská smlouva, č. 066/2011/PMZA, zverejnená 27.07.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2011/PMZA, zverejnená 29.07.2011

Zmluva o spolupráci, č. 067/2011/PMZA, zverejnená 01.08.2011

Zmluva o spolupráci, č. 068/2011/PMZA, zverejnená 01.08.2011

Dohoda o vzájomnej spolupráci, č. 069/2011/PMZA, zverejnená 01.08.2011

Kúpna zmluva č. 1154/2011, zverejnená 01.08.2011

Zmluva č. P-3614517300 o využívaní elektronických služieb, zverejnená 01.08.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov, č. 070/2011/PMZA, zverejnená 01.08.2011

Darovacia zmluva, č. 071/2011/PMZA, zverejnená 03.08.2011

Zmluva o spolupráci, č. 072/2011/PMZA, zverejnená 11.08.2011

Kúpna zmluva č. 1159/2011, zverejnená 16.08.2011

Zmluva o spolupráci, č. 073/2011/PMZA, zverejnená 18.08.2011

Darovacia zmluva, č. 074/2011/PMZA, zverejnená 19.08.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR, číslo: ŽSK – PMZA/2011/9.2., zverejnená 24.08.2011

Zmluva o poskytnutí digitálnych fotografií z fotoarchívu Považského múzea, č. 075/2011/PMZA, zverejnená 26.08.2011

Zmluva o spolupráci, č. 076/2011/PMZA, zverejnená 26.08.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/2011, zverejnená 06.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 077/2011/PMZA, zverejnená 07.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 078/2011/PMZA, zverejnená 07.09.2011

Komisionárska zmluva, č. 079/2011/PMZA, zverejnená 08.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 080/2011/PMZA, zverejnená 13.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 081/2011/PMZA, zverejnená 13.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 082/2011/PMZA, zverejnená 13.09.2011

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, č. 083/2011/PMZA, zverejnená 13.09.2011

Zmluva o výpožičke výstavy č. 1173/2011/PMZA, zverejnená 16.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 084/2011/PMZA, zverejnená 21.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 085/2011/PMZA, zverejnená 21.09.2011

Zmluva o spolupráci, č. 086/2011/PMZA, zverejnená 27.09.2011

Rámcová kúpna zmluva č. ZA 20110031, zverejená 27.09.2011

Zmluva o nájme hnuteľnej veci, č. 087/2011/PMZA, zverejnená 29.09.2011

Dohoda o vzájomnej spolupráci č. 21/2011, zverejnená 03.10.2011

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy, č. 088/2011/PMZA, zverejnená 04.10.2011

Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2011/Z/Z, zverejnený 05.10.2011

Zmluva o spolupráci, č. 089/2011/PMZA, zverejnená 06.10.2011

Licenčná zmluva o použití autorského diela, č. 090/2011/PMZA, zverejnená 10.10.2011

Zmluva o dielo, č. 091/2011/PMZA, zverejnená 10.10.2011

Darovacia zmluva, č. 092/2011/PMZA, zverejnená 11.10.201

Autorská zmluva, č. 093/2011/PMZA, zverejnená 13.10.2011

Zmluva o spolupráci, č. 094/0211/PMZA, zverejnená 17.10.2011

Zmluva o spolupráci, č. 095/2011/PMZA, zverejnená 21.10.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 22/2011, zverejnená 20.10.2011

Darovacia zmluva, č. 096/2011/PMZA, zverejnená 21.10.2011

Darovacia zmluva, č. 097/2011/PMZA, zverejnená 24.10.2011

Dohoda o spolupráci, č. 098/2011/PMZA, zverejnená 25.10.2011

Zmluva o spolupráci, č. 099/2011/PMZA, zverejnená 25.10.2011

Zmluva o reklame, č. 100/2011/PMZA, zverejnená 27.10.2011

Zmluva o spolupráci, č. 101/2011/PMZA, zverejnená 28.10.2011

Zmluva o dielo, č. 102/2011/PMZA, zverejnená 03.11.2011

Zmluva o spolupráci, č. 103/2011/PMZA, zverejnená 03.11.2011

Zmluva o pripojení Magio internet, č. 104/2011/PMZA, zverejnená 03.11.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 24/2011, zverejnená 07.11.2011

Zmluva o spolupráci, č.105/2011/PMZA, zverejnená 14.11.2011

Zmluva o spolupráci, č. 106/2011/PMZA, zverejnená 15.11.2011

Zmluva o výpožičke umeleckých diel, č. 107/2011/PMZA, zverejnená 15.11.2011

Darovacia zmluva č. 1/2011, zverejnená 16.11.2011

Darovacia zmluva č. 2/2011, zverejnená 16.11.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 52/2009, zverejnený 21.11.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 34/2010, zverejnený 21.11.2011

Zmluva o dielo, č. 108/2011/PMZA, zverejnená 24.11.2011

Kúpna zmluva č. 1/2011, zverejnená 30.11.2011

Kúpna zmluva č. 2/2011, zverejnená 30.11.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 27/2011, zverejnená 01.12.2011

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. ŽSK: 357/2011/OkaKV, zverejnená 01.12.2011

Darovacia zmluva č. 6/2011, zverejnená 05.12.2011

Darovacia zmluva č. 7/2011, zverejnená 05.12.2011

Darovacia zmluva č. 13/2011, zverejnená 05.12.2011

Darovacia zmluva č. 15/2011, zverejnená 05.12.2011

Darovacia zmluva č. 16/2011, zverejnená 05.12.2011

Darovacia zmluva č. 8/2011, zverejnená 06.12.2011

Darovacia zmluva č. 14/2011, zverejnená 06.12.2011

Darovacia zmluva č. 17/2011, zverejnená 06.12.2011

Darovacia zmluva č. 12/2011, zverejnená 06.12.2011

Komisionárska zmluva, č. 109/2011/PMZA, zverejnená 06.12.2011

Darovacia zmluva č. 23/2011, zverejnená 07.12.2011

Darovacia zmluva č. 24/2011, zverejnená 07.12.2011

Darovacia zmluva č. 9/2011, zverejnená 08.12.2011

Darovacia zmluva č. 21/2011, zverejnená 08.12.2011

Kúpna zmluva č. 3/2011, zverejnená 08.12.2011

Darovacia zmluva č. 22/2011, zverejnená 13.12.2011

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 26/2011, zverejnená 14.12.2011

Darovacia zmluva č. 25/2011, zverejnená 15.12.2011

Kúpna zmluva č. 4/2011, zverejnená 19.12.2011

Darovacia zmluva č. 11/2011, zverejnená 21.12.2011

Darovacia zmluva č. 19/2011, zverejnená 21.12.2011

Darovacia zmluva č. 26/2011, zverejnená 21.12.2011

Dodatok k Zmluve o výpožičke výstavy č. 1173, zverejnený 23.12.2011

Scroll to Top